Eşya

Eşya

Eşya Nedir
Türlü amaçlarla günlük hayatta kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütününe Eşya denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Beyaz Eşya
Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. ev aletlerine verilen genel ad.

Ev eşyası
Evde kullanılan değişik nitelikli eşyaların bütünü.

Sponsorlu Bağlantılar

Sandık Eşya
Saklanmak üzere sandığa konulan eşya.

Eşya Hukukunun Kavramları
Eşya
: Hukuki anlamda eşya genel olarak maddi bir varlığı bulunan, sınırları ve kapsamı belirli olan ve üzerinde ayni hak kurulabilen insan dışındaki varlıklardır.

Eşya Türleri : Sadece tek bir parçadan oluşan ve eşyanın hukuki niteliklerine sahip olan nesnelere basit eşya denir. Birden ziyade basit eşyanın bir araya gelerek kendilerinden bağımsız ve başlı başına bir eşya oluşturmaları halinde birleşik eşya olur. Birleşik eşyayı oluşturan parçalar artık ondan bağımsız düşünülemez, bu nitelikteki parçalara mütemmim cüz ( ayrılmaz parça ) denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir şeyden istifade edilmesi , o şeyin korunması, kullanılması yada daha verimli çalışması için o şeye ilave edilen parçalara teferruat denir. Teferruat bağımsız olarak ayni hak konusu edilebilir. Tartı, ölçü, sayı vb. bakımlardan belirlenebilen ve benzeri bulunabilen menkul eşyaya Misli Eşya (1 kilo şeker ) denir. Kendine has özellikleri ile belirlenebilen menkul eşyaya Gayri misli eşya denir.

Maddi mallar üzerinde ayni haklardan başka bir mutlak hak tesis edilemez. Ayni haklarda geçerli olan, sınırlı sayıda olma ilkesi nispi haklarda cari değildir. Nispi haklar zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere tabi kılınmış ilen ayni haklar açısından böyle bir durum söz konusu değildir.