Türkiye'de Beden Eğitimi ve Spor

Türkiye'de Beden Eğitimi ve Spor
Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor
Bu araştırmadaki amaç Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölüm ya da yüksekokullarda uygulanan programların etkinliği ile ilgili olarak öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere veriler Anket yoluyla elde edilmiştir.

Araştırmada kullanılan anket benzer çalışmalardan ve uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Oluşturulan anket ile 40 kişilik bir öğretim elemanı grubuna ön uygulama yapılmış ve anketle ilgili son düzeltmeler yapılarak CRONBACH ALFA a güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştırAracın a güvenilirlik katsayısı 76 dır Araştırmanın evreni Türkiye’deki beden eğitimi ve spor yüksekokulları ve bölümlerinde çalışan kadrolu 364 öğretim elemanıdır Araştırmanın örneklemi ise 108 kişidir. Ancak posta ile ulaşılan bazı yüksekokullar ve bölümlerden anketler geri dönmemiştir. Böylece örneklem olarak yaklaşık evrenin %27’si alınmıştır. Araştırmaya Ankara, Gazi, HacettepeODTÜ, Akdeniz, Süleyman Demirel, Anadolu, Dumlupınar, Karadeniz Teknik, Uludağ Marmara Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları katılmıştır

Araştırma sonucunda öğretim elemanları okul programlarında yer alan teorikuygulamalı ve uzmanlık ders saatlerinin yeterli olduğunu içerik ve kapsam yeterliliğinin ise kısmen yeterli olduğunu belirmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretim elemanları dershane, kütüphane genel olarak fiziki koşullar ile ders araç gereçlerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir

Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi, Spor, Öğretmenlik, Müfredat, Program.

GİRİŞ VE AMAÇ
Günümüzde hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte beden eğitimi ve sporun insan yaşamındaki önemi giderek artmış ve eğitim amaçlarının insana kazandırabileceği önemli bir disiplin durumuna gelmiştir. Çünkü beden eğitimi ve spor bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmelerini sağlayan bir Bilimdir. Beden eğitimi ve sporun bu işlevini yerine getirebilmesi için nitelikli, araştırıcı ve üretken beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yetiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu da ancak çok iyi hazırlanmış ve insan gelişiminin bütün boyutlarını ele alan çağın gereksinmelerine cevap verecek özeliklere sahip eğitim programlarının nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile gerçekleşebilir (6). Öğretmenin yetiştirilmesinde eğitim programları, toplumun değişik kesimlerine ait ilgi alanlarını ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek beceri ve teknolojiyi yansıtmak durumundadır (Dietrich 1979)

Bir beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmesinde geliştirilecek olan eğitim programını eğitim sistemini ve okul yönetmeliklerini okul dışında bulunan farklı kesimlerin sosyal-kültürel birikim ve beklentilerini eğitim ve diğer davranışlarla ilgili yasa ve düzenlemeleri, mesleki ve alana ait bilimsel verileri yansıtması gerektiğini vurgulamıştır (1). Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmede gerek toplumun sosyo-kültürel eğitim ve beklentilerini yansıtabilmek, gerekse alana ve mesleğe ait bilimsel birikimleri takip etmek, gelişim düzeyinden kaynaklanan önemli sınırlamalar getirmektedir.

Bu sınırlamaların başında, yeni bir alan olan beden eğitimi ve sporun bilgi birikimi açısından oldukça dışarıya bağımlı olması ve eğitim programlarının oluşturmasında toplumun değişik kesimlerine ait gelişmeleri takip edecek bilgi ve becerinin, yeterli düzeyde olmayışı sayılabilir (1). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği müfredat programlarının merkezi yönetim tarafından hazırlanması ve uygulatılması örnek olarak verilebilir

Ülkemizde ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmede uygulanacak müfredat programı düzenlenmesine yansıyacak şekilde fazlaca bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Ancak 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversite temsilcilerinden oluşan ve birçok uzmanın katıldığı bir komisyon yaklaşık iki yıl kadar çalışmış ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı oluşturulmuştur. Ancak komisyon sonrası M.E.B. öğretmen yetiştirme ve eğitimi genel müdürlüğü ile üniversitelerin işbirliğiyle hazırlanan beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı (4) (uygulamaya geçmesi beklenen söz konusu program) henüz uygulamaya konmamıştır

