Hava Kirliliği

Bu yazımızda hava kirliliği nedir? Nasıl oluşur? sebepleri nelerdir ve hava kirliliği çeşitleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Hava Kirliliği Nedir? Nasıl Oluşur? Hava Kirliliğinin Sebepleri ve Sonuçları

; canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır.

İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Hava kirliliğini kaynaklarına göre 3'e ayırabiliriz

1-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği:

Ülkemizde özellikle ısınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması. Yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açmaktadır.

2-Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği:

Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır.

3 - Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği:

Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.

Hava Kirliliği Etkileri

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Örneğin; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde etkilediği, karbonmonoksit (CO)'in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir.

Bununla birlikte kükürtdioksit (SO2)'in, üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkileri vardır. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır.

Ayrıca kükürtdioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir.

Sanayi, endüstri ve ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ile ormanların tahribi ve arazi değişmesi sonucu, atmosferdeki karbondioksit miktarının %5 oranında arttığı tespit edilmiştir. Bunun ise küresel ısınmaya yol açabileceği öngörülmektedir.

Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler:

 1. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı,
 2. Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı,
 3. her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,
 4. Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,
 5. Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli,
 6. Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli,
 7. Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli,
 8. Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,
 9. Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,
 10. Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,
 11. Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı,
 12. Toplu taşım araçları yaygınlaştırılmalı,

Bütün bu etkenlerin yanında hava kirliliği azaltmak için;

 • Atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesinin önlenmesi,
 • Sanayi tesisi yer seçiminin yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgarlar dikkate alınarak yapılması,
 • İmar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmaların önlenmesi ve araçların egzoz emisyon ölçümlerinin periyodik olarak yapılması sağlanmalı,
 • Bununla birlikte; alternatif enerji kullanan motorlu taşıtlar geliştirilmeli ve özendirilmelidir. (LPG vb.)