Avukat Nedir? Avukatlık Mesleği Hakkında Bilgi

Avukat Almanca: Anwalt , Fransızca. Avocat, İngilizce: Lawyer, kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen ve kanunun icap ettirdiği şartlara haiz kimse.

Avukat, hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir.

Avukatlık Mesleği Nedir?

Avukatlık mesleği, barolara kayıtlı ve belli vasıfları haiz kimselerin yapabileceği ve kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslektir. Avukatlık "her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden ve kamu hizmeti gören serbest meslek mensubudur.

Avukat Kimdir?

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

Türkiye'de ve Dünya'da Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi

Önce Eski Yunan'da, sonra Roma'da mahkemeye düşenlerin akraba ve arkadaşlarına, onları yargı organı önünde savunma imkanı verildi. Avukat mesleği için ilk olarak 1274'te Fransa'da avukatlık yemini tatbik edildi.

Türkiye'de avukatlık, başlangıçta "dava vekilliği" şeklinde görülmüştür. Dava vekilliği yüz yıl önce, hükumete vekalet şeklinde başladı. Ancak usul hükümlerinin kabulü, davalarda tarafları temsil edenlerin hukuki bilgiye sahip olmaları mecburiyetini doğurunca, meslek haline geldi. "muhamat" adıyla anıldı. Dava vekillerine de "muhami" denildi.

Dava vekillerinin durumu 18 Şevval 1292 tarihli nizamname ile düzenlendi. 3499 sayılı kanun ve daha sonra l969 yılında kabul edilen ll36 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatların ve dava vekillerinin durumunu açıklığa kavuşturdu.

En az üç avukat ve dava vekili bulunmayan yerlerde, baroda tutulan özel listeye yazılmış ve en az 10 sene mahkemelerde, savcılık ve icra dairelerinde katiplik yapmış olan dava takipçileri davada vekil olabilirler.

Dava vekilliği kaldırılmıştır, ancak 1 Aralık 1939 tarihinde dava vekaleti ruhsatına sahip olanlar devam edebilmektedir.

Avukat Neler Yapar?

Avukat mahkemeyi ikna etmekle yükümlüdür. Avukatlar, bir hukuk diplomasına ve avukatlık ruhsatına sahiptirler. İnsanlar yasa ile ilgili bir sorun yaşarlarsa ilgili avukatlara danışırlar. Kişi, başkasına dava açmak için bir avukattan yardım alabilir. Dava mahkemedeyse, kişinin isteği veya Türk hukuk sisteminde zorunlu müdafii gereği avukat bulunabilir. Kişi suçla itham edildiğinde, bu suç iddiasını bertaraf etmek amacıyla savunma avukatları devreye girer.

 • Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce ilgiliyi dinler, varsa dava dosyasını inceler.
 • Avukat, müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder.
 • Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler ve bunları savunmasına dayanak yapar.
 • Mahkemelerde çeşitli davalar açmak veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılmak.
 • Avukat, dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar.
 • Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletmek ve sorular sormak.
 • Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlamak ve konuşma yapmak.
 • Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye sunacağı dosyayı hazırlamak.
 • İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi vermek, danışmanlık yapmak
 • İcra takipleri yapar.
 • Avukat, yeni çıkan yayın ve kanunları takip etmek ve yorumlamak.

Avukatların Çalışma Alanları

Avukatlar farklı ortamlarda çalışabilir. Örneğin devlet kurumlarında, özel şirketlerde veya farklı ortamlarda çalışabilirler. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kişi kendi işyerini açıp bağımsız olarak da çalışabilir.

Avukatlık Eğitimi Nerede Verilir?

Avukat olabilmek için, Hukuk Fakültesi mezunu, barolara kayıtlı, bir sene staj yapmış olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklanmamış bulunmak gerekir. Mesleki eğitim, üniversitelerin Hukuk fakültelerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi bulunmaktadır. Staj sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara "Avukatlık" belgesi verilir.

Türkiye'de Avukat ve Avukatlık Mesleğinin Amacı

Türkiye'de avukatlığın amacı; hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki olay ve uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümü ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı olmak üzere, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alabilmek için avukatın vekaletname ibraz etmesi gerekir.