Rüyada Muhammed mustafa (sav) efendimizi görmek Görmek

Rüyada Peygamber Efendimizi görmek gamdan sonra feraha, borçlu ise borcunu ödeyeceğine, tutuklu ise tahliye olunacağına, korkuyor ise emniyete ulaşacağına, sıkıntı ve yokluk içinde ise, hayırlı nimetlerin artmasına, zengin ise parasının ve malinin daha da artacağına, fakir ise ondan kurtulacağına, hasta ise iyileşeceğine delalet eder. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis i şerifinde söyle buyurmuştur: ""Bir kimse Rüyasında beni görse, o kimse ahrette en yakin bir sıfatla şefaatimle özel bir görüşle beni görür."" Başka bir rivayete göre: ""Bir kimse uykusunda beni görse, o kimse hakikaten ve gerçekten beni görmüştür."" diye buyurmuştur. Hz. Enes in (RA) rivayetine göre; ""rüyasında her kim beni görürse, Cehenneme girmez, diye buyurmuştur. Yine bir hadis i şerifte de: ""Bir kimse rüyasında beni görürse, o kimse gerçekten ve aynen beni görmüş gibi olur. Çünkü şeytan benim seklime girmesi mümkün değildir."" buyurmuştur. rüyasında Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) i görmek, bütün sıkıntılardan kurtulup feraha çıkacağına delalet eder. O nun mübarek yüzünü gören kimse cennetle müjdelenmiş olur. Peygamber Efendimizi ayakta ve kendisi ile konuşur bir durumda görmek, o kimsenin tuttuğu yolun iyiliğine ve Peygamberimizin rızasına uygun olduğuna işarettir. Peygamber Efendimizi arkası dönük olduğu halde yürür görmek, bir sefere çıkıp ondan hayır görmeyeceğine; aksine, kendisine doğru geldiğini görmek, çıkacağı seferden veya yapacağı isten hayır göreceğini gösterir. Peygamber Efendimizle bir sofrada oturup yemek yediğini görmek cennet taamından nasip alacağına ve dünya nimetlerinin de çoğalacağına; şefaatine nail olacağına delalet eder. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizle birlikte bir deve üzerinde yolculuk yaptığını fakat devesinin daima Peygamber Efendimizin devesinden çok gerilerde kaldığını ve ona yetişmek için çok çalıştığı halde bir türlü devesini yürütemediğini görmek, Fahr i Alem Efendimizin rızasına hilaf hareket ettiğinden tövbe etmesi gerektiğini gösterir. Ebu Hureyre Hazretleri söyle rivayet etmiştir: Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: ""Beni rüyasında gören mutlaka beni görmüştür, çünkü şeytan hiç bir vakit benim suretime giremez."" Su halde Resulullah Efendimizi gören, her ne şekilde olursa olsun, O nun mübarek yüzü suyu hürmetine mutlaka sonunda hayır ve hasenata kavuşur. Günahlarından kurtulur, şefaatine mazhar olur. Resulullah Efendimizle bir cami veya mescitte, birlikte namaz kıldığını gören, dünya ve ahrette hiç bir musibete uğramaz, isleri daima yolunda gider, ahrette de makamı cennet olur. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizle birlikte yolculuk ettiğini görmek, ibadetlerinin kabul edildiğine işarettir. Onunla bir mahalde oturup sohbet ettiğini gören, hasta ise şifa bulur, tutuklu ise kurtulur, büyük bir günah islemişse tövbe ve istiğfar ettiği takdirde, şefaatine nail olarak günahlarından kurtulur. Resulü Ekrem Efendimizi uykuda gören, bunu yapmayı düşündüğü bir isin sonunun kötü olduğuna bir ihtar kabul ederek, bu isi islemekten vaaz geçmelidir. O mübarek zat i şerifi rüyasında ne şekilde olursa olsun, her gören, dünya nimetlerinden faydalanır, sıkıntı içinde ise mutlaka feraha çıkar. Kendisinin ve ailesinin bütün keder ve sıkıntıları o Aile içinden uzaklaşır. Borçlu ise bütün borçlarından halas olur. Ailesinde veya kendisinde bir hastalık varsa hepsinden şifa bulur ve şifa görür. Peygamber Efendimizi mübarek merkad i şeriflerinde ziyaret ettiğini görmek, Cafer i Sadik (RA) in yorumuna göre, onun cennetle müjdelendiğine delalet eder. Resul ü Ekrem Efendimizin mübarek kabirlerinden kalkarak yürüdüğünü görmek, ahretinin selametine ve ecelinin yaklaştığına işarettir. Mübarek kabr i şerifin, içeriye girmeden, dışarıdan ziyaret ettiğini görmek, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak için ibadetini sıklaştırmasına ve yoksullara yardim etmesi gerektiğine delalet eder. Her ne suretle olursa olsun, Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizin rüyada mübarek yüzlerini