Bunun yanı sıra Y.Ö.K nun mart 1998 itibari ile Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren yüksekokul ve bölümlerde uygulanmak üzere beden eğitimi ve spor lisans programı gönderilmiştir. Oysa ki bilimdeki, toplumdaki ve okullardaki değişmeler ve gereksinmeler ile eğitim alanındaki araştırmalar göz önünde bulundurulmamıştır. Öte yandan kaldı ki program geliştirme devamlı bir süreç ve ekip işidir (7)

Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmedeki bu karışıklık bir çok yüksekokul ve bölümde hangi programı uygulayacağım karmaşasını da beraberinde gündeme getirmiştir Bu bağlamda, beden eğitimi ve spor öğretmeninin yetiştirilmesini daha da önemli hale getirmiştir

Türkiye’de cumhuriyet öncesinde başlayan beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme çabaları, 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan beden eğitimi bölümüyle devam etmiş üniversiter düzeyde ise Ege Üniversitesinde 1976
yılında kurulan beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile sürdürülmüştür Ne var ki bugün sayıları 48’e ulaşan beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren okullarda uygulanan programların etkinliği henüz belirlenmemiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, program etkinliğini tespit etmeye yönelik olarak Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölüm ya da yüksekokullarında uygulanan programlarla ilgili öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir.

YÖNTEM
Bu araştırmanın evreni Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan 48 yüksek öğretim kurumunda çalışan 11 mayıs 1999 tarihi itibari ile görevli 364 öğretim elemanıdır (8). ilişkin veriler sayı ve % ile belirtilirken öğretim elemanlarının üniversitelerinde uygulanan beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarının yeterliliğine ilişkin görüşlerinin Aritmetik ortalamaları saptanmış aritmetik ortalamanın yaş değişkenine göre farkı ise tek yönlü araştırmanın örneklemi ise Ankara Üniversitesi (n=17), Gazi Üniversitesi
(n=14), Hacettepe Üniversitesi (n=9), Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(n=9), Anadolu Üniversitesi (n=13), Karadeniz Teknik Üniversitesi
(n=7), Dumlupınar

Üniversitesi (n=7), Süleyman Demirel Üniversitesi (n=7) Akdeniz Üniversitesi
(n=9) Marmara Üniversitesi (n=12), Uludağ Üniversitelerinin (n=4) yüksekokul veya bölümlerinde görev yapan 108 öğretim elemanından oluşmaktadır

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır Anket üniversitelerde uygulanan mevcut beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarının incelenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan anket öncelikle 40 kişilik bir öğretim elemanı topluluğuna uygulamış ve alınan sonuçlara göre aracın a güvenirlik katsayısı saptanmıştır Ölçme aracının
güvenilirlik katsayısı 76 olarak belirlenmiştir Ölçek 1998-1999 öğretim yılında araştırmacılar tarafından bizzat öğretim elemanlarına uygulanmıştır Bulgular bölümünde kişisel bilgiler varyans analizi tekniği ile saptanmıştır Farkın önemli olduğu durumlarda Tukey testi uygulanmıştır İstatistiksel anlamlılık için ise 05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir

BULGULAR VE YORUMLAR
1- Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgula
r

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çoğunluğu %74.1 ‘i (80) Erkek, %25.9’u (28) ise Bayan’dır. Bu sonuca göre, üniversitelerde öğretim elemanı görevini çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği söylenebilir.

Yaş Gurupları Sayı %
-30 20 18.5
31+ 51 47.2
41+ 32 29.6
51+ 5 4.6
Toplam 108 100.0

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çoğunluğu
31+ yaş grubundadır. 51+ yaş grubunda olanların oranı ise oldukça azdır (%4.6,
(5)), Bu bulguya göre, üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının orta yaş
grubunda olduğu söylenebilir.

Tablo - 2 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına İlişkin Görüşler

Görüşler Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Toplam X Önem sırası

Ders çeşitliliği yeterlidir 07.06.2005 47/43.5 54/50.0 108/100.0 3.407 8

Uygulama derslerinin saatleri yeterlidir 17/15.7 31/28.7 60/55.6 108/100.0 3.796

Teorik derslerin saatleri yeterlidir 04.03.2007 32/29.6 72/66.7 108/100.0 4.259

Derslerin içerikleri yeterlidir 16/14.8 42/38.9 50/46.3 108/100.0 3.629 6

Dersler için yeterli sayıda araç-gereç vardır 29/26.9 48/44.4 31/28.7 108/100.0
3.037 11

