Sitede 4934 kişi varçok bulutluAğrıÇok bulutlu19.8°C

Rüyada Allah görülebilir mi?

Şerhü Mevâkıf, İmam Âmidî'den şunları nak­lediyor: «Rüyada Allah'ı (C.C.) görmek caiz midir, değil midir, meselesinde; bir kısım âlimler, caizdir; bit kısmı da caiz değil...

Rüyada Allah görülebilir mi?

Şerhü Mevâkıf, İmam Âmidî'den şunları nak­lediyor: «Rüyada Allah'ı (C.C.) görmek caiz midir, değil midir, meselesinde; bir kısım âlimler, caizdir; bit kısmı da caiz değildir kanaatindedirler. Bu meselede doğru olan: rüyada Allah'ı görmeye mâni bir şey yok­tur. Fakat bu görme, hakikî bir görüş değildir.»[1]

Saadeddin Tsftazanî ise, Şerhü Akaid'de der ki: «Rüyada Allah'ı (C.C.) görmek. Selefin birçoklarından hikâye edilmiştir. Rüyada Allah'ı görüş, bir çeşit müşahededir ki, kalp ile olur, göz ile değil.»

Bu kitaba haşiye yazan Ramazan Efendi, Se­lefin bir kısmım şöyle anlatır: «İmam Azam, Ebû Yezid, Hamzatü'l-Karî, Saha­benin büyüklerinden Hz. Ömer (R.A.), Rablerİni Rüya­da gördüklerini nakletmîşlerdir.»[2]

Abdüllatİf el-Harputî ise, «Tenkihu'l-Kelâm fi Akaidi ehli'I-Isam» kitabında ulemanın bu husus­taki görüşlerini şöyle açıklar:

Uykuda Allah'ı (C.C.) görmek meşalesinde Ehl-i Sünnet âlimleri arasında ihtilâf varsa da, «Rabbimi en güzel surette gördüm», «Rüyanın en hayırlısı, kulun Rabbmi görmesi, veya Peygambe­rini görmesi, yahut Müslüman olan ana - baba­sını görmesidir.» hadis-i şeriflerine; sahabe, tabi-ûn ve din imamlarından nakledilenlere binaen ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerinden îmam Aml-dî, rüyada Allah'ın (C.C.) görülebileceğine hük­metmiştir.

İmam Âzam'm (R.A.), doksan dokuz kere, rü­yasında Rabbini görüp, yüzüncü kere, «Ya Rab-bi, kulların azapdan nasıl kurtulacak?» diye sor­duğu hikâyesi meşhurdur.

İmam Ahmed b. Hanbel ds Rabbini rüyada görmüş, Rabbine yaklaşmanın yolunu sormuş, «Kuran okumalı» olduğu cevabını almıştır.

Kurra-İ Seb'adan Hamza, ve Muhammed b. AH Tirmizİ gibi daha birçok zevattan, rüyada Al­lah'ı (C.C.) gördükleri rivayet olunmuştur.

Rüya tabircilerinin imamı Muhammed İbnü Şirin de, «Rüyada Rabbini gören kimsenin rüyası, onun cennete gireceği şeklinde tabir olunur.» demiştir. [3]

Ünlü alim ve rüya yorumcusu İbn Sirin ve Nablusi gibi alimler, rüyada Allah'ı görmenin çok güzel manalarının olduğunu, bunun o kişinin amelinin kabul edildiği anlamına geldiğini ve o kişinin cennete gideceğinin habercisi olduğunu söylemişlerdir

Yine aynı hususta, fıkıh kitaplarından olan Bezzaziye'de şu açıklama vardır: Rüyada Allah'ı (C.C.) görmeyi, Rüknü'I-Islâm ve ekseri muta­savvıflar caiz görürler. Ekseri meşayih ile Semar-kant ve Buhara'nın ekseri muhakkik (tahkikçi) âlimleri ise caiz görmezler. Hatta imam Mâtüri-dî, «Rüyada Allah'ı (C.C.) gördüğü iddiasında bu­lunan, puta tapandan daha şerlidir. Zira, rüyada görülenler hayal ve misallerdir. Allahü Teâİâ ise bunlardan münezzehtir.» der.[4]

Tarikatü Muhammediye şerhi «Berika»' da büyük bilgin Hadimi, ihtilâfları beyan ettikten sonra, İmara Mâtürîdi'nin kavlini, bazı âlimlerin te'vil ettiğini yazmakta, aynı kitabın sarihi Recep Efendi ise, «Bu hususta susmak en güzeldir.» de­mektedir. [5]

[1] Cürcanî, a.g.e., C. II, s. 368.
[2] Ramazan Efendi, a.g.e.. S. 179.
[3] Harputî. a.g.e., s. 280.
[4] îbnü-1-Bezzazi'I-Kerderî, Fetevayt Bezzaziye. C. III, Mısır, 1310, s. 356-357.
[5] EI-Hac Recep b. Ahmed El-Vesiletü'LAhmedİyye Ve'z-Zeriatü's-Sermadiyyc Fî Şerhit Tarikati'UMu-hammediyye C. I, îst. 1326, s. 214-216.
Ömer Nesefi, İslam İnancının Temelleri Akaid, Bayrak Yayınları: 88-90.

Lütfen Rüyaya puan verin!
3 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8
yorum ekle
Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi