Rüyada Sayı Görmek Nedir? Ne Anlama Gelir?

Rüyada Sayı Görmek Nedir? Ne Anlama Gelir?

Rüyada sayı görmek, saymak, hesaplamak, ezberlemek, okumak; çift, tek ve büyük rakamlı sayılara göre farklı anlamlara gelmektedir. da çift sayılar hayra yorumlanmaktadır. Rüyada sayı anlamları, sayının büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre farklı anlam taşımaktadır.

Rüyada çift rakamlı sayı görmek, hayra, tek rakamlı sayılar ise üzüntüye işarettir. Büyük rakamlı sayılar ile kesirli ve ondalık sayılar ise kazanç işareti olarak yorumlanır.

Rüyada birinin çift rakamlı sayı söylemesi, iyiye, tek rakamlı sayılar ise kötüye yorumlanır. Çift rakamlı sayılar genel anlamda iyiye yorumlanmaktadır. Büyük rakamlı sayılar ise para kazanmak demektir. Genel anlamda sayıların görülmesi, mutluluk verecek bir haber alınacağına ve rahatlayacağınıza yorumlanır.

Rüyada Sayı Görmek anlamı ve Yorumu

Her sayının bir anlamı vardır. Rüyasında sayı saydığını gören kimsenin sorunları henüz bitmemiştir.

Rüyada görülen her sayı değişik çağrışımlar yapar. Bazı sayılar, ders almaya, beladan kurtulmaya, bazı sayılarda da, kötü haber almaya, sözünde durmaya yorumlanır. Sayılar kimi zaman, sıkıntı çekmeye, mevki yükselmesine; kimi zaman ise, işlerin hayırla sonuçlanacağına, gebe kalmaya, hayırlı işe girmeye işaret sayılır.

Rüyada Sayı Görmek ve Sayı Saymak

Bir kimse rüyada bir sayısını saydığını görse; rüya sahibinin değerli bir kimseden büyük bir yardım göreceğine işaret eder. İki sayısını saymak ise, beladan kurtulmaya kötülüklerden sakınmaya yorumlanır. Rüyada üç sayısını saymak da kötü haber almaya, verilmiş sözün yerine getirilmesine işaret eder. Rüyada dört sayısını saymak, duaların kabul edilmesine; beş sayısını saymak da, beş vakit namaza veya ibadetin düzgünlüğüne hükmedilir.

Rüyada altı rakamının sayıldığını görmek; halk arasında hayırla anılmaya, yedi sayısını saymak ise gebe kalmaya veya uzak bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. Sekiz sayısını saymak, yüksek makamlara, dokuz sayısını saymak, sıkıntı çekmeye, on rakamını saymak da, arzu edilen şeylerin hayırla sonuçlanmasına yorumlanır.

Bazı yorumcular da rüyada sayı görmek ve rüyada sayıları şu şekilde tanımlarlar.

Rüyada görülen bir sayısı , Yüce Allah'ın birliğine ve imana; iki sayısı anaya-babaya; üç sayısı sadakaya, dört sayısı da kabul edilecek duaya, toplu mala veya evlenmeye işarettir. Beş sayısı ise yüksek makama, şansa veya beş vakit namaza işaret sayılır.

Rüyada hayırlı olmayan Sayılar

Rüyada sayı görmek hem hayırlıdır hem de kötüdür. Hayırlı olmayan sayılarda şunlardır. Üç-yedi-sekiz-dokuz-onüç-onsekiz-kırk-elli-seksen; yüzler hanesinde beşyüz-yediyüz; binler hanesinden ikibin- yedibin; onbinler hanesinden de ellibin-yüzbin rakamından fazlası ise istenenlerin elde edileceğine hükmedilmiştir.

Belirtilen hayırlı olmayan sayılardan bazıları şu çağrışımları yaparlar.

 1. Dokuz sayısı, servetinin dağılmasına;
 2. onüç; ecelin yaklaştığına;
 3. on sekiz, fesada, sefalete;
 4. ondokuz sayısı ise, düşmanın üstün geleceğine yorumlanır.
 5. Kırk sayısı, şaşkınlığa, iş zorluğuna, elli sayısı, ömrün tamam olduğuna,
 6. altmış rakamı da tövbe etmenin gerektiğine işaret eder.
 7. Beşyüz sayısı, işlerin durmasına,
 8. dokuzyüz, düşmanın rüya sahibine üstün gelmesine,
 9. yediyüz, üzüntü ve sıkıntıya,
 10. altıbin, geçim yönünden kedere,
 11. ellibin ise, eziyet ve durgunluğa yorumlanır.

Rüyada Binli Sayı Görmek

Rüyada yetmiş bin, seksen bin, doksan bin, yüz bin ve bunlardan fazla sayıları görmek, refah ve mutluluğa, başarı ve zafere, muradına ermeye işarettir.

Bin sayısı; kuvvet ve zafere işaret eder.

İki bin sayısı, hüsran ve üzüntüye işarettir.

Üç bin, dört bin, beş bin ve altı bin sayıları, kuvvet, bereket, murada nail olmak ve zaferle yorumlanır.

Yedi bin sayısı, işlerin yolunda gitmemesine, olumsuz durumlarla karşılaşmaya ve şansızlığa işarettir.

Sekiz bin, dokuz bin, on bin ve yirmi bin sayıları, hayır ve esenliktir.

Rüyada otuz bin sayısını görmek, uzun süre bekledikten sonra umduklarına nail olmaya işarettir.

Kırk bin sayısı, zafer ve mutluluğa işarettir.

Elli bin sayısı, tedbirsizliğe, yorgunluk ve meşakkate işarettir.

Altmış bin sayısı, zorluk ve sıkıntıdan sonra esenliğe çıkmaya işarettir.

Rüyada Görülen Hayırlar Sayılar

Hayırlı sayılardan bazıları da şöyle yorumlanır;

 1. Onbir rakamı, muradın olacağına,
 2. onbeş rakamı şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya,
 3. yirmi, düşmana üstün gelmeye,
 4. sekizyüz zafere,
 5. beşbin rakamı ise, bereket ve ferahlamaya işaret eder.
 6. Ayrıca kırkbin rakamı kurtuluş,
 7. altmışbin zorluktan sonra ferahlık,
 8. yüzbin ve ötesi rakamlar da isteklerin elde edileceğine işaret sayılır.

Bazen da rüyada görülen sayılar sayılan varlıkların türüne göre çağrışım yapar.

Rüyada Yüzlü Sayı Görmek

Yüz sayısı, muradına ermeye, düşmana üstünlük sağlamaya veya zina ile suçlanmaya işarettir.

İki yüz sayısı, mağlubiyete işarettir.

Üç yüz sayısı, maksat ve muradın gecikmesine işarettir.

Dört yüz sayısı, galibiyete işaret eder.

Beş yüz sayısı, işlerin duraklamasına işarettir.

Altı yüz sayısı, esenliğe işaret eder.

Yedi yüz sayısı, zorluk ve sıkıntı çekmekle birlikte ahir ömründe hayır ve huzur bulmaya işarettir.

Sekiz yüz sayısı, kuvvet ve kudrete, başarı ve zafere işarettir.

Dokuz yüz sayısı, düşmana yenilmeye işarettir.

Rüyada Onlu Sayı Görmek

On rakamı, din ve dünya hayatı için murada, arzu ve ümitlerin gerçekleşmesine veya kefaret ödemeye işarettir.

Rüyada on bir ve on iki rakamını görmek, muradına ermeye, arzuların gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada on üç rakamını görmek, üzüntü ve kedere işaret eder.

On dört rakamı, zorluk ve sıkıntıdan sonra esenliğe ulaşmaya ve muradına ermeye işarettir.

On beş rakamı (sayısı); adalet ve berekete işaret eder.

On altı rakamı, uzun bir bekleyişten sonra muradına ermeye işarettir.

On yedi rakamı, gereksiz ve olumsuz yerlere harcanan mal ve paraya yeniden kavuşmaya, güzel bir sona nail olmaya işarettir.

On sekiz rakamı, büyüklerle münasebete veya üzüntü ve kedere işaret eder.

On dokuz rakamı, halkla düşmanlık içinde olmaya işarettir.

Yirmi rakamı, güç ve kudrete, zafere ve muradına ermeye işarettir.

Rüyada otuz rakamını görmek, başarı ve zaferle yorumlanır.

Kırk rakamı, işlerde zorluk ve şaşkınlığa işarettir.

Elli rakamı, rüya sahibinin ömrünün tamamına işaret eder.

Altmış rakamı, tövbe etme zaruretine, üzücü durumlara işaret eder.

Yetmiş rakamı, ihtiyaçların bir süre sonra yerine gelmesine, hayırsız bir kimseye yaltaklanmaya veya devlet başkanı ya da hükümetten korkup çekinmeye işarettir.

Yetmiş rakamı, tahıl ve ekinle ilgili ise iyi değildir.

Seksen rakamı, bolluk ve berekete veya zina ile suçlanıp, cezaya çarptırılmaya işarettir.

Rüyada doksan rakamını görmek, ileri gelen kadınlardan evlilik teklifi almaya, onlardan fayda sağlamaya veya ehil kimse için valilik vb. bir göreve atanmaya işarettir.

Rüyada Tekli Sayı Görmek

Rüyada sayı (rakam) görmek ve o sayıya kadar saymak, aynı şekilde yorumlanır.

Herhangi bir şeyden tek bir adet görmek, ilme, mala, kocaya, çocuğa veya iş ve mesleğinde bir numara olduğu iddiasında bulunmaya işarettir.

Rüyada bir rakamı (sayısı) görmek, kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Allah Teâlâ'ya, tek Tanrı inancına ve imana işarettir.

Bazan rüyada bir rakamını (1) görmek, hayır ve esenliğe, ortağından ayrılmaya veya şöhretini kaybetmeye işarete eder.

Rüyada iki rakamı, belâ ve musibetlerden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye, anne-babaya, doğru sözlü iki tanığa işarettir.

Üç rakamı, sözünü yerine getirmeye veya üzüntüye işarettir.

Dört rakamı, hayır ve esenliğe, kabul olacak duaya, toplu mala, evliliğe veya yeterli delile işarettir.

Beş rakamı, baht açıklığına, beş vakit namaza, güzellik ve iyiliğe veya bir konuda kuşku duymaya, dinde şüpheye düşmeye işarettir.

Altı rakamı, yararlı bir şey yapmaya, bir meseleyi sonuca bağlamaya, işi tamamlamaya veya düşmana galip gelmeye, kendine muhalif olanlara karşı görüş ve düşüncelerini delilleriyle ortaya koymaya ya da dinde şüphe etmeye işarettir.

Rüyada yedi rakamı, hacca gitmeye veya olumsuzluğa, üzüntü ve kedere işarettir.

Sekiz rakamı, devlet veya hükümet başkanına yakın olmaya, olumsuz bir durumla karşılaşmaya veya kefaret ödemeye işarettir.

Rüyada dokuz sayı görmek, düşmana karşı delil getirmeye veya olumsuz bir duruma işarettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
137 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi