Rönesans Hareketleri

Rönesans Hareketleri

Nedenleri
Ortaçağdan beri yapılan çalışmaların, XV. ve XVI. yy. da olgunlaşması. XV. ve XVI. yy.da, büyük sanatkarların yetişmiş olması Matbaanın bulunmasıyla, yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması.Coğrafya keşifleri sonucu, zenginleşen Avrupa'da sanattan ve edebiyattan zevk duyan bir sınıfın oluşması Yazar, şair ve sanatçıları koruyan ve destekleyen varlıklı kişilerin olması Avrupa'nın, İslam medeniyetini tanıması ( Endülüs Emevilerinin etkisi )İstanbul'dan İtalya'ya göç eden Bizans bilginlerinin etkisi ( Antikite' yi tanıtmaları )

Rönesans, İtalya'da başlamış, Fransa, Almanya, İngiltere, XVII.yy.da da İspanya ve Hollanda' ya yayılmıştır.

İtalya'da Başlamasının Nedenleri

Coğrafi Konumu
Akdeniz ülkesi olarak, Antikite ve İslam Kültür ve Uygarlığı ile tanışmıştır.

Ekonomik Durumu
Akdeniz ticaretiyle uğraştığından, İtalyan şehirleri zenginleşmişlerdi.

Tarihsel Durumu
İtalya Roma, Yunan ve Hellen uygarlıklarının izlerini, ve birikimini taşıyan, zengin bir uygarlık merkeziydi.

Siyasal Durumu
Şehir devletleri şeklindeki yaşamda, insanlar daha özgürdüler.

Dinsel Nedenler
Roma, Hıristiyanlığın dinsel merkeziydi. Papa, bütün Avrupa'da etkili bir dini liderdi. Papa, Hıristiyanlarca ziyaret edilir ve kilise'ye bağışta bulunulurdu.

İtalya 'da Rönesans Hareketleri
1. Edebiyat Alanında

İtalya'da Rönesans hareketleri, " Hümanizma " ile başlamıştır. ( Antikite edebiyatının incelenmesidir.)
Yunanca Latince ve İbranice metinler Eflatun Napoli, Yeni,Roma Akademilerinde incelenmiştir.
Hümanizmanın öncüleri Dante Petrark Bokaçius' dur. (

XIV.yy)
XV. ve XVI. yy.da Makyavel Gişarden Ariyosto ve Tosso, Hümanizmanın önde gelen isimleridir.

2. Güzel Sanatlar Alanında
a. Resim

Anatomi Biliminin gelişmesi, perspektifin incelenmesi, insan vücuduna ve güzelliğe değer verilmesiyle resimde Rönesans doğmuştur.

İtalya'da zamanla üç resim okulu oluşmuştur. Venedik Okulu daha çok, manzara resmi yapmışlardır. ( Paysagiste) en önemli temsilcisi Tisiyen' dir. Floransa Okulu İnsan vücuduna, perspektif ve Anatomi'ye değer vermişlerdir. Temsilcilerinden Ciyoto, İtalyan resmini, Bizans etkisinden kurtarmış ve resimde Rönesans'ın doğmasını sağlamıştır. Önemli temsilcileri, Leonardo da Vinci , Mikel Anj ( Mikelancelo ) dır. Roma Okulu Dini konuları işlemişlerdir.En önemli temsilcisi "Rafeal" ( Rafeal Sanzino ) dir.

b. Mimarlık
Rönesans devrinin mimarları, ortaçağ mimarisi olan Gotik tarzını terk etmişler ve yeni bir mimari üslup oluşturmuşlardır.
En önemli temsilcileri " Bramant " ve " Mikel Anj " dır.

Antik dönem heykellerinin incelenmesi ve kopya edilmesiyle heykeltıraşlık gelişmiştir.En önemli temsilcileri Donatello, Giberti, Mikel Anj dır.

Rönesans Hareketlerinin Diğer Avrupa Ülkelerine Yayılması
İtalya' da başlayan Hümanizma ve Rönesans hareketleri İtalya'nın Din ve Kültür merkezi oluşundan ve İtalya'nın Fransa,İspanya ve Almanya arasında paylaşılamaması nedeniyle çıkan İtalya Savaşlarının etkisiyle, batı Avrupa'ya yayılmıştır.

Fransa'da Rönesans
Kralların etkisi ve çalışmalarıyla başlamıştır. Önemli temsilcileri Rable ( Rabelais ), Ronsar ( Ronsard ), Montaigne Hümanizmada. Piyer Lesko, Jan Bülan mimaride,Jan Gojon heykeltıraşlıkta, Fransuva Klue resimde.

İngiltere' de
En önemli temsilcisi, Hamlet-Otello-Romeo ve Jülyet'in yazarı Şekspir ( Shakespeare) dir.

İspanya' da
Don Kişot 'un yazarı " Cervantes "

Hollanda' da
Ressam " Rambrand "

Rönesans'ın Sonuçları

  • Özgür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı doğmuştur.
  • Skolastik Düşünceyi yıkmıştır. ( Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo felsefesinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş, dogmatik, durağan düşünce biçimi )
  • Avrupa'da bilim Rönesans'ının doğmasına ortam oluşturmuştur.
  • Din ve İnanışlar üzerindeki etkisiyle, Reform hareketlerine yol açmıştır