Rüyada Muhammed (S.A.V.) Görmek

Rüyada Muhammed (S.A.V.) Görmek

Kitabımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Resûl-i Ekrem efendimiz: Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana temessül edemez. buyurmuşlardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Yine bunun benzeri birkaç hadis-i şerif daha vardır. Ve buyuruyorlar ki:

"- Her kim beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez."

Sponsorlu Bağlantılar

Şunu hemen belirtelim ki: Nebiler Sultanını görmek, insan için saadetlerin en büyüğü ve şereflisidir. O'nu görmek, dünyanın ve ahiretin safası demektir. Aşk olmadan meşk olmaz denilmiştir. Gönül toprağına onun muhabbet damlası düşmeden ve onun çiçeğinin dalından bir gonca olmadan devlet ele geçmez.

Yukarıda zikredilen hadîs-i şerifler ve daha niceleri İslâm alimlerince türlü şekilde tefsire tabi tutulmuştur. Bu güzide insanlardan bir kısmı demiştir ki:

- Kişinin rüyası Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i görmesi, Resulullah'ın bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bazıları da demişlerdir ki:

- Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü takdirdedir.

Meşhur alim ve veli İbn-i Sîrîn hazretleri de bunlardan biridir. Ondan nakledilmiştir ki, Kâinatın Efendisini görme rüyası ona anlatıldığı zaman o "Rüyada gördüğün zatı bana anlat" dermiş eğer rüya sahibi o zatı İbn-i Sîrîn'in bilmediği ve Peygamberler Peygamberinin mübarek hilyesine uymayan bir şekilde anlatırsa, bu kere İbn-i Sîrîn
Hazretleri:

- Ey Adem, derdi, Sen Nebiyy-i Zîşanı görmemişsin!

Kainatın Efendisini rüyada görmek hususunda alimler çok sözler söylemişlerdir. Biz o sözlere kapı açmadan kısaca ifade edelim ki, onu görmek için kalp aynası parlak olmak gerek. İnsan günah ve hatadan ne nisbette beri olur, Sünnet-i Seniyyeye ne nis-bette ittiba ederse, rüya hususunda da şansı o derecede artar. Tarihi bir hakikattir ki çok kimseler ve büyükler Nebiler Nebisini rüyada görmüşlerdir.

Rüyada Allah'ın sevgili ve şerefli Resulünü gören kişi daim durumu iyi ve gönlü şen olur. Ona artık gönül safası bahşedilir. Eğer üzüntü, keder ve sıkıntısı varsa veya zindanda ise bütün bunlardan halas olur ve muradının incisini elde eder.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i görmesi, onun şefaatine delâlet eder. Çünkü Nebiyyi Zîşan şefaat sahibidir.

Yine Rahmet Nebiyi rüyada görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya alâmettir. Bazı kere de bu rüya, kişinin akrabaları arasında onların hiç birisinin yetişemediği bir makama nailiyetine delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek,
onbir türlü tâbir olunur:

 1. Rahmet,
 2. Nimet,
 3. İzzet,
 4. Ulüvv-i Kadr,
 5. Devlet,
 6. Zafer,
 7. Saadet,
 8. Riyaset,
 9. İslam'da kuvvet
 10. Dünya ve ahirette hayır,
 11. Refah ve rahat

Rüyada Resûl-i Ekrem efendimizin vefat ettiğini görmek, rüya sahibinin kendi neslinden şerefli ve hayırlı bir kimsenin vefatına delâlet eder. Peygamberler Peygamberini yolda yaya olarak yürüyor görmek, rüya sahibi için yaya olarak Razva-i
Mutahhara'yı ziyaretine delâlet eder.

Rüyada Allah'ın sevgili ve şerefli Resûlü'nü harab bir mekanda görmek, o mekanın Resûl-i Zîşan'ın bereketiyle tamir ve imar edileceğine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisinin mestlerini giydiğini görmesi, Resûlüllah'ın o zata Allah yolunda cihad yapması için emrettiğine işarettir.

Resûl-i Ekrem'in bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerde ucuzluk, bolluk, bereket ve halkın çokluğuna delâlet eder. Yine bir mahalde Resûl-i Muhterem efendimizi namaz kılar hâlde görmek, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına delâlet
eder.

Rüyada Kainatın efendisini mübarek sakalını tarar bir vaziyette görmek, üzüntü, keder, sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Nebiyy-i Zîşanı haddinden fazla güzel görmesi, rüya sahibinin çokça dindar olduğunu ve Sünnet-i Seniy-yeye itibama delâlet eder.

Yine kişinin rüyada Resûlüllah (s.a.s) ile musafaha yaptığını görmesi, sünnet-i Peygamberiye tabi olduğuna delâlet eder.

Rüyada Allah Resulünün sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu görmek, sevinç, sürür, bolluk ve ucuzluğa delâlet eder. Mübarek sakalında aklık görmek, kuvvete, düşmana galip gelmeye ve kemâle delâlet eder.

Rüyada Nebiler Sultanının kendisine bir şey verdiğini görmek, ilme, hikmete nailiyete ve Hakka tâbi olmaya işarettir.

Her veçhile Sultan Nebiyi görmek, imanın kuvvetine, dinde salâh sünnete tabi olmaya ve büyük nimete, ahirette şefaata delâlet eder.

Rüyada Ravza-i Nebiyi görmek, zenginliğe, hapisten ve sıkıntıdan kurtulmağa, nimet ve berekete delâlet eder.

Rüyada Peygamberler Peygamberini hutbe okurken görmek, iyilikle emretmeye ve kötülükten sakındırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm elinden bal hurma gibi güzel ve hoş bir şey aldığını görmesi, Kur'ân-ı Kerimi ezberlemeye ve ona sunulan şey miktarınca ilme delâlet eder.

Rüyada Kâinatın Efendisini buğday benizli olduğu halde görmek, heva ve hevesi terk etmeye, tevbe ve istiğfara işarettir.

Yine rüyada Alemin Fahrini silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görmek, müslümanlarm kafirler üzerine galip gelmesine delâlet eder.

Rüyada Resûl-i Ekrem'in ardınca gittiğini görmek, sünnet-i Seniyyeye itibaya işarettir.

Tekrar ifade edelim ki, rüyada Peygamber-i Alişan efendimizi görmek, günahlardan uzak olmaya, gönül safasma, kalb temizliğine, dinde salaha, amellerde ihlasa bağlıdır.

-----

Rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.)'i gören kimse daima durumu iyi ve gönlü sen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur. eğer Hz. peygamberi görenler kuşatma altında veya kitlik içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulurlar ve ucuzluk görülür. eğer mazlum iseler Mansur ve muzaffer olurlar. eğer korku halinde iseler emin olurlar. sıfatlarını anlatmaya muktedir olmayacağı bir şekilde resulullah (s.a.v.)'i rüyada görmek, rüya sahibinin din ve dünyaca güzel bir sonuçla müjdelenmesine işarettir. eğer resul-i ekrem (s.a.v.)'in kendine teveccüh gösterdiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında ona iktida ettiğini yahut Hz. resulullah (s.a.v.)'in güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir hırka ve elbise giydiğini ya da ona hayırlı dua ettiğini gören kimse, eğer mülke ehilse mülke nail olur. eğer rüyayı gören alim ise, bildiği şeyle amel eder. eğer abit birisi ise keramet ehlinin makamına erişir. günahkar ise, tövbe eder. rüyada Hz. peygamberi görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya işarettir. bazen de riya sahibi ailesi ve akrabaları arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama nail olur. bazen o kimseye akrabaları ve yakınları tarafından haset ve düşmanlık yapılır. bazen de o kimse, ailesinden ayrılır ve vatanından başka bir vatana hicret eder. bazen o kimse ana ve babadan yetim kalır. eğer rüya sahibi yolculuk yapıyorsa ve halk da çokça susamışsa, yağmurun yağmasına işaret eder. kitlik ve yokluk içinde Hz. peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluğa ve hatıralarına gelmeyecek bir şekilde hayır ve bereketin zuhur etmesine işarettir. bir kadın rüyada Hz. peygamberi görse, o kadın büyük bir rütbeye, iyi bir şöhrete, iffet ve emaneti korumaya nail, bazen de o kadın iyi bir nesille rızıklanır. eğer o kadın zengin ise, malını Allah (c.c.) uğrunda infak eder. rüyada Hz., peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye işarettir. eğer Hz. Peygamberi rüyada gören yetimse, büyük bir dereceye kavuşur. eğer rüyayı gören doktorsa, insanlar onun doktorluğundan faydalanır. bazen de, özellikle ashabı ile olursa Hz. peygamberi görmek, Müslümanların galip, kafirlerin helfik olmasına işarettir. o'nu rüyada gören borçlu ise, borcunu öder. Hz. peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (c.c.) ona şifa verir. hac etmemiş bir kimse ise, beytullah'i tavaf eder. bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (c.c.) o belayı ondan defeder.

