Kayseri Tarihi Ve Tarihçesi

Kayseri Tarihi Ve Tarihçesi

ilk Devirler
Kayseri çevresindeki en eski yerleşim alanı şehrin 20 km kuzey doğusunda bulunan Kaniş Höyüğüdür. M.Ö. 2800 tarihinden Hellenistik Çağa kadar önemini koruyan merkezde eski Tunç Devri Asur Ticaret Kolonileri ve Hitit Çağları’ na ait bir çok belge bulunmuştur.

Hititler den sonra bölge Frig hakimiyetine geçmiş daha ziyade Kızılırmak havzasında egemen olan frigler zamanında mazaka ön plana çıkmıştır M.Ö 676 tarihinde Anadolu'ya gelen Kimmerler in Kaniş ve Mazaka yı tahrip ederek Frig hakimiyetine son verdikleri tarihi kaynaklarda belirtilmektedir.

Kaniş'in önemini kaybetmesinden sonra bölgenin kutsal dağı kabul edilen Argaios Un ( Erciyes ) kuzey eteğindeki Mazaka ön plana çıkmıştır. Kimmerler in Asur ve Lidyalılar tarafından Anadolu dan atılmaları ile Mazaka Lidya ve Med hakimiyetine girmiş ve devrin önemli ticaret merkezi olmuştur.

M.Ö 590 yılında Pers Kralı Kyros un Lidya Kralı Krisos u yenmesi ile bütün Anadolu ile birlikte Mazaka da Pers hakimiyetine girmiştir İran dan bölgeye göç eden halk kendi ülkelerine benzettikleri Argaios ( Erciyes ) ve çevresine yerleşmişlerdir.

Kappadokia Krallığı
M.Ö 332 yıllarında Ariarathes I ilk Kappadokia Kralı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. M.S 17 tarihine kadar 349 sene hüküm süren bu krallığın başkenti Mazaka iken Ariarathes V zamanında şehrin adı Eusebia olarak değiştirilmiştir. M.Ö 8 yılı içinde tekrar bir değişiklik yapılarak Roma İmparatoru Ceasar ın adına izafeten CEASAREA ismi verilmiştir. O günden beri 2000 senedir Kayseri ismi ile anılmaktadır.

Roma Dönemi
M.S 193-211 tarihleri arasında şehir stadyumu yapılmış ve önemli Roma şehirlerinde olduğu gibi bir çok yarışmaların merkezi olmuştur. Şehir surları ise Roma İmparatoru Gordianus III zamanında ( M.S 241 ) yıllarında yaptırılmıştır. Dördüncü yüzyılın başlarında halk tamamen Hıristiyanlaşmış ve Kayseri bu dinin ilmi merkezi haline gelmiştir.
Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesi ile Kayseri doğuda kaldığı için Bizans Şehri olmuştur. Bizans zamanında Arap ve İran ordularının yaptığı İstanbul seferleri sırasında Kayseri defalarca işgal edilmiştir.

Kayseri'nin Türkleşmesi
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ın 1071 tarihinde Malazgirt te Bizans ordularını yenmesiyle Anadolu kapıları Türklere açıldı. Bu tarihten 15 sene sonra 1085 yıllarında Kayseri’ yi artık bir Türk ve Müslüman şehri olarak görmekteyiz. Müslüman Türklerin hakimiyetinde Kayseri'nin eski halkı olan Rum ve Ermeniler in birer mahallede toplandıkları Çarşı Pazar ve ticarette yavaş yavaş hakimiyetlerini kaybettikleri görülmüştür.

Şehir süratle yapılan Camii Han Medrese Hamam ve Çeşmelerle kısa bir sürede tam bir İslam Şehri kimliği kazanmıştır Bir müddet Danişmendliler e merkez olan Kayseri özellikle Selçuklu Sultanı Uluğ Keykubad ( 1. Alaeddin Keykubad ) zamanında Türkiye Selçuklu Devletinin Konya ve Sivas la beraber üç başşehrinden birisi olmuştur. Danişmendi ve Selçuklu yönetimleri zamanında yapılan görkemli yapıların en önemlileri olarak; Camii Kebir Güllük Camii ve Hamamı Hunat Külliyesi Şifaiye–Gıyasiye Medresesi Hacı Kılıç Külliyesi Lala Muhlisiddin Camisi Sahabiye Medresesi Kale Surları ve Yoğunburç sayılabilir.

Moğol Hakimiyeti
Selçuklu ordusunun 1243 tarihinde yapılan Kösedağ Meydan Savaşı ile Moğol ordusuna yenilmesi Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve artık Anadolu’ da Moğol hakimiyeti başlamıştır. Gönderdikleri Valilerle Anadolu ‘ yu denetleyen Moğollar 150 sene müddetle Kayseri ve Anadolu'nun bütün maddi ve manevi kaynaklarını yağmalamışlardır. Moğol sömürüsü altında ezilen Selçuklu Devleti bütün gücünü kaybetmiş ve II. Mesud ‘ dan sonra dağılarak yerini beyliklere bırakmıştır. ( 1308 )

Osmanlı Dönemi
Fatih Sultan Mehmet zamanında Gedik Ahmet Paşa tarafından Karamanoğulları Beyliği ne son verilerek Karaman Konya ve Kayseri Bölgeleri Osmanlı toprağına katıldı( 1474 ) Kayseri 1476 dan itibaren Karaman eyaletine bağlı bir sancak merkezi oldu. 1839 tarihinde Bozok Eyaletinde 1867 tarihinde de bağımsız sancak merkezi olarak Osmanlı idari taksimatında yerini aldı.

Yakın Dönem
Cumhuriyet Döneminde 1924 tarihinde yapılan yeni anayasa ile vilayet yapıldı Bilinen en eski dönemlerinden beri ticaret merkezi olan Kayseri de devletin öncülüğünde sanayileşme başlatıldı. Sırayla Sümerbank Dokuma Fabrikası Tayyare Fabrikası Anatamir Bakım Fabrikası Askeri Dikim Evi kuruldu 1950 den sonra Kayserili ticaretten sağladığı tasarruflarını sanayiye dönüştürmeye başladı Bugün Kayseri ortalama büyüklükte bir ticaret ve sanayii şehridir Güçlenen Üniversitesi ile giderek bir kültür merkezi haline gelerek eski ününü yakalama yolundadır