Uzmanlık derslerinin saatleri yeterlidir 19/17.6 23/21.3 66/61.1 108/100.0 3.870

Uzmanlık derslerinin kapsamları yeterlidir 19/17.6 33/30.6 56/51.9 108/100.0
3.685 5

Kütüphanesi yeterlidir 50/46.3 29/26.9 29/26.9 108/100.0 2.631 13

Dershane sayısı yeterlidir 53/49.1 30/27.8 25/23.1 108/100.0 2.481 15

Spor araç-gereci yeterlidir 38/35.2 38/35.2 32/29.6 108/100.0 2.888 12

Öğretim elemanlarının sayısı yeterlidir 22/20.4 43/39.8 43/39.8 108/ 100.0 3.388

Fiziki koşulları, belirlenen sayıda öğrenci alınmasına imkan tanır 57/52.8
16/14.8 35/32.4 108/100.0 2.592 14

Mesleki yaşantım için birikime sahibim 07.06.2005 24/22.2 77/71.3 108/100.0
4.296 1

Panel. söyleşi vb. yapılmaktadır 33/30.6 30/27.8 45/41.7 108/100.0 3.222 10
Derslerin yarı yıllara göre dağılımları uygundur 17/15.7 47/43.5 44/40.7
108/100.0 3.570 7

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretim elemanlarının çoğunluğu (X=4.296) Aldığım eğitim-öğretim ile mesleki yaşantım için gerekli, mesleki birikime sahibim görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdir Bu görüşü takiben okulumdaki teorik derslerin saatleri yeterli” olduğunu belirtmişlerdir (X=4.259) ve okulumda uzmanlık derslerinin saatleri yeterli bulduklarını belirtmişlerdir Bunun yanı sıra ise öğretim elemanları okullarının dershane sayılarını” yeterli bulmamaktadırlar (X=2.481) Bu bulgular, araştırma kapsamına alınan okullarda uygulanan mevcut programların yeterliliği hakkında bilgi verebilmektedir

Öğretim elemanlarının görüşleri çerçevesinde uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Programındaki uygulanan teorik ve uzmanlık ders saatlerinin yeterli olduğu ancak programda yer alan ders grupları ile uzmanlık eğitimi veren konu ve dersleri geliştirecek eğitsel etkinlikleri ve programı destekleyecek ”eğitim araç ve gereç ile dershane sayılarına ve kütüphanelerinin” yeterli olmadığı görüşünde olduklarını belirtmişlerdir Bu durum spor eğitimi gibi teorik olduğu kadar uygulamalı ve laboratuvar etkinliklerinin oluşturduğu programın ayrıca araştırma ve inceleme olanakları olan bir alanda, eksikliklerin belirlenmesi spor eğitiminin ne kadar sağlıklı bir ortamda yapıldığı konusunda kuşkular uyandırmaktadır

Bu bulgular Açıkada 19-21/12/1991 tarihinde Eğitim kurulunda Beden Eğitimi ve Spor Sorunları kongresinde sunduğu bildiride vurgulanan görüşlerle aynı paraleldedir.Açıkada yaptığı çalışma sonucunda Beden Eğitimi ve Spor derslerinin eğitim içinde daha etkin ve çağın gereklerine uygun müfredat programlarının
yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır Öte yandan Açıkada sorunların bir nedeninin de öğretim elemanı sayısından kaynaklandığını belirtmiştir Aynı görüş Açıkada ve Ergen’in (1992) yaptıkları bir diğer araştırmada da açıkça vurgulanmıştır

Öğretim elemanlarının yaş değişkenine göre okullarında uygulanan programın
etkinliğine ilişkin görüşleri arasındaki farklılıklar Tablo-3’de gösterilmiştir.

