Rüyada Kapı Görmek

Rüyada Kapı Görmek

da kapı görmek, bazı rüyalarda görüldüğü gibi, kişiye, yerine ve bulunduğu duruma göre çeşitli çağrışımlar yapmaktadır. Bazen hane sahibine işaret ederken, hazan da evin hanımı olarak yorumlanır. Kimi zaman ilme, ya da kazanca yorumlanırken, kimi zaman da, ihanete, yahut işlerin bozulmasına işaret sayılır.

Bir kimse rüyada evinin kapısının değiştiğini görse, rüya sahibinin iş hayatının değişeceğine hükmedilir. Şayet evinin kapısının yerinde olmadığım görse, rüya görenin işinin bozulduğuna ve başka bir iş peşinde olduğuna yorumlanır. Eğer kapının yerinde ve kilitli olduğunu görürse, rüya sahibinin işinde başarılı olduğuna ve kazancının artacağına işaret sayılır.

Kimi yorumcular evin kapısını evin sahibi olarak yorumlarken, oda kapısını da eşi olduğuna işaret saymışlardır. Kiler kapısını hizmetçiye, mutfak kapısını da geçime ve rızka yorumlamışlardır.

Bir kimse rüyada kapıların açık olduğunu görse, rüya sahibinin geçiminin ve rızkının iyi olduğuna işaret eder. Oda kapısının yeni olması ise eşinin namuslu ve ahlâklı olduğuna hükmedilir. Şayet oda kapısı eski ve bozuk olursa, rüya tersine yorumlanır. Bekâr bir kimse rüyada eski bir kapı alıp odasına takdırdığını görse, rüyayı görenin dul bir kadınla evleneceğine hükmedilir. Evli bir kimsenin bu tür bir rüyayı görmesi ise, o kişinin dul bir kimseyle cinsel ilişkide bulunacağına yorumlanır.

Bir kimse rüyada oda kapısını yerinden söküp çıkardığını veya alıp gittiğini görse, rüyayı görenin eşini boşayacağına işaret eder. Eğer rüyada oda kapısının sağlam veya demirden yapılmış olduğunu görürse, rüya sahibinin eşinin ahlâkında ve namusunda sağlam bir kimse olduğuna hükmedilir. Şayet kapısında bozukluk veya eksiklik varsa rüya tersine yorumlanır.

Rüyada açık kapı görmek bazen rızık kapısı olarak tanımlanır. Kapalı kapı ise sır olarak çağrışım yapar. Kimi yorumcular da kapalı ve kilitli kapıları kızlar, açık kapıları da kadınlar olarak işaret etmişlerdir. Aralık duran kapıları ise, dul kadınlara işaret saymışlardır.

Bir kimse rüyada kapıdan çıktığını ve önünde genişlik, yeşillik ve güzel kokuların geldiğini görse, rüya sahibinin ahiretinin güzel olacağına hükmedilir. Şayet kapıdan çıkarken, karanlık, pislik, hayvan leşi veya ateşle karşılaştığını görse, o kişinin ahirette azap içerisinde olacağına yorumlanır.

Bazı yorumcular kapıları şöyle tanımlamışlardır. Rüyada hamam kapısı görmek hamamcının kendisine işaret ederken, cami kapısı da hakim olarak yorumlanır. Han kapısı ise, hafif tabiatlı bir kişiye işaret sayılır. Kale kapısı ise kahramanın kendisine, dükkan kapısı ise esnafa çağrışım yapar. Ayrıca hastahane kapısının da doktor olduğuna hükmedilir.

Bir kimse rüyada bir kapının önüne gezip içeriye girmediğini başka bir kapıdan oraya girdiğini görse, rüya sahibinin amirinden bir şey istiyeceğine fakat alamayacağına işaret sayılır. Şayet daha üst bir makama başvurursa, istediğini alacağına yorumlanır.

Rüyada görülen meçhul ve bilinmeyen kapılar kimi zaman, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, hayır ve şer kapılarının açılacağına işaret sayılır.

Bir kimse rüyada evinin kapısının düştüğünü, dışa doğru kopup devrildiğini, veya kırılıp parçalandığını görse, ev sahibinin başına bir felâketin geleceğine hükmedilir. Şayet evin kapısının devrildikten sonra tekrar yerinde durduğunu görse, ev sahibinin felâketi atlatacağına işaret sayılır.

Hasta bir kimse rüyada evinin kapısının yere düşmüş olduğunu görse, rüya sahibinin iyileşeceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda müjdeye veya sevinçli bir haber olarak da yorumlanır. Şayet evinin kapısının kapalı olduğunu görürse, görülen rüya hayra yorumlanmaz.

Bir kimse rüyada bir kapıyı kapamaya çalıştığı halde kapıyı kapayamadığını görse, rüya sahibine bir kadın tarafından bir işte zorluk çıkacağına işaret eder. Şayet bir toplumun yanına bir kapıdan girdiğini görürse, o kişinin arzuladığı şeylere kavuşacağına yorumlanır. Dar bir kapıdan geniş bir yere çıktığını görmek ise, rüyayı görenin sıkıntıdan kurtulup ferahlayacağına hükmedilir.

Bekâr bir kimse rüyada bir kapıyı kapayıp, başka bir kapıyı açtığını görse, rüya sahibinin sevdiği varsa da onu bırakıp bir başkasıyla evleneceğine işaret sayılır. Bir süreden beri kapalı duran bir kapıyı açmak ise, rüya sahibinin gamdan, kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına işarettir.

Rüyada bir kimse odasının kapısını kapattığını görse, rüyayı görenin eşinden ayrılacağına yorumlanır. Şayet kapısını çivilediğini görürse, o kişinin başkasıyla ilişki kurmayacak kadar eşine yürekten bağlı olduğuna hükmedilir.

Bir kimse rüyada evinin kapısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini görse, rüyayı görenin sağlıklı ve mutlu bir ömür süreceğine yorumlanır. Şayet kapısını çıkarılmış ve onun üzerine başka bir kapı konulduğunu görse, rüyayı görenin evini satacağına işaret sayılır. Eğer bir eve girip kapıyı kırdığını görse, o kişinin günahtan veya asilikten kendini koruyacağına hükmedilir. Bazen rüyada görülen iki halkalı kapı, borcu için kendisini arayan iki alacaklıya çağrışım yapar. Rüyada halkasız kapı görmek ise, rüya sahibinin kıt kanaat geçindiğine yorumlanır.

Bir kimse rüyada kapı yerinin duvarla örülmüş olduğunu görse, rüya sahibinin eşi tarafından bir musibete uğrayacağına işaret sayılır. Şayet rüyada sokak kapısının büyüdüğünü, genişlediğini yada sağlamlaştığını görürse, o kişinin halinin de iyileşeceğine hükmedilir. Eğer bir canavarın kapıdan içeriye girdiğini görse, o eve kötü kimselerin girip ev halkına fenalık yapacaklarına yorumlanır.

Mahkemede davası olan bir kimse rüyada evinin kapısını aradığını, fakat bulamadığını görse, rüya sahibinin davayı kazanacağına işaret sayılır. Eğer rüyada, bildiği veya bilmediği yerlerde bir takım kapıların açıldığını görse, dünyanın rüya sahibinin önünde açılacağına işaret eder. Şayet evinde gerektiğinden fazla kapıların olduğunu görürse, o evde bereket ve idare olmayacağına yorumlanır.

Rüyada görülen kapının halkası kimi zaman kapıcı veya haberciye çağırışım yapar. Kapısının halkasının kırık olduğunu görmek ise, rüya sahibinin sapık davranışlarda bulunacağına yorumlanır.

Bir kimse rüyada, bir evin kapısının üzerinden atlayarak içeri girdiğini görse, rüyayı görenin ev sahibinin sırrını öğrendiğine işaret sayılır. Ev kapısının öteki kapılardan daha fazla genişlediğini görmek ise, o eve bir takım insanların izinsiz gireceğine hükmedilir.

Evli bir kimse tek kanatlı sokak kapısını rüyada iki kanatlı kapı olduğunu görse, rüya sahibinin hafif meşrep olduğuna işaret sayılır. Eğer sokak kapısının arkasına kadar açık ve dayalı olduğunu görürse, o evin hükümet tarafından bir zarara uğrayacağına yorumlanır. Yada o evin yıkılacağına hükmedilir. Şayet sokak kapısının yanmakta olduğunu görürse, o evde bir cenaze çıkacağına işaret sayılır.

Bazı yorumcular bir kapı yaptığını veya kilitlediğini gören, bir kadınla evlenmek ister ve evlenir yorumunu yapmışlardır. Kapıyı yerinden çıkarmak ise eşini boşamaya işaret eder. Şayet kapıyı yerinden söküp koparırsa, eşinin öleceğine hükmedilir. Eğer bir marangoza yeni bir kapı yaptırdığını emrederse, genç ve bakire bir kızla evleneceğine yorumlanır. Kapıyı kapayacak bir şeyi olmadığını görür ve bu yüzden de kapısını açık bırakırsa, o kişinin dul bir kadın ile evleneceğine işaret sayılır.

Bir kimse rüyada, vahşi hayvanlardan bazılarının kapısına kadar geldiklerini ve orada bağırdıklarım görse, o eve bir takım gençlerin gelip kadınlara sarkıntılık yapacaklarına hükmedilir.

Rüyada evinin kapısının sarıya boyandığını görmek, ev halkından birinin hastalanacağına hükmedilir. Şayet kapısının yeşil boyalı olduğunu görürse, o kişinin dini inancının sağlam olduğuna yorumlanır. Kapısının beyaz boyalı olduğunu görmek ise, rüya sahibinin sıkıntıdan kurtulup ferahlayacağına işaret sayılır. Rüya sahibi şayet kapısının kırmızı boyalı olduğunu görse, rızkının açılacağına yorumlanır. Eğer kapısının siyaha boyanmış olduğunu görürse, rüyayı görenin evinden cenaze çıkacağına tanımlanır.

Bir kimse rüyada evinin kapısının demirden fakat parmaklıklı ve içerisinin görülür şekilde olduğunu görse, rüya sahibinin sırlarının komşuları tarafından öğrenildiğine işaret sayılır. Şayet evinin kapısının kontra plak gibi hafif bir şeyden yapıldığını ve itildiği zaman hemen açıldığını görse, ev halkının geçimde zorluk çektiklerine hükmedilir.

Rüyada kapı görmek, o evin işlerini yürütene delâlet eder. Bundan dolayı ev kapısında bir fenalığın meydana geldiğini görse, bu fenalık ev sahibine aittir. Açık kapılar rızık kapılarıdır.

Evlerin kapıları kadınlara aittir. Kilitli kapılar bekâr kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara delâlet eder.

Demir bir kapıyı kilitlediğini gören, evin sağlamlığı ve kapının telılikeliliği ve ehline faydası nisbetinde bekâr bir kızla evlenmesine delâlet eder.

Evin kapısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesi ile tâbir edilir.

Evin kapısının düştüğünü yahut dışarı çıkarıldığını, veya yanmış ya da kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir. Yerinden çıkarıldıktan veya onda bir' değişiklik olduktan sonra yine kilitli olarak görmek ev sahibinin bekas: na delâlet eder.

Ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibete delâlet eder.

Kapının ortasında küçük bir kapınm daha olduğunu görmek çirkindir. Yakında o evde hanımı hakkında bir lıiyanet vukubulur. Evinin kapısmm çirkin olmayarak büyüyüp genişlediğini ve kıvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına delâlet eder.

Yırtıcı hayvanlardan birinin, üzerine sıçradığını gören kimsenin hanımının peşine fâsık kimselerin düşmelerine delâlet eder.

Evinin kapısını arayıp bulamadığını görse, dünya işlerinde hayrete düşer.

Bir kapıdan içeri girdiğini görse, eğer düşmanlığı varsa, o kimsenin düşmanlıkta galip olmasma delâlet eder.

Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapıların açıldığını görse, o kapılar haddini tecavüz etmemiş ise o kimse için dünya kapıları açılır ve talihi doğar. Kapılar haddinden fazla açılmış ise o, evin muattal ve harab olmasıdır.

Eğer kapıların yola açılmış olduğu görülürse, o kimsenin nail olduğu dünyalıktan ister hakkı olsun ister olmasın garipler ve umum insanlar için hisse çıkarılır. Kapı evin içine açılıyorsa, nail olacağı dünyalık başkaları için olmayıp sadece ev halkı içindir.

Kendisini açık bir evin kapısı üzerinden girdiğini görse, ev sahibinin hanımı ve si üzerine dahil olur. Kapışım normal kapılardan daha fazla genişlediğini görse bir kavmin kendisinden izinsiz evine gireceğine alâmettir.

Bazan kapısının yerinden ayrıldığını görmesi, ev halkı için ahlâk ve tabiatının değişmesine ve evvelce bulunduğu durumun hilâfına hareket etmesine delâlet eder.

Dar bir kapıdan genişliğe çıktığını gören kimse, geçim sıkıntısından kurtulup gam ve korkulardan emin olur.

Evinin iki kapısı olduğunu görenin hanımı, fesad çıkarıcı bir kadındır.

Evinin kapısının tersine açıldığını görse, bu rüya sultan tarafından meydana çıkacak meşakkate, veya harab edilmek suretiyle o evin işlemez hale getirilmesine delâlet eder.

Kapının halkası, bekçi, elçi ve korkutucu mesabesindedir.

Kapısının iki halkası olduğunu görenin iki kişiye borcu vardır.

Halkayı kestiğini görse bid'ata düşer.

Kapıların yandığmı görse, erkeğin hanımının ölmesine, geçim ve tedbirinin haline uygun ve müsaid olmayışına delâlet eder.

Şehrin kapıları, din ve dünya işleriyle ilgilenen şehrin melikine, bina kapısı ise, binayı yapana veya evin ihtiyaçları gidermeyi üzerine alan kimseye delâlet eder.

Ev kapısı ise, orada oturana, mal, köle, cariye, zevce gibi orada sarınıp muhafaza edilen şeyler üzerine delâlet eder.

Bilinmeyen bir kapıdan içeri girmek, düşmana galip ve muzaffer olmaktır.

Bazan meçhul kapılar, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüyayı görenin hayır ve şer kapılarının açılmasına delâlet eder. Kapılardan çıkmak, zikrettiğimiz gibi ayrılıktır. Çıktığı kapı güzelse, hayr ile ayrılığa, çıktığı kapı yıkılmış veya dar ise, şerden çıkıp nefsi için kurtuluşu istemesine delâlettir. Bazan da kapı, ölüme delâlet eder.

Kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara tesadüf etse âhiretinin güzel olmasına delâlet eder. Zulmet, pis hayvan leşi ve ateşle karşılaşsa âhirette azap içerisinde olacağına delâlet eder.

Rüyada kapının açılması işlerin kolaylığına; kapanması, sıkıntı, geçim darlığı ve sebeplerin geçersizliğine delâlet eder. Bunların hepsi de âkibetin güzel olmasma delâlet eder.

Kapınm göğe açılması, duanın kabul olması ve günah işlemekten kaçınmaya; birçok kapıların göğe açılması ise uzun azab ve intikama ve sıkıntılara işarettir.

Eğer yağmur yağmıyorsa yağmurun yağmasına, kuraklıktan kuruyan yerlerin hayat bulmasına delâlet eder.

Rüyada, binada ihdas edilen sır kapısı, rüyayı görenin hayır ve şerden bulunduğu hale delâlet eder. Sır kapısı örtülü ve yapısı güzelse, rüya sahibi sırrını gizlemekle muradına erişir. Eğer sır kapısından içeride olanlar görünürse, sırrını izhar ederek halinin ortaya çıkmasına delâlet eder. Bazan sır kapısı, izzete, yüceliğe, cariyeye ve erkek çocuğa delâlet eder. Bazan da gizlice sadaka vermeye, Allah ile kendi arasmda olan muamelelerin güzelliğine delâlet eder.

Evinin kapısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini görse sıhhat ve afiyetle müjdelenir.

Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığını gören kimse hammı tarafından meydana gelecek bir güç'lü'de karşılaşır.

Bir kimse, rüyada, bir kavim üzerine bir kapıdan girdiğini görse, o kimse düşmanları üzerine galip ve muzaffer ve düşmanlarının delil ve hüccetleri zail ve batıl olur.

Bir kimse kapısını çıkarılmış ve onun üzerine başka bir kapı konulmuş olarak görse evini satar.

Bir eve girip kapısını kırdığını görse, o kimse mâsiyet ve günahtan kendisini korur.

İki halkasiyle beraber kapı, borcu için kendisini arayan iki alacaklıya delâlet eder.

Rüyada görülen kapı, o evin işlerini yürüten kimseye delâlet eder. Bu sebeple rüyada ev kapısında bir fenalığın veya noksanlığın meydana geldiğini görmek, ev sahibinin iyilik ve fenalığına işarettir. Kapının iyi oluşu, onun iyiliğine, kötü oluşu da kötü haline delâlet eder.

Rüyada açık kapı görmek, rızık ile tâbir olunur.

Yine evlerin kapılarını görmek, kadınlara da delâlet eder. Kilitli kapılar bekâr kızlara, açık kapılar dul kadınlara alâmettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki Rüyada kapı görmek, üç veçhe ile tâbir olunur

  1. a) Hane sahibi,
  2. b) İkinci zevce,
  3. c) Hizmetkâr...

Rüyada bir kapıyı kapayıp diğer bir kapıyı açtığını görmek, yeni bir zevce almaya işarettir. Bekâr bir adamın kapısına bir eşik yaptığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada evinin kapısını yere düşmüş görmesi, hasta ise şifa bulmaya, müjde ve selâmete delâlet eder.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki Rüyada evinde lüzumundan fazla kapılar açıldığını görmek, hanenin harap ve işlerinin bozulmasına delâlet eder.

Rüyada ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, o ev halkı hakkında büyük bir musibete işarettir.

Kapının ortasında küçük bir kapının daha olduğunu görmek, iyiye alâmet değildir.

Rüyada dar bir kapıdan genişliğe çıktığını görmek, geçim sıkıntısından kurtulmaya, üzüntü ve kederden beri olmaya-delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bilinmeyen bir kapıdan içeri girdiğini görmesi, düşman üzerine galip olmaya işarettir.

Bazan meçhul ve bilinmeyen kapıları görmek, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüya sahibi için hayır ve şer kapılarının açılmasına delâlet eder.

Rüyada kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara, güzel çiçeklere tesadüf ettiğini görmek, rüya sahibinin ahiretinin güzel olmasına alâmettir. Karanlık, pis, hayvan leşi ve ateşle karşılaştığı takdirde, bu rüya, ahirette halinin iyi olmadığına ve azaba uğrayacağına delâlet eder.

Rüyada kapının açılmış halini görmek, işlerin kolaylığına; insanın yüzüne kapandığını görmek; sıkıntı ve geçim darlığı delâlet eder.

Yine rüyada kapının göğe açılması, duaların kabul olunmasına ve günahlardan kaçınmaya delâlet eder. Bazı kere de birçok kapıların göğe açıldığını görmek, uzun azab ve sıkıntılara delâlet eder.

Eğer o günlerde yağmur yağmıyor ve kuraklık hüküm sürüyorsa, bu rüya, yağmurun yağmasına, kuraklıktan kurtulan yerlerin yeniden hayat bulup yeşermesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada evinin kapısının yeni olduğunu veya bir ustanın onu düzelttiğini görmesi, sıhhat ve afiyetle müjdelenmeye işarettir.

Kirmanı demiştir ki Rüyada evin bütün kapıları tâbir cihetiyle bir mânâya ise de sokak kapısı tâbirde daha ziyadeye delâlet eder. Rüyada bir yeni kapı yaptığını veya kilitlediğini görmek, bir kadının izdivacına talip olmaya ve onunla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada kapının halkasını görmek, elçi ve haberciye işarettir. Kapısında iki halka olduğunu görmek, iki kimseye borçlanmaya delâlet eder. Kapının halkasının kırıldığını görmek, bid'at ehli olmaya işarettir. Rüyada kapının yandığını görmek, evli için zevcenin ölümüne delâlet eder.

Rüyada şehir ve kale kapıları görmek, o beldenin hükümdarına delâlet eder.

Rüyada herhangi bir kapının veya kapıların açıldığını görmek, hayır, baht açıklığı ve nimete işarettir.

Rüyada açılan kapılar özellikle yol üzerindeyse, rüya çabuk çıkar.

Rüyada yeni kapı yaptırdığını veya kapıyı kilitlediğini görmek, evlenmeye işarettir.

Önünde bir evin kapısının açıldığını gören kimse, varlık ve güç sahibi birinden mal ve menfaat sağlar ve bunu ailesi için saklar.

Rüyada bir kapının zilini çaldığını, halkasına dokunup kaldırdığını veya tokmağıyla vurduğunu, akabinde içeriden cevap aldığını görmek, duanın kabulüne işarettir.

Çaldığı kapının açıldığını gören kimse, düşmanına galip gelir.

Çaldığı kapının açılmadığını, içeriden cevap verilmediğini görmek, yukarıdaki yorumların zıddıdır.

Bilinmeyen kapılar, yolculuk, ilim, erzak, kâr, menfaat veya hayır ve şer- den başa gelecek bir şeyle yorumlanır.

Yeni veya tamir edilmiş kapı, sağlık ve esenliğe işarettir.

Gizli kapı; şeref ve itibara, gizli verilen sadakaya, biriyle iyi bir ilişki kurmaya, hizmetçi ve hademeye işaret eder.

Bir yerin kapısı, oranın sahibine; ev kapısı, evin hanımına ve hizmetkâra; sokak kapısı, evin erkeğine işarettir.

Sokak kapısı (evin ana giriş kapısı, ev kapısı), ev sahibine; iç oda ve yatak odası kapısı, evin hanımına; kiler kapısı, hizmetçilere; mutfak kapısı, rızka işarettir.

Sade, güzel ve işlek oda kapısı,

ahlâklı ve dindar eşe; kapı eski ve bozuksa, ahlâkı bozuk hanıma işarettir.

Rüyada çelik oda kapısı; iffetli hanıma işarettir.

Oda kapısındaki olumsuzluklar, evin hanımın kusurlarına işaret eder.

Odasına yeni kapı yaptırdığını görmek, genç bir kızla evlenmeye; eski kapı taktırdığını görmek, dul bir bayanla evlenmeye; eğer rüyayı gören evli ise, ikinci defa evlenmeye işarettir.

Oda kapısını söküp aldığını veya sattığını görmek, hanımını boşamaya işarettir.

Sokak kapısının güzel bir şekilde büyüdüğünü ve sağlamlaştığını görmek, rüya sahibinin maddi imkânlarının artmasına, durumunun güçlenmesine işarettir.

Rüyada ev kapısının diğer evlerin giriş kapılarına nisbetle çok genişlediğini görmek, o eve izinsiz girileceğine işarettir.

Rüyada ev kapısının ardına kadar açık olduğunu görmek, devletten bir zarar görmeye veya o evin harap olmasına işarettir.

Rüyada sokak kapısının yerinden yok olduğunu görmek, ev sahibinin durumunun bozulmasına veya vefat etmesine işarettir.

Ev kapısının yerinde başka bir kapı görmek, evini satmaya veya eşini boşamaya işarettir.

Evinin kapısını arayıp bulamadığını gören kimse, işlerinde sıkıntı çeker, çalışıp gayret sarfettiği halde başarılı olamaz.

Rüyada ev kapısının yerine duvar örüldüğünü görmek, eşi yüzünden büyük bir sıkıntıya düşmeye işarettir.

Evinde gereğinden fazla kapı olduğunu görmek, ev düzeninin bozulmasına, bereketin kaçmasına; makul sayıda olduğunu görmek, işlerin düzelmesine, rızka ve berekete işarettir.

Ev kapılarının birçok taraftan açılması, büyük servete işarettir.

Evin kapısının yere düştüğünü görmek, hayırlı haberlere, müjdeye ve esenliğe, hasta ise veya hastası varsa, hemen şifa bulmaya işarettir.

Ev kapısının söküldüğü halde yerinde durduğunu görmek, işlerin düzelmesine işarettir.

Ev kapısının dışarıya doğru eğildiğini görmek, iyi değildir, başa gelecek bir musibete işaret eder.

Ev kapısının durduk yerde düştüğünü, kopup dışarıya doğru devrildiğini, yandığını veya kırılıp parçalandığını görmek, ev sahibinin başına bir felaket gelmesine işarettir.

Sokak kapısının yandığını görmek, tedbirsiz davranmaya, ekonomik durumunun iyi olmamasına veya hanımını kaybetmeye işarettir.

Rüyada ev kapısını kapalı görmek, ailecek büyük bir felâketle karşılaşmaya işarettir.

Ev kapısının çıkarılıp yerine yenisinin takıldığını görmek, oturduğu evi satmaya işarettir.

Ev kapısının sökülerek bilinmeyen bir yere götürüldüğünü görmek, o evdeki büyüğün bir musibetle karşılaşmasına işarettir.

Ev kapısı (sokak kapısı, evin ana giriş kapısı), ölüme de işaret eder. Buna göre, bu kapıdan çıktığı yerin güzel olduğunu görmek, ahiretteki yerinin iyi olmasına; çirkin olması, ahiretteki yerinin kötü olmasına işarettir.

Rüyada evine girip kapısını kapadığını görmek, günahlardan uzak durmaya işarettir.

Rüyada bir canavarın ev kapısından içeriye girdiğini görmek, kötü ve ahlâksız kimselerin evde yaşayanların namus ve şerefi hakkında kötü düşünceler beslemelerine işarettir.

Kapı sövesi, evin reisi veya o evin işlerine bakan kimseye işarettir.

Rüyada kapı sövesinin kaybolduğunu görmek, evin reisinin vefatına işarettir.

Rüyada densiz ve vahşi kimselerin kapısına gelerek bağrıştıklarını gören kimsenin hanımına bazı kimseler göz diker.

Ev kapısındaki (sokaktan eve girilen kapıdaki) olumsuzluklar, evin erkeğinin kusurlarına işaret eder.

Bir eve kapının üzerinden atlayarak girdiğini görmek, o evdeki kadına göz dikmeye veya onun özel yaşantısını ve sırlarını merak etmeye işarettir.

Rüyada dar yıkık bir kapıdan geniş bir yere çıktığını görmek, hayır ve selâmete; sağlam ve yeni bir kapıdan çıktığını görmek, hayırlardan mahrum kalmaya işarettir.

Rüyada çıktığı kapıdan sonra çer çöp ve ateşle karşılaştığını görmek, ahirette azap çekmeye işarettir.

Rüyada bir kapıdan geçerek karşısında bir topluluk/kavim gören kimse, düşmanını alt eder.

Rüyada açık kapı görmek, işlerin yolunda gitmesine, rızık ve berekete; kapalı kapı görmek, üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

Kapıyı açmaya çalıştığı halde bunu başaramadığını gören kimse, yarar sağlayamayacağı güç bir işe kalkışır.

Kapalı kapıyı açmak, işlerin kolaylaşmasına, fırsat kapılarının açılmasına işarettir.

Bildiği bir kapıyı açtığını gören kimse, bir kimseden yardım ister ve onun tarafından ihtiyacı giderilir.

Rüyada bir süredir kapalı duran bir kapıyı açtığını görmek, dert, sıkıntı ve tartışmadan kurtulmaya, ummadığı yerden hayır görmeye veya hanımından ayrılıp başka bir kadınla evlenmeye işarettir.

Bir kapıyı kapatıp öbürünü açtığını gören kimse, hanımını boşar, başka bir kadınla evlenir.

Kapısını kapamak istediği halde kapatamadığını gören kimse, âcizlik gösterdiği bir işten menedilir veya bir kadın yüzünden sıkıntı çeker.

Rüyada kapıyı kapatamayıp, açık bırakmak mecburiyetinde kalan kimse, dul bir kadınla evlenir.

Kapatmakta güçlük çekilen kapı, hanımından eziyet görmeye işarettir.

Kapının üstündeki küçük kapı, evin kadınlarının kullandığı ayrı bir kapıya işarettir.

Bildiği veya bilmediği yerlerde kapılar açıldığını görmek, dünyadan nasibini bol bol almaya işarettir.

Rüyada kapıyı çiviyle çaktığını görmek, eşine yakın olacak derecede sevgi duymamaya işarettir.

Rüyada bir kapıdan çıktığını ve geri dönmeyi düşünmediğini görmek, bir işten çıkmaya veya görevi bırakmaya işarettir.

Rüyada kapı sattığını ve karşılığında bir ücret almadığını görmek, yanında çalışan birini işten çıkarmaya işarettir.

Rüyada önüne gelen kapıdan geçmeyip, başka bir kapıdan içeri girdiğini görmek, bir iş talebinde bulunup zorlukla karşılaşmaya, işi alsa bile bunun uzun süreli olmayacağına veya günah işlemeye işarettir.

Bilinmeyen açık kapı, cömert insana işarettir.

İşsiz ve sıkıntı içinde olan kimsenin açık kapı görmesi, iş bulmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada yaylı kapı görmek, işlerin randımanlı gitmesine ve rahat bir ömür sürmeye işarettir.

Kapının halkası/kolu, kapıcıya, elçi veya haberciye işarettir.

Rüyada kapısında iki halka/kol olduğunu görmek, iki kişiye borcu olmaya veya hanımın başka birini sevmesine işarettir.

Sağlam kapı halkası/kolu görmek, güvenilir ortağa, sadık eşe, zekâtla güvence altına alman mala işarettir.

Rüyada çürük ve zayıf kapı halkası/ kolu görmek, güvensizliğe işarettir.

Kapı rezelerinin (menteşe yerini tutan demir çengellerin veya kapıyı kapalı tutmaya yarayan demir zembereğin) çıkarıldığını görmek, hanımını boşamaya işarettir.

Kapı halkasının/kolunun koptuğunu veya kırıldığını görmek, bid'ata düşmeye, dine zarar vermeye işarettir.

Rüyada kapı mandalı görmek, iş yapmaktan üşenen, yola çıkmaktan ıstırap duyan hizmetçiye işarettir.

Ağaçtan olan kapı mandalı, hileyle kazanılan zafer ve fethe işarettir.

Rüyada yaylı kapı zembereği görmek, aileye uyum gösteren hizmetçiye ve mesai arkadaşlarıyla iyi geçinen işçiye işarettir.

Kapı sürgüsü, çocuğa, kötürüm hanıma, yavaş yürüyen hayvana veya sık sık arıza yapan otomobile işarettir.

Bazan rüyada kapı sürgüsü görmek, korkudan emin olmaya, düşmandan korunmaya, gömülü mal veya paraya, kabirde yatan ölüye, yolculuktan geri kalmaya, sırları gizlemeye veya sihir ve büyüye işaret eder.

Kapısına eşik yaptırdığını gören kimse, evlenir.

Gösterişli, büyük bir kapıyı açık görmek, ehil olan kimse için yüksek dereceli devlet görevine, diğer insanlar için varlıklı kimselerden yardım görmeye işarettir.

Şehir ve kale kapıları, o yerin üst düzey yöneticilerine; cami kapısı, yargıcın hanımına; hamam kapısı, hamamcının hanımına; otel, motel, pansiyon ve han kapısı, hafifmeşrep bir kadına; iş yeri, mağaza vb. kapısı, buranın sahibinin hanımına; hastahane kapısı, doktorun hanımına; herhangi bir resmî kurumun kapısı, oranın yöneticisinin hanımına işaret eder.

Kale ve anıt kapılarını açık görmek, yüksek hayra erişmeye; böyle bir kapıdan içeri girmek, büyük kimseler nezdinde itibar görmeye işaret eder.

Rüyada ev veya caminin büyük giriş kapısını görmek, kişinin malî gücüne, giyinip kuşandığı şeylere, duyduğu bir sözü etrafa yaymaya veya burnun koku alma özelliğini yitirmesine sebep olacak bir hastalığa işarettir.

Bazan ev ve caminin büyük giriş kapısını görmek, halkın meziyetlerini övdüğü boy ve endamı hoş, itibar sahibi, nesli çok olan güzel bir kadına veya bu vasıftaki bir erkeğe işaret eder.

Rüyada büyük bir kapı satın aldığını ve bu kapının üzerinde olduğunu görmek, evin hizmetçisi ile evlenmeye; bedenine bir zarar isabet etmesine, eşinin veya hizmetçisinin başına bir kötülük gelmesine işarettir.

Rüyada satın aldığı büyük bir kapının altında kaldığını görmek, can sıkıcı bir duruma düşmeye işarettir.

Hasta olan bir kimse, büyük bir kapı üzerine çıktığını görse, bu rüya, o kimsenin vefat edip tabuta konmasına işaret eder.

Rüyada kapı çaldığını görmek, kapısı çalınan kimseyle rüya sahibi arasında çıkacak bir anlaşmazlığa veya kavgaya işarettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
247 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

1 Yorum

Defne

Defne

1 yıl önce

Rüyamda kapı açıktı sonuna kadar ama arkasında anahtar takılıydı ve kapı kilitliydi, dışarı çıkmama engel bir durum değildi ama kilidi çevirmiş olmaları.

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi