Reklam

REKLAM
Reklam Nedir ?
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol ve Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb.

Reklam Etmek
herhangi bir kimseyi veya olayı, durumu açığa vurmak, ilan etmek, afişe etmek, ifşa etmek.

Reklam Yapmak
her türlü aracı kullanarak bir şeyi halka tanıtmak, ünlenmesini sağlamak:

Reklam Filmi
Herhangi bir ürünü tanıtmak amacıyla çevrilen kısa metrajlı film.

Reklam Kuşağı
Reklamların yayımlandığı belirli zamanlar.

Reklam Levhası
Herhangi bir ürünü tanıtan, duvara, özel hazırlanmış çerçevelere veya yerlere yapıştırılan, asılan veya tutturulan ilan:

Bilinçaltı Reklam
İzleyicilerin bilinçaltıyla algılayabilecekleri kadar kısa görüntüler kullanılarak yapılan tanıtım.

Gizli Reklam
Yayıncı tarafından programlarda sezdirme yoluyla herhangi bir unvan veya markayı çağrıştırabilecek biçimde yapılan tanıtım.

Sanal Reklam
Gerçek mekânda bulunmadığı hâlde elektronik görüntü sistemleri kullanılarak görüntü üzerine yansıtılan reklam.

Tanıtıcı Reklam
Tanıtılacak ürünün kullanımını ve etkilerini değişik ögeler yardımıyla ayrıntılı olarak haber biçiminde anlatan reklam.

Reklam
Rekabet koşulları altında işletmelerin ürettikleri veya sattıkları mal ya da hizmetler için piyasada daha fazla pazar payı oluşturmak, kârlılıklarını artırmak, müşterilerin ilgisini çekmek ve ihtiyaçlarını karşılayan mallar arasında seçim yapmasını etkilemek için söz konusu malla ilgili izlenim yaratma faaliyetlerinin tümüne reklam diyebiliriz.

Reklamın belirli bir kişi veya kurumun denetimi altında malların veya hizmetin veya düşüncelerin hedef Pazar oluşturanları ikna etmek ve bilgili kılmak için yapılan kişisel olmayan duyurudur. Bu tanımda hedef Pazar ikna etmek ve bilgi vermek gibi özellikler yer almaktadır.

Bilgi vermek: Reklam tüketicilere mallar hizmetler ve düşünceler hakkında bilgi vermelidir.

İkna etmek: Reklam pazarlama karmasının elemanlarındandır. Ve satış çabalarından biridir. Reklam yeni bir mal hakkında sadece bilgi vermemeli aynı zamanda tüketicileri yeni malı satın alma ihtiyacında oldukları konusunda ikna etmeye çalışmalıdır. İkna etmek inandırmak reklamın görevidir.

Seçilmiş hedef Pazar: Reklamı yapanlar hedef Pazar temeline göre reklam araçlarını seçmeye ve reklamlarının geliştirmeye çalışmalıdır. Bir başka değişle reklam, bilgi vermek inandırmak önceden satış sağlamak için paralı kitle iletişim araçlarının kullanılmasıdır.

Reklamların çoğu halka ( Müşteriye ) belirli yapımcılara ve böylelikle ulusal ekonomiye yararlı bir yarışma aracı olduğunu savunulur. Reklamın insanlara özgür seçme hakkı verdiği sanılır Reklamlarda bir tür ürünün bir firmanın öbürüyle yarıştığı doğrudur. Ne var ki her reklam imgesinin öbürünün güçlendirdiği hızlandırdığı da doğrudur.

Reklamlar yalnızca birbiriyle yarışan bir mesajlar topluluğu değildir. Reklamlarda karşılaştırmalar vardır bunlar arasında bir seçme yapmaya çağırılır. Oysa dizgisel olarak ele alındıklarında reklamlar bir tek şeyi önerir. Reklamlarla her birimize bir nesne daha satın alarak kendimizi yada yaşamlarımızı değiştirmemizi önerilir.

Bir yandan aynı ihtiyacı gidermek için kullanılan mal ve hizmetleri üretenleri sayısının artması, öte yanda da teknolojinin hızlı gelişimi sonucu her gün yeni yeni ürünlerin bulunması işletmeleri reklam yapmaya zorlamaktadır. Genellikle işletmelerin amacı, ürettikleri mal ve hizmetlerin geniş tüketici kitlelere satın alınmasını sağlamaktadır. Durum böyle olunca pazarlama yönteminin temel fonksiyonları arasında bulunan reklam günümüz ekonomik yapısının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Gerek teknolojik ve gerekse ekonomik koşullar sonucu tüketici ile tüketici arasında mesafe büyümektedir.Teknolojinin hızlı gelişimi her geçen gün yazara yeni farklı ürünlerin sunulmasını doğurmaktadır.

Reklamın tanımını modern pazarlama anlayışının ağırlık merkezi olarak kabul edilen, tüketici açısından yaparsak; “Tüketiciye, üretilen mal ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgiyi, çeşitli haberleşme araçları yardımıyla iletmektir” diyebiliriz .

Reklamın Amacı
Bir reklamın genel amacı basın ya yada yayın yoluyla bir mal yada hizmetle ilgili bir izlenim yaratmak ya da satış sağlamaktır.

Reklamın işletmeler açısından temel amacı kârlılığı arttırmak ise de pazarlama açısından bazı özel amaçları da vardır. Eğer özel amaçlar dikkate alınmaksızın bir reklam kampanyasının başarılı olma şansı zayıftır. Özel ya da alt amaçlar genel olarak söyle sıralanabilir:

 • - Kişisel satış programını desteklemek ,
 • - Satıcıların ulaşamadığı kişilere ulaşmak ,
 • - Aracılarla ilişkileri geliştirmek ,
 • - Yeni bir pazara girmek, ya da yeni bir tüketici grubunu çekmek .
 • - Yeni bir mal pazara sunmak ,
 • - Endüstri dalının satışlarına geliştirmek ,
 • - Önyargılara karşı durmak ,
 • - İşletmenin saygınlığını sağlamak ,
 • - Bir endüstri malının reklamı düzenlenirken şu amaçlar belirlenebilir:

Doğrudan satışları arttırmak için:

 • - Umulan alıcıları malın dağıtımını yapan aracı kurumlara başvurmaya özendirmek ,
 • - Özel satış koşullarını açıklamak ,
 • - İşletmeye yeni aracılar kazandırmak ,
 • - Uzman kişilerin ( mimari, mühendis ) malı ilgilenen kişilere önermelerini sağlamak ,

* Malı tanıtmak ve ilgi uyandırmak için:

 • - Umulan alıcılara malın niteliklerini duyurmak ,
 • - Yeni malların varlığını bildirmek ,
 • - Malın kullanımından sağlanacak yararları göstermek ,
 • - Malı, rakip mallarla karşılaştırmak ,
 • - Malın nasıl kullanılacağını göstermek ,
 • - Umulan alıcılara, işletmenin teknik yeteneklerine, üretim olanaklarına ve sağladığı hizmetlere ilişkin bilgiler vermek ,
 • - Malın nereden satın alınabileceğini açıklamak ,
 • - Malın niteliklerindeki ( fiyat, ambalaj, renk vb.) değişiklikleri açıklamak ,
 • - Yeni marka ismi ya da simgesini açıklamak .

Reklam Türleri - Çeşitleri
Coğrafi yönden
Reklam, coğrafi açıdan ulusal ve yerel olarak gruplanabilir. Ancak reklamın ulaştığı coğrafi alan kesin olarak özellikle günümüz teknolojilerinde belirlemek mümkün değildir.

 • a) Ulusal Reklam: Genellikle üreticiler tarafından yapılır ve ülke sınırları içindedir.
 • b) Yerel Reklam: Daha çok perakendeciler tarafından yöre yada bölge çapında yapılan reklamlardır.

Reklamın içeriği yönünden
Ürün yada hizmet reklamları, marka reklamları , kurum reklamları vs. şeklinde gruplama yapabiliriz.

 • a) Ürün ve hizmet reklamları: Belli bir ürünü özellik ve üstünlüklerini ön plana çıkarır. Belirli bir markaya yönelik reklam ise o markanın diğerlerine göre avantaj ve yararlarını vurgular .
 • b) Kurumsal Reklam: Bir ürün yerine bir kurumun tanıtımı ve özellikleri üzerine kurulur. Örneğin Yapı Kredi Bankasının hiç ara vermeksizin yoğun reklam yapması ve bunun üzerine diğer bankaların harekete geçirmesi ve o bankaların büyük reklam kampanyaları ve promosyonlar yapmayı zorlaması

Hedef kitle yönünden
Seslendiği hedef ve kitle yönünden reklamlar

 • a) Tüketici Reklamları : Tüketiciye yönelik reklamlar
 • b) Endüstriyel ve ticari reklamlar : Üreteci ve aracılara yönelik reklamlar olarak gruplamak mümkün

Reklam yapanlar Yönünden
Reklam yapanlar başka bir değişle reklam verenler, üretici, toptancı, perakendeci reklamlarıdır.

Talebe Etki düzeyi yönünden
Birincil talebi arttırıcı reklamlarda belirli bir markayı tanıtmak yerine ürünün kendisini tanıtımı hedeflenir.

Reklam araçları yönünden
Radyo, megofon, telefon, ses bantları, bağırma yoluyla sesli; yazılı medya, pano, billboard, el ilanı, tele faks yoluyla yazılı; televizyon, teletekst, sinema, slayt, video gibi görüntülü, üç unsurunda bulunduğu bilgisayar multimedya yazılımları bilgisayar ağları yoluyla çok seçenekli reklam kanalları kullanmak mümkündür.
Günümüzde en çok kullanılan araçlardan olan televizyon ve radyon reklamlarıdır.

a) Radyo reklamları:

 • Reklam ve kamu ilan ,
 • Müzikli ve Dramatik yapılı reklam ,
 • Programlı reklam ,
 • Özel tanıtıcı reklam programları ,
 • Sosyal amaçlı reklam ,

-b) Televizyon reklamları

 • Hareketsiz reklam ,
 • Hareketli reklam ,
 • Program görüntüsü üzerine reklam ,
 • Özel tanıtıcı reklam

Reklamın Açıkça Yapılıp Yapılmaması Yönünden Reklamlar
Reklam olduğunda kuşku duyulmayan, belirli bir reklam kuşağı içinde yayınlanan, ajans, müşteri ve medya sorumluluğu belli olan reklamlar açık reklamlar olarak adlandırılır. Oysa gizli reklamlarda böyle açıklık yerine ürünle hiç ilgisi olmayan bir konu yada program içinde bir ürüne ait markanın göstermesi yolu seçilir. Bu durumda reklam bedelinden kaçınarak üstelikte içinde yer aldığı konu yada programın etkisinden yararlanarak reklam yapılmış olur. Eğer marka belirtmeden belirli bir ürünün ilgisiz bir konu içinde sürekli kullanımı gösteriliyorsa burada prime yada jenerik türden talebin yaratılması söz konusudur.

Amaç Yönünden Reklamlar
a) Bilgi verici reklamlar :
Piyasa için yeni olan bir mal yada markanın tanıtımı için yapılan reklamlardır. Aynı zamanda piyasada varolan bir ürünün fiyat değişikliklerinin duyurulması, mala bağlı hizmetlerin açıklanması olası / varolan tüketici kaygılarının giderilmesi amacıyla yoğun biçimde başvurulan türlerdir. Bu tür reklamlar, primer talebi oluşturmak için kullanıldığı gibi malın yaşam süreci açısından tanıtım döneminde bulunan mallar içinde uygun bir reklam türüdür.

b) İkna Edici Reklamlar : Ürünün gelişme dönemlerinde rakip malların ortaya çıkması nedeniyle, özellikle marka seçimi, mal konumlandırmada, tüketici algılarını değiştirme amacıyla ikna edici reklamlar yapılır. Markalar arası rekabet nedeniyle karşılaştırmalı reklamlara da başvurulabilir. Bu tür reklamda, benzer türdeki ürünlerin karışlaştırılması yoluyla belli bir markanın üstünlüklerini kanıtlamak ya da vurgulamak için yapılır.

c) Hatırlatıcı Reklamlar : Malın yaşam süreci içinde olgunluk döneminde ürünün unutulmaya yüz tutması nedeniyle tüketicinin hafıza tazelemesi amacını taşır. Ürünün kendisini, parçasını, tamamlayıcısını hatırlatma yoluyla ürüne duyulan ilgiyi canlı tutmak mümkündür.

d) Destekleyici Reklamlar : Öte yandan ürünü yeni satın almış olanların ürünle ilgili olası kaygılarını giderebilmek amacıyla onları rahatlatan mesajlar vererek kararlarını destekleyici nitelikte reklamlar yapılır.

Reklamda 5M
Reklam için önemli beş terimin İngilizce adlarının baş harfleridir.Bu terimler;

 1. Money ( Para ) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para ,
 2. Message ( Mesaj ) : Reklamda Vereceğimiz Mesaj ,
 3. Mission ( Misyon ) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı,pazara nüfüz etme,...vs)
 4. Measurement ( Ölçüm ) : Reklam Etkinliğinin ölçümü ,
 5. Media ( Medya ) : Medya Kullanımı ( TV, Radyo, Gazete, Dergi, internet ...)

Reklam Bütçesi Belirleme
Reklam bütçesi belirlemede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;

 1. Maksimum Harcama ,
 2. Satış Yüzdesi Yöntemi ,
 3. Rakipleri İzleme Yöntemi ,
 4. Hedef Yönetimi ,
 5. Kantitatif Yöntemler

İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternet gelişrildiğinden bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde reklam amaçlı kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. İnterneti reklam amaçlı kullanma yöntemleri şunlardır;

 1. Banner ve text link Reklamları ,
 2. Pay Per click (tıkla kazan) Reklamları ,
 3. E-Mail Reklamları ,
 4. Pop up Reklamları ( İnnersitial - Supersitial )
 5. Affilliate ( Satış Ortaklığı )
 6. İçerik Sponsorlukları
 7. Arama Motoru Reklamları ( google adsense gibi )