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P
Gruplar arası 3.886 3 1.295 .808 .492
Gruplar içi Toplam 166.780 104 1.604
170.667 107
Gruplar arası 1.910 3 .637 .278 .841
Gruplar içi Toplam 238.386 104 2.292
240.296 107
Gruplar arası 5.979 3 1.903 1.664 .179
Gruplar içi Toplanı 124.539 104 1.197
130.519 107
Gruplar arası 4.597 3 1.532 .736 .533
Gruplar içi Toplam 216.588 104 2.083
221.185 107
Gruplar arası 24.242 3 8.081 3.898 .011*
Gruplar içi Toplam ı.610 104 2.073
239.852 107
Gruplar arası 2.399 3 .800 .325 .807
Gruplar içi Toplam 255.786 104 2.459
258.185 107
Gruplar arası 4.869 3 1.623 .601 .560
Gruplar içi Toplam 244.427 104 2.350
249.296 107
Gruplar arası 18.255 3 6.085 2.249 .087
Gruplar içi Toplam 281.412 104 2.706
299.667 107
Gruplar arası 17.049 3 5.683 2.223 .090
Gruplar içi Toplam 265.914 104 2.557
282.983 107
Gruplar arası 22.235 3 7.412 3.006 .034*
Gruplar içi Toplam 256.432 104 2.466
278.667 107
Gruplar arası 26.627 3 8.876 4.253 .007*
Gruplar içi Toplam 217.039 104 2.087
243.667 107
Gruplar arası 10.041 3 3.347 1.024 .385
Gruplar içi Toplam 340.033 104 3.290
350.074 107
Gruplar arası 1.488 3 .496 .340 .797
Gruplar içi Toplam 151.808 104 1.460
153.296 107
Gruplar arası 21.ı 3 7.072 2.576 .058
Gruplar içi Toplam 285.451 104 2.745
306.667 107
Gruplar arası .253 3 8.427.E-02 .041 .989
Gruplar içi Toplam 214.664 104 2.064
214.917 107

Tablo-3’de görüldüğü gibi öğretim elemanlarının yaş değişkenine göre okullarda uygulanan beden eğitimi ve spor öğretmenliği programının etkinliğine ilişkin görüşleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı her bir Madde için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Buna göre; okullarda uygulamalı ve laboratuvar dersleri için

(anatomi, biyomekanik, spor sakatlıkları ve rehabilitasyon, fonksiyonel Anatomi vb.) yeterli sayıda çeşitlilikte olduğu görüşü için öğretim elemanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. (p 0.05) Teorik derslerin bir uzantısı olan laboratuvar uygulamalarında kullanılan arç gerecin varlığı görüşüne ilişkin fark

30 yaş grubu öğretim elemanları lehinde anlamlı bulunurken, uygulamalı spor derslerinde kullanılan ders araç ve gereçlerinin yeterliliği konusundaki görüşler arasındaki fark ise 31+ yaş grubu öğretim elemanları lehinde anlamlı bulunmuştur. Bu durum teorik derslerin uzantısı olan laboratuvar uygulamalarında çoğunlukla akademik ünvanlı öğretim elemanları tarafından verilmesi ve böylece öğretim elemanlarının ilgili ders araç gereçlerini yeterli bulmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Öte yandan da spor derslerine çoğunlukla -30 yaş grubundaki öğretim elemanlarının girmesinden dolayı uygulamalı spor derslerinde kullanılan ders araç, gereç ve malzemenin, bu yaş grubu tarafından yeterli bulunulmadığı düşünülebilir. Bu durum, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarının etkinliği açısından Türkiye’de gerek teorik, gerekse pratik uygulamalı ders araç, gereç, malzeme ve labarotuvar imkanlarının yeterli olmadığı düşüncesinden hareketle, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programları içinde yer alan ve önemli bir boyutunu teşkil eden bir çok dersin uygulamasının yeterli düzeyde yapılmadığını düşündürebilir. Yine bu düşünceden hareketle alanın özelliğinden kaynaklanan, insanla çalışılan bir alanda, araç gereç ve malzeme boyutunda var olan yetersizlikler, alanın diğer bilim dallarına göre gelişimini sağlamasını oldukça zorlayacaktır

Ayrıca okullardaki öğretim elemanı sayısı eğitim öğretim için yeterli olduğu görüşü arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. Fark-30 yaş grubu öğretim elemanları lehinedir. Yani; -30 yaş grubu öğretim elemanları okullarda ki öğretim elemanı sayısının yeterli olduğu görüşünde iken 41+ yaş grubu öğretim elemanları, öğretim elemanı sayısını yeterli bulmamışlardır. Bu durum 41+ yaş grubu akademik ünvanlı grubun, ihtiyaç belirlemede, ders ve konuları verecek elemanların uzmanlaşması gerektiği düşüncesinden kaynaklanıyor olabilir.

Öyle ki günümüzde sporla ilgili meslek alanlarının varlığı ve beden eğitimi ve spor alanında yeni uzmanlık ve iş alanlarının yer alması bu düşünceyi desteklemektedir (2, 3, 5) Eğitsel oyunlar dersini takiben spor yönetimi kapsamında özellikle okullardaki mevcut eğitim yönetiminin yer alacağı ders
(%20.0 (19)) ile rekreasyon dersini (%12.6 (12)) ve ritim eğitimi (%10.5 (10)) derslerini önermişlerdir. Öte yandan önerilen kamp uygulaması yüzme, aerobik Jimnastik, dağcılık, kayak gibi derslerin ise oranı oldukça düşüktür.

Ayrıca öğretim elemanlarının %6.3’lük bir kısmı ise öğretmenlik staj uygulamasının yeterli hale getirilmesini ve %2.1’i de labratuvar uygulamalarının gerçekleşmesini de belirtmişlerdir. Anlaşılacağı üzere uygulanan beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarındaki mevcut derslerin yeterli olduğu ancak, bazı rekreasyon kapsamında animasyon, dağcılık, kayak, aerobik jimnastik gibi özel alanlara ağırlık verilmesi gerektiği önerileri dikkate alınabilir

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğretim elemanları, aldıkları eğitim ile mesleki yaşantıları için gerekli mesleki bilgi birikimine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca; beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı kapsamında teorik, uzmanlık ve spor uygulama ders saatlerinin yeterli olduğu saptanmıştır. Ancak beden eğitimi ve spor öğretmenliği programının uygulamasında önemli bir
yer tutan ders ve laboratuvara ilişkin malzeme ile spor uygulaması ile ilgili araç gereç ve malzemenin yeterli olmadığı saptanmıştır ayrıca beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan okulların, kütüphaneleri ile dershane sayıları yetersizdir. Ayrıca; okullarda eğitim öğretim düzeyini ve kalitesini olumlu yönde etkileyebilecek ve spor bilimleri genelinde olumlu katkılar sağlayacak kongre, sempozyum, panel vb. etkinliklerin yeterli düzeyde yapılmadığı saptanmıştır. Bu bağlamda, sayıları yaklaşık 50’yi bulmuş beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan çoğu okulda yeterli ders ve labratuvar araç gereç ve malzeme ile dershane, kütüphane olanakları yetersizdir ayrıca okullarda öğretim elemanlarının sayısal dağılımı ile kongre, sempozyum ve panel gibi eğitsel etkinlikler yetersizdir.

Bu sonuçlara göre şu öneriler geliştirilebilir

1-Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan okullarda görev yapacak öğretim elemanlarının yetiştirilmesine önem ve öncelik verilmeli bununla ilgili olarak spor bilimlerinin bütün alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine öncelik verilmelidir. Ancak bu eğitimin sağlıklı yapılabileceği ortamı ve koşulları hazırlanmış üniversitelerde gerçekleştirilmelidir.

2-Araştırmaya katılan öğretim elemanları her ne kadar teorik, uygulama ve uzmanlık ders saatleri için yeterli görüş bildirmişseler de ders içeriklerinin, çeşitliliğinin ve derslerin yarı yıllara göre dağılımı ile toplumun beden eğitimi ve spordan beklentileri tekrar tartışılarak araştırma sonuçlarının da değerlendirilip Y.Ö.K., M.E.B. ve diğer ilgili kuruluşların belirleyeceği uzman bir ekibin program geliştirme mantığı ve uygulaması çerçevesinde çalışma yapmalıdır.

3-Beden eğitimi ve spor programı uygulayan okulların fiziki koşulları yeterli sayıda öğrenci alınmasına imkan taşımadığı gibi dershane sayısı ve kütüphanesi
de yeterli değildir. Bu durum yalnızca beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmesine etki etmeyecek spor bilimlerinin gelişimine olumsuz katkı sağlayacaktır. Buna göre; yurt dışı örneklerinde olduğu gibi beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan okullar akreditasyon koşulları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Akredite olma koşulları ise spor bilimlerinin özelliği ve dünyadaki yeterlilikler dikkate alınmalı ve uzmanlardan oluşan akreditasyon kurulu oluşturulmalıdır.

4-Ülkemizin coğrafi yapısı göz önüne alınarak beden eğitimi ve spor öğretmenliği programını zenginleştirecek tarzda seçmeli derslere geniş yer verilmelidir.

5-Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı uygulayan okullar, koordineli ve sistemli olarak ve yeterlilikleri ölçüsünde spor bilimleri ya da spor mesleğine ilişkin çeşitli özel konularda kongre, sempozyum ve panel düzenlemelidirler