Hz. peygamber, bilinen heyeti üzere kitlik ve pahalılık olan bir yerde görülürse, o yerde bolluk ve ucuzluk olur. eğer Hz. peygamber bir yerde rengi değişmiş veya bazı azası noksan görülürse, bu rüya o yerde dinin zayıflamasına ve bid'atin meydana çıkmasına işarettir. Hz. peygamberin üzerinde eski ve çürümüş elbise görmenin tabiri de böyledir. Hz. peygamberin vefat ettiğini gören kimsenin kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatına işarettir. eğer Hz. peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur. Hz. peygamberin cenazesini teşvik ettiğini, hatta kabri şeriflerine koyduğunu gören kimse, bid'ata meyleder. kabrini ziyaret ettiğini gören kimse, büyük bir mala erişir. bir kimse rüyada kendisini Hz. peygamberin oğlu olduğum görse ve kendisi de evlad-i resul olmasa, o kimsenin imanının halis olmasına işarettir. bir kimsenin Hz. peygamberi rüyada görmesinin bereket ve hayn yalnız o kimseye has olmayıp belki bütün Müslümanlara şamildir. bir kimse rüyada Hz. peygamberin, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini görse, verilen şeyin şerefi nispetince o kimsenin erişeceği bir hayra işarettir. eğer verdiği şey kavun ve karpuz gibi şeyler dursa, o kimse büyük bir şeyden kurtulur. Ancak eziyet, çetinlik ve meşakkat düşer. Hz. peygamberin azasından bir uzvunu kendi yanında sakladığını görse, o kimsenin bid'at olan bir isi yaptığına işaret eder. bir kimse rüyada kendisinin Hz. Muhammed (s.a.v.) sekline girdiğini veya onun mübarek elbiselerinden bir elbise giydiğini veya Hz. peygamber kendisine mühür elbise veya kilicini verdiğini görse ve o kimse de mülk istiyorsa mülke erişir ve ora halki kendisine itaat eder; hor ve hakirse, Allah (c.c.) onu aziz eder, talebe ise, ilimden muradına nail olur. fakir ise, zengin olur ve bekarsa evlenir. Hz. peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz. resulullah (s.a.v,)'in bereketiyle tamir edilir. eğer Hz. Muhammed (s.a.v.)'i bir yerin dahilinde oturduğu halde görse, o yerde ibret alınacak bir şey zuhur edeceğine işarettir. bir kimse Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bir yerde ezan okuduğunu görse o yerde ucuzluk, bolluk ve adamları çok olur. eğer Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bir yerde namaza durup namaz kıldığını görse, Müslümanların dağınık islerinin toplanmasına işarettir. rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sürme çektiğini gören kimse dininde Salih ve emniyet içinde olur. bu rüyayı hamile bir kadın veya kocası görse, hamlının erkek çocuk olmasına işarettir.

eğer Hz. Muhammed (s.a.v.)'in haddinden fazla güzel olduğunu görse, bu rüya sahibinin çokça dindar olduğuna işarettir. rüyada resulullah (s.a.v.)'in sakalı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur. rüyada resülullah (s-a.v.)'in sakalına aklık karstiğini görse, o kimsenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine işarettir. eğer resulullah (s.a.v.)'in başının bulunduğu halden daha büyük olduğunu görse, devlet reisinin Müslümanları korumasına işarettir. resulullah (s.a.v.)'in sag dinin parmaklarinin yumuk olduğunu görse, halifenin erzak vermemesine ve rüya sahibinin hac ve cihat yapmamasina ve coluk cocuguna yedirip icirmemesini işarettir. resul-i ekrem'in sol elinin yumuk olduğunu görse, rüya sahibinin malinin zekatini vermesine, dilenci ve fakirleri alikoymasina işarettir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in elinin parmaklarinin acik olduğunu görse, rüya sahibinin hac ve cihat yapmasina işaret eder. eğer Hz. peygamberin parmaklarini avucu içinde sikilmis olduğunu görse, halifenin ve rüya sahibinin islerinde durgunluk olur ve onlara üzüntü ve keder isabet eder. bir kimse resulullah (s.a.v.)'in baldirlarinin uzun olduğunu görse, devlet reisinin ömrü uzun olur. bir kimse resul-i ekrem'i silahli olarak asker içinde bulundugunu ve askerin de böbürlendiklerini görse, o sene Müslümanların askerlerinin hezimete ugramalarina işarettir. eğer resul-i ekrem silahla tam mücehhez olmadigi halde az bir asker içinde bulundugunu ve askere mütevazi davrandigini görse; Müslümanların düsmanlara galip gelmesine işarettir. bir kimse Hz. peygamberi bos ve sakalini taradigi halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine işarettir. resül-i ekrem (s.a.v.)'i kendi mescit veya harem-i saadette veya maruf mekaninda gören kimse, kuvvet, izzet ve yücelige erişir. resul-i ekrem (s.a.v .)'i ashabi arasında birbirlerini kardes yaptigini gören kimse, ilim elde eder. rüyada resülullah (s.a.v.)'in kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur. bir kimse rüyada kendisinin Hz. peygamberin pederleri olduğunu görse, o kimsenin itikadi zayiflar. bir kimse rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.)'ln hanimlarindan birisinin kendisinin anasi olduğunu görse, o kimsenin imani artar. bir kimse rüyada kendisini Hz. peygamberin arkasi sira yürüdügünü görse, o kimsenin sünnet-i seniyyeye ittiba ettigine işarettir.

bir kimse rüyada kendisinin yaptigi islerine Hz. peygamberin baktigini görse, bunun tabiri Hz. peygamberin p kimseye haniminin haklarina riayet etmesine emrettigine işarettir. Hz. peygamberle yemek yedigini gören kimseye, peygamberimizin zekatini vermesiyle emretmesine, Hz. peygamberin yalnizca yedigini görse, rüya sahibine sadaka vermesi icin emrettigine işarettir. rüyada resulullah (s.a.v.)'i takunyasiz ve ayakkabisiz görse, rüya sahibinin cemaatla namazi terkettiginden ona cemaatla namaz kilmasi icin emrettigine işarettir. bir kimsenin Hz. Muhammed (s.a.v.)'ln mestlerin giydiğini görmesi, Hz. peygamberin o kimseye Allah (c.c.) yolunda cihat yapmasi icin emrettigine işarettir. bir kimse rüyada kendisi Hz. peygamberle musafaha yaptigini (el sikistigini) görse, o kimsenin sünnet-i resulullaha (s.a.v.) uyduguna işarettir. bir kimse kendi kanim Hz. peygamberin kaniyla karismis olduğunu görse, o kimsenin şerefli bir kimseye akraba olacagina işarettir. Hz. peygamberi kendisine bakla cinsinden bir şey verdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. eğer Hz. peygamber kendisine rüyada hurma ve bal gibi güzel ve hos bir şey sunsa kur'an-i kerim'i ezberler ve ona sunulan şey miktarinca ilim elde eder. peygamberimizin hutbe okuduğunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder. Hz. peygamberin kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme nail ve hakka tabi olur. eğer Hz. peygamberin kendisine bir şey verdiğini ve verdiği seyi almadigini görse, o kimse bid'ata girer. bir kimse Hz. peygamberi uzun boylu bir delikanli suretinde görse, insanlar içinde cikacak fitneye işarettir. resul-l ekremi yasli bir şekilde görse, insanlarin afiyette olmalarina işarettir. Hz. peygamberi bugday benizli oldugu halde gören kimse, heva ve hevesi terkeder. ve tövbe etmeyi tercih eder. Hz. peygamberin beyaz tenli olduğunu gören kimse, Allah (c.c.)'a tövbe eder. güzel amel yapar ve yolunu düzeltir. bir kimse rüyada Hz. peygamberin kendisine kizdigini veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesin! onun sesinden daha fazla yükselttigini görse, o kimsenin dinde ihdas ve icat edecegi bir bid'ata işarettir. Hz. peygamberi öptügünü gören kimse, Hz. peygamberden rivayet edilen seyde sebat etsin. Hz. peygamberin herhangi bir yerde vefat ettiğini gören kimse orada vefat eder.

sahih bir hadiste Hz. peygamber (s.a.v.) den: "her kim beni rüyasinda görürse o, uyanik bir halde de beni görecektir. cünkü seytan bana benzer bir surete giremez" seklinde varit olmustur. bir rivayette "her kim rüyasinda beni görürse muhakkak o, hak ve gercek olarak beni görmüstür." Hz. enes (r.a.) den bir rivayette: "beni rüyasinda gören elbette cehenneme girmeyecek" seklinde varid olmus ve bir rivayette de: "her kim ki beni rüyasinda görürse, o gercek olarak beni görmüstür. cünkü seytanin benim suretime girmesi mümkün degildir," seklinde varit olmustur. alimler arasında hadisin manasinda ihtilaf edilmistir. bunlardan bir kismi hadisi serifin ifade ettigi şey rüya sahibinin Hz. resulullah (s.a.v.)'i görmesi resulullah (s.a.v.)'in bulundugu heyet üzere oldugu takdirdedir, bazilan da bunda mübalaga ederek rüyayı gören Hz. resülullah (s.a.v.)'i vefati zamaninda bulundugu heyet üzere gördügü takdirdedir, dediler, ibn-i sirin (r.h.) 'de bunlardandir. alimlerden diger bir kismi da Hz. resulullah (s.a.v.) hayatta bulundugu şekilde görmek sart degildir, dediler, ibn-i arabi de bunlar arasindadir. Hz. resulullah (s.a.v.)'i bilinen sifatlari üzere görmek, bizzat Hz. peygamberi görmektir. bilinen sifatlardan başka şekilde görmek, Hz. resulullah (s.a.v.)'in misalini idrak etmektir, demislerdir. Öyleyse bütün hallerde Hz. resulullah (s.a.v.)'i görmek, batil ve karma kansik rüya degildir. belki o rüya bizatihi hak ve dogrudur. her ne kadar bilinen sifatlarindan başka bir surette görülürse de. bütün bunlardan anlasiliyor ki, doğru olan hadis-i serifin manasi bazı alimlerin dedikleri gibi "hangi durumda farzedilirse edilsin" rüya sahibinin rüyasi haktir. bundan dolayi bazı tabir alimleri, bir kimse. Hz. resulutlah (s.a.v.)'i yasli görse, selamete erismeye; eğer genc görse harbin nihayet bulmasina; eğer tebessüm ettiğini görse rüya sahibi onun sünnet-i seniyyesine uyduguna işarettir, dediler. bu alimlerden bazilan da bir kimsenin Hz. resulullah (s.a.v.)'i bilinen heyet ve sureti ve kendi hali üzere görmesi o kimsenin iyi halli olusun, şöhrete erismesine ve ona düsman olan kimseye galip gelmesine işarettir. bir kimsenin rüyada Hz. peygamberi kizgin bir şekilde görmesi, o kimsenin halinin kötü olmasına isaretttir. ibn-i ebi cemre Hz. peygamberi güzel bir surette görmek, rüya sahibinin dince güzetligine, güzel bir surette görmemek veya bedenin bazilarinda noksanlik görmek, rüyayı görenin noksanligina işaret eder, dediler. cünkü Hz. resulullah (s.a.v.) gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi seklini görür. her ne kadar o ayna güzel bir durumda olsa da karsisinda bulunan şey bulundugu durumda onda görülür. Hz. peygamberi böyle uygun sekillerde görmekte gören icin büyük faydalar vardir. cünkü Hz. peygamberi bu durumda görmekle rüyayı görenin durumu bilinir ve gafletten uyanir.

Paylaşmak İstermisin?

Lütfen Rüyaya puan verin!
153 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

3 Yorum

gonca

gonca

1 yıl önce

RuyRüyamda peygamber efendimizi cennetin kapısında durduğunu bana şöyle dedi hepimiz inşallah kıyamet günü hepbirlikte cennete gidecez bende merak ettim ceneti bende cennetin kapısında içeri girdiğim zaman peygamber efendimizin ailesini gördüm onların durduğu yerden hemenaltında akan bir şelâle güler sonra bir rüzgar cıktı bende çıktım ceneten ama cennetin kapısı sudan bir kaplıydı

Ayhan

Ayhan

2 yıl önce

Rüyada korkarak ayeti el kürsi çok ca okumak önüme bir kitap geldi üzerinde yesir ve yasir yazıyordu bana oku dediler bu isimleri okudum sonra kendi kendime kuranı getirin dedim cin süresini okuyacam dedim kuran açılmaya başladı ben uyandım lütfen bu ne anlama geliyor etkisin de çok kaldım teşekkür ler

Hakan Sener

Hakan Sener

2 yıl önce

Peygamber Efendimiz: Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, öteki Cumaya varmadan beni rüyada görür.

Yorum Ekle

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi