Sitede 5106 kişi varhava açıkAğrıAçık29.8°C

Vergi ve diğer bazı alacaklar için 2019 düzenlemesi

AĞRI - Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırma Başvurusunu İhlal Edenlere Yeniden Kanun Hükümlerinden Yararlanma İmkanı Sağlanmıştır. 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı...

Vergi ve diğer bazı alacaklar için 2019 düzenlemesi

AĞRI - Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırma Başvurusunu İhlal Edenlere Yeniden Kanun Hükümlerinden Yararlanma İmkanı Sağlanmıştır.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde ile 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlanmış olup, 5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre:
- Borçlarını 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırmış olup da28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler bu kanun hükmünden yararlanabilecektir.

- Borçluların ihlale neden olan tutarları 28/02/2019 tarihine kadar(bu tarih dahil) geç ödeme zammı ile birlikte ödemesi gerekmektedir.
-İhlale konu olan tutarların fıkra hükmünden yararlanmak suretiyle ödenmesi halinde Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen indirimlerden yararlanılamayacaktır.

- Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 28/2/2019 tarihine (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Söz konusu taksitlerin ödeme süresi tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır. Ancak, 2019 yılı Şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik söz konusu değildir.Fıkra kapsamında uzayan ödeme süresi için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

- 7143 sayılı kanunun hükümlerini ihlal eden borçlulardan geçici 2.maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilebilecek, mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilebilecektir.

-7143 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettikten sonra, ihlale konu borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde tecil ve taksitlendirme hükümlerine göre ödemekte olan borçluların, 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları ve yapılandırmanın ihya edilmesini talep etmeleri gerekmektedir. Bu durumda, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yapılan ödemeler (tecil faizi dâhil) yapılandırılan borçlara karşılık mahsup edilebilecektir.

Yapılandırmasını ihlal eden mükelleflerin birikmiş borçların tasfiyesine yönelik bu imkandan faydalanmaları yararlarına olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Mehmet TURAL
Defterdar

mehmet tural

Yorum Ekle