görmek, dünya nimetlerinden daha üstün olan ahret nimetleriyle müjdelendiğine işaret sayılır. Bir başka rivayete göcede: Sahih bir hadiste Hz. Peygamber (SAV) den: ""Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez"" seklinde varit olmuştur, Bir rivayette: ""Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, hak ve gerçek olarak beni görmüştür."" Hz. Enes (R.A.) den bir rivayette: ""Beni rüyasında gören elbette cehenneme girmeyecek"" seklinde varid olmuş ve bir rivayette de: ""Her kim ki beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytanin benim suretime girmesi mümkün değildir."" seklinde varit olmuştur. Alimler arasında hadisin manasında ihtilaf edilmiştir. Bunlardan bir kısmi hadisi şerifin ifade ettiği şey Rüya sahibinin Hz. Resulullah (SAV) i görmesi Resulullah (SAV) in bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir, bazıları da bunda mübalağa ederek Rüyayı gören Hz. Resulullah (SAV) i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü takdirdedir, dediler, ibn i Şirin (R.H.) de bunlardandır. Alimlerden diğer bir kısmi da Hz. Resulullah (SAV) hayatta bulunduğu şekilde görmek sari değildir, dediler, ibn i Arabi de bunlar arasındadır. Hz. Resulullah (SAV) i bilinen sıfatları üzere görmek, bizzat Hz. Peygamberi görmektir. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek, Hz. Resulullah (SAV) in misalini idrak etmektir, demişlerdir. öyleyse bütün hallerde Hz. Resulullah (SAV) i görmek, batıl ve karma kansik rüya değildir. Belki o rüya bizatihi hak ve doğrudur. Her ne kadar bilinen sıfatlarından başka bir surette görülürse de. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, doğru olan hadis i şerifin manası bazı alimlerin dedikleri gibi ""Hangi durumda farz edilirse edilsin"" rüya sahibinin rüyası haktir. Bundan dolayı bazı tabir alimleri, bir kimse, Hz. Resulullah (SAV) i yaşlı görse, selamete erişmeye; eğer genç görse harbin nihayet bulmasına; eğer tebessüm ettiğini görse rüya sahibi onun Sünnet i Seniyyesine uyduğuna işarettir, dediler. Bu alimlerden bazıları da bir kimsenin Hz. Resulullah (SAV) i bilinen heyet ve sureti ve kendi hali üzere görmesi o kimsenin iyi halli olusun, şöhrete erişmesine ve ona düşman olan kimseye galip gelmesine işarettir, dediler. Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamberi kızgın bir şekilde görmesi, o kimsenin halinin kötü olmasına işarettir. Ibn i Ebi Cemre Hz. Peygamberi güzel bir surette görmek, rüya sahibinin dince güzelliğine, güzel bir surette görmemek veya bedenin bazılarında noksanlık görmek, rüyayı görenin noksanlığına işaret eder, dediler. Çünkü Hz. Resulullah (SAV) gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi seklini görür. Her ne kadar o ayna güzel bir durumda olsa da karsısında bulunan şey bulunduğu durumda onda görülür. Hz. Peygamberi böyle uygun şekillerde görmekte gören için büyük faydalar vardır. Çünkü Hz. Peygamberi bu durumda görmekle rüyayı görenin durumu bilinir ve gafletten uyanır. Rüyada Hz. Muhammed (SAV) i gören kimse daima durumu iyi ve gönlü sen olur. eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur. eğer Hz. Peygamberi görenler kuşatma altında veya kitlik içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulurlar ve ucuzluk görülür. eğer mazlum iseler mansur ve muzaffer olurlar. eğer korku halinde iseler emin olurlar. Sıfatlarını anlatmaya muktedir olmayacağı bir şekilde Resulullah (SAV) i rüyada görmek, rüya sahibinin din ve dünyaca güzel bir sonuçla müjdelenmesine işarettir. eğer Resul i Ekrem (SAV) in kendine teveccüh gösterdiginl veya bir şey öğrettiğini yahut namazında ona iktida ettiğini yahut Hz. Resulullah (SAV) in güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir hırka ve elbise giydiğini ya da ona hayırlı dua ettiğini gören kimse, eğer mülke ehilse mülke nail olur. eğer rüyayı gören alim ise, bildiği şeyle Amel eder. eğer abit birisi ise keramet ehlinin makamına erişir. Günahkar ise, tövbe eder. Rüyada Hz. Peygamberi görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya işarettir. Bazen de rüya sahibi ailesi ve akrabadan arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama nail olur, Bazen o kimseye akrabaları ve yakınları tarafından haset ve düşmanlık yapılır. Bazen de o kimse, ailesinden ayrılır ve vatanından başka bir vatana hicret eder. Bazen o kimse ana ve babadan yetim kalır. eğer rüya sahibi yolculuk yapıyorsa ve halk da çokça susamışsa, yağmurun yağmasına işaret eder. Kitlik ve yokluk içinde Hz. Peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluğa ve hatıralarına gelmeyecek bir şekilde hayır ve bereketin zuhur etmesine işarettir. Bir kadın rüyada Hz. Peygamberi görse, o kadın büyük bir rütbeye, iyi bir şöhrete, iffet ve emaneti korumaya nail, bazen de o kadın iyi bir nesille riziklanir. eğer o kadın zengin ise, malini (C.C.) uğrunda infak eder. Rüyada Hz. Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye işarettir. eğer Hz. Peygamberi rüyada gören yetimse, büyük bir dereceye kavuşur. eğer rüyayı gören doktorsa, insanlar onun doktorluğundan faydalanır. Bazen de, özellikle ashab ile olursa Hz. Peygamberi görmek, Müslümanların galip, kafirlerin helak olmasına işarettir, O nu rüyada gören borçlu ise, borcunu öder. Hz. Peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa verir. Hacc etmemiş bir kimse ise, Beytullah i tavaf eder. Bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (C.C.) o belayı ondan defeder. Hz. Peygamber, bilinen heyeti üzere kitlik ve pahalılık olan bir yerde görülürse, o yerde bolluk ve ucuzluk olur. eğer Hz. Peygamber bir yerde rengi değişmiş veya bazı azası noksan görülürse, bu rüya o yerde dinin zayıflamasına ve bid atin meydana çıkmasına işarettir. Hz. Peygamberin üzerinde eski ve çürümüş elbise görmenin tabiri de böyledir, Hz Peygamberin vefat ettiğini gören kimsenin kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatına işarettir. eğer Hz. Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur. Hz. Peygamberin cenazesini teşvik ettiğini, hatta kabri şeriflerine koyduğunu gören kimse, bid ata meyleder. Kabrini ziyaret ettiğini gören kimse, büyük bir mala erişir. Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin oğlu olduğunu görse ve kendisi de evlat resul olmasa, o kimsenin imanının halis olmasına işarettir. Bir kimsenin Hz. Peygamberi rüyada görmesinin bereket ve hayır yalnız o kimseye has olmayıp belki bütün Müslümanlara şamildir. Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini görse, verilen şeyin şerefi nispetince o kimsenin erişeceği bir hayra işarettir. eğer verdiği şey kavun ve karpuz gibi şeyler olursa, o kimse büyük bir şeyden kurtulur. Ancak eziyet, çetinlik ve mesakkata düşer. Hz. Peygamberin azasından bir uzvunu kendi yanında sakladığını görse, o kimsenin bid at olan bir isi yaptığına işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Muhammed (SAV) sekline girdiğini veya onun mübarek elbiselerinden bir elbise giydiğini veya Hz, Peygamber kendisine mühür elbise veya kılıcını verdiğini görse ve o kimse de mülk istiyorsa mülke erişir ve ora halkı kendisine itaat eder; hor ve hakirse, Allah (C.C.) onu aziz eder, talebe ise, ilimden muradına nail olur. Fakir ise, zengin olur ve bekarsa evlenir. Hz, Peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz. Resulullah (SAV) in bereketiyle tamir edilir. eğer Hz. Muhammed (SAV) i bir yerin dahilinde oturduğu halde görse, o yerde ibret alınacak bir şey zuhur edeceğine işarettir. Bir kimse Hz. Muhammed (SAV) in bir yerde ezan okuduğunu görse o yerde ucuzluk, bolluk ve adamları çok olur. eğer Hz. Muhammed (SAV) in bir yerde namaza durup namaz kıldığını görse, Müslümanların dağınık islerinin toplanmasına işarettir. Rüyada Hz, Muhammed (SAV) in sürme çektiğini gören kimse dininde Salih ve emniyet içinde olur. Bu rüyayı Hamile bir kadın veya kocası görse, hamilinin erkek çocuk olmasına işarettir. eğer Hz. Muhammed (SAV) n haddinden fazla güzel olduğunu görse, bu rüya sahibinin çokça dindar olduğuna işarettir. Rüyada Resulullah (SAV) in sakalı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur. Rüyada Resulullah (SAV) in sakalına aklık karıştığını görse, o kimsenin kuvvetli olusuna ve düşmanına galip gelmesine işarettir. eğer Resulullah (SAV) in basının bulunduğu halden daha büyük olduğunu görse, devlet reisinin Müslümanları korumasına işarettir. Resulullah (SAV) in sağ elinin parmaklarının yumuk olduğunu görse, halifenin erzak vermemesine ve rüya sahibinin Hacc ve cihat yapmamasına ve çoluk çocuğuna yedirip içirmemesini işarettir. Resul i Ekrem in sol elinin yumruk olduğunu görse, rüya sahibinin malinin zekatını vermesine, dilenci ve fakirleri alıkoymasına işarettir. Hz. Muhammed (SAV) in elinin parmaklarının açık olduğunu görse, rüya sahibinin Hacc ve cihat yapmasına işaret eder. eğer Hz. Peygamberin parmaklarım avucu içinde sıkılmış olduğunu görse, halifenin ve rüya sahibinin islerinde durgunluk olur ve onlara üzüntü ve keder isabet eder. Bir kimse Resulullah (SAV) in baldırlarının uzun olduğunu görse, devlet reisinin ömrü uzun olur. Bir kimse Resul i Ekrem i silahlı olarak Asker içinde bulunduğunu ve askerin de böbürlendiklerini görse, o sene Müslümanların askerlerinin hezimete uğramalarına işarettir. eğer Resul i Ekrem silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görse; Müslümanların düşmanlara galip gelmesine işarettir. Bir kimse Hz. Peygamberi bos ve sakalını taradığı halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine işarettir. Resul i Ekrem (SAV) i kendi mescit veya harem i saadette veya maruf mekanında gören kimse, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir. Resul i Ekrem (SAV) i ashabı arasında birbirlerini kardeş yaptığını gören kimse, ilim elde eder. Rüyada Resulullah (SAV) in kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur. Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Peygamberin pederleri olduğunu görse, o kimsenin itikadı zayıflar. Bir kimse rüyada Hz. Muhammed (SAV) in hanımlarından birisinin kendisinin anası olduğunu görse, o kimsenin imanı artar. Bir kimse rüyada kendisini Hz, Peygamberin arkası sıra yürüdüğünü görse, o kimsenin Sünnet i Seniyyeye intiba ettiğine işarettir. Bir kimse rüyada kendisinin yaptığı islerine Hz. Peygamberin baktığını görse, bunun tabiri Hz. Peygamberin o kimseye hanımının haklarına riayet etmesine emrettiğine işarettir. Hz. Peygamberle yemek yediğini gören kimseye, peygamberimizin zekatını vermesiyle emretmesine, Hz. Peygamberin yalnızca yediğini görse, rüya sahibine sadaka vermesi için emrettiğine işarettir. Rüyada Resulullah (SAV) i takunyasız ve ayakkabısız görse, rüya sahibinin cemaatle namazı terkettiginden ona cemaatle namaz kılması için emrettiğine işarettir. Bir kimsenin Hz. Muhammed (SAV) in mestlerin giydiğini görmesi, Hz. Peygamberin o kimseye Allah (C.C.) yolunda cihat yapması için emrettiğine işarettir. Bir kimse rüyada kendisi Hz. Peygamberle musafaha yaptığını (el sıkıştığını) görse, o kimsenin Sünnet i Resulullah (SAV) uyduğuna işarettir, Bir kimse kendi kanını Hz. Peygamberin kanıyla karışmış olduğunu görse, o kimsenin şerefli bir kimseye akraba olacağına işarettir. Hz. Peygamberi kendisine bakla cinsinden bir şey verdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. eğer Hz. Peygamber kendisine rüyada hurma ve Bal gibi güzel ve hös bir şey sunsa Kur an i Kerim i ezberler ve ona sunulan şey miktarınca ilim elde eder. Peygamberimizin hutbe okuduğunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten nefyeder. Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme nail ve hakka tabi olur. eğer Hz, Peygamberin kendisine bir şey verdiğini ve verdiği şeyi almadığını görse, o kimse bid ata girer. Bir kimse Hz. Peygamberi uzun boylu bir delikanlı suretinde görse, insanlar içinde çıkacak fitneye işarettir. Resul i Ekmemi yaslı bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına işarettir. Hz. Peygamberi Buğday benizli olduğu halde gören kimse, Hava ve hevesi terk eder. Ve tövbe etmeyi tercih eder. Hz. Peygamberin beyaz tenli olduğunu gören kimse, Allah (C.C.) a tövbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir. Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görse, o kimsenin dinde ihdas ve icat edeceği bir bid ata işarettir. Hz, Peygamberi öptüğünü gören kimse, Hz. Peygamberden rivayet edilen şeyde sebat etsin. Hz. Peygamberin herhangi bir yerde vefat ettiğini gören kimse orada vefat eder.

Rüyada Muhammed mustafa (sav) efendimizi görmek yorumları

Rukiye

Ben peygamberimiz (SAV)I bizim evde oturdüğümuz odada babam la otururken gördüm beni istemeye geldiler fakat beni 2 kişi istiyor ben beni isteyen lerden birini görmedim daha önce diğeri geldi babam sordu kızım ne dersin diye bende sustum sonra efendimizin diğer ini uygun gördüğünü hissettim sanki onu seç der gibiydi bende efendimiz in sectiğiyle nişanlandim Bu kadar güzel bi ışte onu görmek ve onun kararıyla nişanlanmak çok güzel bi duygu ve bu kadar güzel bi rüya görmek anlatilmaz bi sevinç Allah herkeze inşallah efendimizin de uygun göreceği hayırlı güzel kısmetler nasip etsin...(AMIN)

zeliha mol

hz muhammed son elçi filminde istihare namazı kıldım 11 kasımda efendimiz sas rüyamda gördüm 10 yaşlrında bi çocukla karanlıklar içinde gözüküyordu sonra sübhanallah elhamdülillah allahuekber gördüm filme gittim

şeyh nazım

Peygamber efendimizi rüyada görmek için
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp,
her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, öteki Cumaya varmadan beni rüyada görür.

EZGİ

BEN 3 KERE HZ MUHAMMED (SAV) I GÖRDÜM 1.DE RAMAZANDI BİR KAÇ ARKADAŞIMLA CENNETE GİDİP GÖRDÜM 2.Sİ BENİM ÖNÜME GEÇİP BENLE KONUŞTU 3.SÜ İSE KÖTÜ Bİ KABUSTAN SONRA MELEKLER GELİP BENLE AİLEMİN RUHUNU ALDI VE CENNETE GÖTÜRDÜ SONRADA ONU (SAV) GÖRDÜM

ümit

O (SAV) hala 40 yaşında ve ümmet inin başında Elhamdülillah.

neslihan

ben dört gun önce hz peygamberimizi arkası dönuk şekilde ata binerken gördüm ve salavatlar getiriliyordu ve birden elime bir küçük şişe içinde peygamberimizin sakalı geldi onun kokusunu hissettimbirde kac sene önce bilmiyom ama cook eskiden hz peygamberimiz bana ben muhammed peygamberim demişti

mirac karl

dolunayın üzerinde peygamber mührü görmek nedir.

aytac

ben ruyamda peygamber efendımızle aynı cebhede savasırken gordum

İlahiyatcı

Ben Efendimizi sarıklı ve cübbeli gördüm bazen namazlarımın sünnetini kılmıyordum ve bana sünnetlerimi kıl çünkü ben öyle kılardım dedi Rabbime binlerce şükür ki beni en güzel uyarıcı ile uyardı

nefise

ruyamda peygamber efendimizin hırka i şerifini gördum onu elıme alıp sevdıgım ınsanın yanına giderken ateş birden bire söndu halbuki yanıcaktık ama ates söndü yanmadık çok güzeldi rabbim bizler dogru hidayet versin aminnn

özün

peygem efenımızı ıkı kez hz.ömeri birkez. hz. muhammet efendımızın esı hz. fatma anamızı bırkez gordum ruyamda. anne ve babam vefat ettı öksüz ve yetim büyüdüm. TEK İSTEĞİM RABBİM DAHA KÖTÜ HASTALIK SIKINTI VERMESİN BİZE AMİN.

abdullah

ben de efendimizi S.A.V rüyümda gördüm. büyük bir kalabalık içinde idik. efendimiz en ortada idi. her taraftan görülebiliyordu. kim nereden bakarsa baksın hep mübarek yüzünü görüyordu. tekrar görebilmem için dua buyurun. Allah C.C göremeyen kardeşlerimize de nasip eylesin. amin

SerDar

çok şükür 10 dan fazla gördüm ölsemde artık gam yemem Allah ıyı ınsalara nasıp etsın..!

yağmur

görmek için denemediğim yol kalmadı ama göremiyorum acaba onu görecek kadar mümin değil miyim

tuba

ben yetim büyüdüm ve haksızlıklar bördüm ve birgünde benim günahim nedir dedim o günün akşami uyudum ve efendimizi gördüm dünya kış heryer çamur ve bana bir ses geldi efendimiz doğacak diye ve ben efendimizi beklerken dunya nurlan saçtı yeşilikler güzelikler dogdu ben bir köyün tepesinde onu bekledim ve gördümki adamlar başına toplanmıs sade bir kıyafetlen boynu bükük bir şekide aşağıdan yukarı bana bakıyodu bana içime ise huzur dolmuştu ,ve bu rüya ile birlikte üç görüşümdür benim

SERDAR

BEN EFENDİMİZİ VE TÜM HALİFEYİ BİR ARADA GÖRDÜM YEMEK VARDI ÇÖMLEKTEN TASIN İÇİNDE AYAKTA BENİ YEMEĞE BEKLİYORLARDI VE BANA BAKIYORLARDI HEPSİDE

ilayda

ben hz muhamedi arkası dönüken nur dağıtını gördüm bi türlü sıra bana gelmiyodu

aleyna

ben rüyamda gördümde hertaraf bembeyazdı
ve karşımda bir beyaz kılıklı bi adam vardı heralde namaz kılıyordu ve o benden uzaktaydı ben arkama baktımda o adam bana bakıyordu ben hemen kafamı çevirip ona bakınca o adam yüzünü benden çeviriyordu ama ben iki üç defa denedim ve siyah sakalını gördüm ama peygamber efendimiz mi emin deylim ama sanki bide namaz kılıyordu tam emin deylim

emir

10 gun once gordum cubbeli sacları duz tesbih var yanında iki adam vardi beni hicgormedi

[İsimsiz]

Ben rüyada sonsuzluktaydım.Yanıma sarı bir ışık geldi.Ama kim olduğuna bakmadım.Sonra insan eline benzeye bir el benim yanağımı okşadı.Bende elini öptüm.Hemen sonrada oyandım.Anlamını yazarsanız sevinirim. :)

[İsimsiz]

Ben rüyada sonsuzluktaydım.Yanıma sarı bir ışık geldi.Ama kim olduğuna bakmadım.Sonra insan eline benzeye bir el benim yanağımı okşadı.Bende elini öptüm.Hemen sonrada oyandım.Anlamını yazarsanız sevinirim. :)

[İsimsiz]

Ben rüyada sonsuzluktaydım.Yanıma sarı bir ışık geldi.Ama kim olduğuna bakmadım.Sonra insan eline benzeye bir el benim yanağımı okşadı.Bende elini öptüm.Hemen sonrada oyandım.Anlamını yazarsanız sevinirim. :)

metin

ben rüyamda peygamber efendimiz hz muhammet{sav] gürdüm medinede ama benle kunuşmadı

Fatih

Ben Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed.S.a.v. Efendimizi Rüyamda Bana Tebessüm Ederken Gördüm Bembeyaz Ayna Gibi Nurlar İçindeydim Bundan 3 Ay Kadar Önce Cuma Günü Gecesi Gördüm. . !

uğur KOÇER

ben peygamber efendimizi 2 defa rüyamda gördüm. ilk gördüğümde çocuktum.efendimizde tahminen 20 veya 30 yaş arasındaydı.ikinci defa gördüğüm bundan 8 yıl önceydi.galiba rüyamda o gün tam orasını hatırlamıyorum şeytanla uğraşıyordum sanki rüyamda.çalıştığım işyerinin önünde duruyorum etraftada kimse yok hemen işyerinin önünde bir söğüt ağacı var.oradada bir tane at bağlı duruyor.at bir anda ön ayaklarını havaya doğru kaldırıyor ve şahlanmaya başlıyor ve bu esnada çok gürültülü bir şekildede kişniyor. ben neoldu felan derken birden kulağıma bir ses peygamber efendimizin geldiğini söylüyor.öyle deyince sanki benim içim cız ediyor ve kalbim yanmaya başlıyor. sanki kalbimdeki bütün kötülükler yani nasıl söyleyeyim kalbim ağlıyor.rüyamda resmen hıçkırıyorum.sonra peygamber efendimizi köşe başından devenin üzerinde geldiğini görüyorum.önündede deveyi ipinden çeken esmer bir zat tahminen BİLAL-İ HABEŞİ hazretleri.ben hemen sevinç içerisinde peygamber efendimizin yanına koşuyorum.efendimizin yüzü bembeyaz nur içinde bana bakıyor ve gülüyor. benhemen peygamber efendimizin eline sarılıp öpüyorum oda benim başımı okşuyor ve yavaş yavaş BİLAL-İ HABEŞİ hazretleri devenin önünde efendimiz bana bakarak ve gülümseyerek oradan uzaklaşıyor.bende rüyamdan kalbim sızlayarak ve hıçkıra hıçkıra ağlayarak uyanıyorum.bana bu rüyayı yorumlarsanız çok sevinirim. bana burüyayı gösterdiği için RABBİME binlerce kere şükürler olsun.İNŞALLAH peygamber efendimizi rüyada görmek her kula nasib olur.AMİN.

ümit

sıkıntılı bir dönem geçiriyordum bana birşeylerin musallat olduğun hisediyordum yatmadan önce Allahım sana sığımdım sen yardım et aklıma mukayet ol diye dua ettim uyudum rüyamda bir çöl deyiz atın üstünde gidiyoruz sol yanımda ileride bir tepelik var arkasında 3 kişi yüzleri kapalı ellerinde oklar bana nişan almışlar birden arkamdan hızla bir atlı geldi çaprazıma yanaşınca kendimi yolun karşısında başka bir tepede gördüm okçular oklarını atınca eyvah adamı vuracaklar dedim oklar adama doğru gelirken adam bir elini havaya kaldırdı dur der gibi ve yarım metre kadar yakınında oklar durup yere düştü ben nasıl yani derken tanımadığım bir ses Allahın resulüne birşey yapamazlar dedi ben heyecanla peygamber efendimizmi derken birden kendimi yeniden atın üstünde ve peygamber efendimizin yanında buldum kolunda kahverengi deriden bileğinden dirseğime kadar işlemeli bir bileklik üstünde açık kahverengi uzun elbise eğilip yüzüne bakmak istedim o anda uyandım ve yataktan sanki çekiliyordum içimden bir şey dışarı çıkmaya çalışıyormuş gibi anlımdan enseme doğru bir akım geçti ve sonra titreme ve rahatlama sabah ensemi ellediğimde ensemde bir şişlik vardı kendimi daha iyi hisediyordum ve sıkıntılarımın geçtiğini farkettim Allahım sana şükürler olsun...

ayşe

ben peygamber efendimizi rüyada bana yardım ederken fikir verirken gördüm .. evlilik hazırlıkları yapıyodum ve ev yaptıracağız onun hakkında fikir veriyodu bana sizce bu neyin göstergesi

ayşe

ben peygamber efendimizi rüyada bana yardım ederken fikir verirken gördüm .. evlilik hazırlıkları yapıyodum ve ev yaptıracağız onun hakkında fikir veriyodu bana sizce bu neyin göstergesi

Ahmet

Bu anlatacagim ruya belki 5 sene once ki bir ruya,
Ruyamda,sabah ile oglen vakti bir colde kosturuyorum arkamdam siyaha burunmus bir golge gibi kosturan bisey var(SEYTAN) tam beni yakalarken bir grubun icinde buldum kendimi bir daire cizmisler ve beni seytanin kovaladigini gorunce daireden bir kisi bana yol verip dairenin icine aldi beni ve ben soluk soluga nefer alirken ayni zamanda seytan da beni o daire yapan kisilerin etrafindan bana bakiyor fakat dairenin icine giremiyordu.FAkat beni dairenin icine alan kisiler konusmuyor dairenin icinde ayni zamanda HZ.MUHAMMED (SAV) EFENDIMIZ de var fakat henuz ben o nu gormuyorum.korkudan seytani izliyorum acaba bana bisiy yaparmi gibilerinden.Sonra kafam asagi egik,bir bakiyorum beyaz bir elbise,hakiki deriden bir terlik (Kahverengi)sonra kafami yavas yavas yukari dogru kaldirirken birden su kelimeyi diyorum"EFENDIMIZ" ayni zamanda agliyorumda ve sakalini goruyorum.o esnada da uyandim,gozlerimde hala yas vardi.Beni seytandan korudu ve her ne zaman basim sikissa ALLAH (C.C) ve ELcisi (Hz.MUHAMMED) benimle olmustur.Inancinizi hic bir zaman kaybetmeyiniz.Basiniza kotu olaylar gelsede SUKUR etmeyi unutmayiniz.

sedat

ben peygamberimizi bi kere rüyamda gördüm boş bi alandayız 15-20 kişilik bi kalabalıkla beraberim bir den biri koşarak geliyor bağararak müjde sedat müjde hz muhammet in hocası seninde hocan olcakmış müjde diye ve orda bulunan herkes beni kutluyor ve çok seviniyorlar sonra hocam geliyor ve yürümeye başlıyoruz o önde ben onun belki yarım metre arkasındayım birden az ilerde yemyeşil çimenler üzerinde ustunde çobanların yemyeşşil bi kaftan giymiş halde peygamberimizi gördum ve 2 metre uzağından yuruyerek geçiyoruz ve göz göze bakışıyoruz hiç bir birimizden gozlerımızı ayırmadan yanından geçip gittik daha sonra bıraz ilerde bi yer kazılıyor ve hocamla ben başında beklıyoruz boyle tepe biyer kazanlar kazmayı bıraktı bende niye durdular dedım hocam bana akşam oldu dedı ben hemen kazılan yere atladım ellerımle kazıyorum ama orda hz isa nın evi varmış ve o evın içindeymiş ben ama o orda devam etmek için ısrar edıyorum ellerımle kazıyorum eski bi testı bardak gibi bişey buldum ellerımle kazarken onu kaldırıp hocama gosterıp bakın işte orda kazalım ( bi yaz akşamıydı mesela guneş 20,30 da kararıyorsa saatte 18 falandır yanı daha guneş batmamış)hocam bana bakıp gulumsuyor sonra nasıl bılmıyorum kazdığımız yerden çıkmışım ve bı tepe duşunun bı tarafı kazarken otekı tarafa bakıyoruz hocamla ve gozumuzun gorduğu heryer koyun uçsuz bucaksız ve sonra uyandım.

Sura

ben rüyamda peygamberimizi gördüm görmesine yüzünü görmedim sesini duydum çocuk sesi gibi yüzü görmek için koşuyorum (bu rüyayı gören bir çocuk)

hasan

ben bu kaç sene önce iki gün özt özte iki ruya gürdm bırıncısın de gürdm kı müslüman ve kafırler savaşıyorlar dı ve ben kendı mı o savaşın ortasın da buldm bıde bıde o savaşın arasın da hz İSA nın da olduğunu bılıyor dum ama kendısını gürmedm ve icım den şunu gecırdım ya rabbı dedım ALLAHA şukurler olsun kı müslüman oldum ve kafırlere karşı savaşıyorum dıe dedm ? ve bı ıkın cı ruyam ıse peygamber efendımızı ruyam da gürdm bem beyaz bulutlar ıcerısın deydık ve hepımız ayaktaydık peygamber efendımızın solun da yanılmıyo sam ıkı kışı vardı ve sağın da ıse peygamber efendımız ve benm aram da onda da yanılmıyo sam bı ıkı kışı vardı ve hıc bırımız den cıt sez cıkmıyor du ve peygamber efendımız den en çok dıkkat ettığım husuz canının bşeye sıkkn olmasıy dı ALLAH peygamber efendımızı herkese gürmeyı nasıp etsn ınşallah

Şebnem

çok güzel bir rüya gördüm.Çok güzel bir yerde (cennet gibiydi) yaşlı bir adam bana elini uzatıyordu...Bense ne yapacağımı anlamamıştım.Yaşlı adam bana elini uzatıyor ve gülümsüyordu...Acaba Resulullah Efendimiz (sav) olabilir miydi?

şiyar

selam rüyamda peygamber efendimiz elini öptürdü bana hiç bişe anlamadım doğru yolda deiğilim kafam karma karışık lütfen aydınlatırmısınız beni.

Bilal

merhaba arkadaslar ben aralıklara cok anlamlı ruyalar goruyorum bazılarını paylasmak ıstedım ......

1- yaklasık 6-7 ay oluyor suma namıznı kılmak ıcın koyumuzdekı camıye gıdıyorum normal sekılde camıye gırıyorum tam oturucakken dısardan yuksek bır ses bagırıyor peygamber efendımız gelıyor dıye..camıye gırıyor peygamber efendımız bır akrabamız ıle konusuyor 2 metre ılerde ben ınanılmaz şaşkınım derken konusması bıtınce karsıma gelıyor aramızda yarım metre yok elımı uzatsam deyecegım yuzunu sımasını cok net goruyorum kısa boylu kırlasmıs sakalı ıle basını hafıf yana yatırıyor ne guzel hafıf tebessumle hafıften gulerek bakıyor bana bırden uyanıyorum gozumden yas gelerek bazen namaz kılarken adını telafuz ederken o gordugum yuz sımasını gozumun onune getırırım aglarım duygulanıp su an bıle gozumden yas gelıyor kıme benzedegını yanlıs olur dusuncesı yazmıyorumkı seytan onun kılıgına gıremıyecegıne gordugum tam kendısı ıdı kendı yuz sımam kadar net gordum....

2-- namaza baslamama vesıle olan ruyamı anlatayım yaklasık 8 sene onceydı.....ruyamda kıyametı yasadım daglar denızler bırlesıyor anlatılacak gıbı degıldı tarıfı yok allahımın urkutucu sesını duydum basımı onumden kıpırdatamadım kole gıbı ole korku ole caresızlık omrumde yasamadım gormedım allahımın sesı ıle denızler tastı daglar yerle bır oldu ama bana bısı olmuyoydu cok kızmıstı bana son bır sans ver allahım dıyerek uyandım..o gun namaza basladım 1 hafta ıcınde sıgarayı bıraktım 17 yıllık tıryakıydım yalanı bıraktım zınayı bıraktım 8 sene gectı elım bır kız elıne degmemıstır allahıma sukurler olsunkı allahım uyandırdı benı dogru yolu huzuru buldum gıynetı bıraktım kıbırı bıraktım kısaca elımden geldıgınce dogru musluman olmaya calıstım tevbe ettım su gune kadar verdıgım sozlerı yerıne getırdım......

3--- ruyamda vefat etmıstım olmustum cesedıme bakıyodum ruhum bedenımden cıktı gokyuzune dogru ucuyordum bedenım yoktu ama herseyı goruyor hıssedıyodum kefen ıcındeydım ama ole bır beyazkı ınsanın gozunu kor edıcı bır beyaz kefen ıcınde kıpırdayamıyodum zaten bedenımde yoktu gokyuzune dogru uctum ucsuz bucaksız bır yere gıttım kapalı bır yere gırdım 3 tane bayan karsıladı benı uzerlerındekı kıyafetler bembeyazdı hersey beyazdı ama bu dunyadakı beyazdan cok farklı kor edıcı bır parlakllık beyazlık cok dusundum benı oraya getırenler melekmıydı o kızlar melekmıydı dıye ama yanlısta yorumlamak ıstemıyorum........

4---ve bugun cok tuhaf ruya gordum yazmamada o vesıle oldu tum ınsanlar toplanıyo allahımın huzurundayız namaza durur gıbı ayaktayız ellerımız onunde ama tekbır getırmıyoruz herkesın suratı asık keder ıcınde sankı ama ben guluyorum mutluyum ıcım ınanılmaz rahat acaba mahser gunumu bu hesap verırcek gıbı sankı o kalabalıkherkes tek hıza olmus buyuk kalabalık ama bn durumum herkesten farklı ınanılmaz huzurlu ve mutluyum herkes keder ıcınde ıken su yorumlarını allah rızası ıcın yorumlayabılecek fıkrı olan varmı.....

zaman zaman bole ruyalar gorebılıyorum ama ben allah yoluna bır ruya ıle gırdım sadece dogru yolu bır ruya ıle buldum o yuzden ruyalardan mutlaka ders cıkarırrım kendıme kendımı sorgularım kotu bısı gormusssem.....
allaha emanetsınız

FATİH

BEN PEYGAMBER EFENDİMİZİ HZ. MUSA YI VE HZ İSA YI DİZ ÜSTÜNDE OTURURKEN GÖRDÜM

dilek

merhaba ben peygamber efendimizden bir hoca aracılığıyla tanıyıp tanımadığımdan emin olmadığım birinin öldüğünü duyuyorum sonra hocamı peygamberimizmi tam hatırlamıyorum öldüğü iyi olmuş diyor ben bu konuşmaları duyuyorum rüyamı yorumlarsanız sevinirim allah razı olsun

canan

efendimiz bir tarlanın ortasnda 3arkadasmla geçerken ben muhammed mustafayım gelın elimi opün dedı ve ben gıttım arkadaşlarım hayır o dıgıl gıtme dedıler ben gıdıp ellerinden optum

EREN

RÜYAMDA EFENDİMİZ İ BİR ÇÖLÜN ORTASINDA GÖRDÜM YANIMIZDA Bİ İHTİYAR SAÇLARI UZUN BEYAZ GİYİNMİŞ MUHAMMEDİ ALMAYI GELİYORLAR MUHAMMEDİ ALMAYA GELİYORLAR ! DİYE BAĞRIYORDU | EFENDIMIZIN ÇOCUKLUK HALİYDİ .

V.KARANİ

RÜYAMDA BİR CAMİİ ye GİRİYORUM... MEVLÜT VARMIŞ TAM AVLUYA GİRERKEN BİR KALABALIĞIN ARASINA KARIŞIYORUM... DERKEN KALABALIK PEYGAMBER E SALAVAT DİYOR KAFAMI BİR ÇEVİRİYORUM Kİ SAĞIMA PEYGAMBER EFENDİMİZİN KABRİ ŞERİFİYMİŞ AMA KARANLIK IŞIĞI YANMIYOR DERKEN KALABALIK İKİ YOL AYRIMINA GELİYOR BAZILARI SOLDAN BAZILARI SAĞDAN GEÇİYOR İKİSİNİN DE SONUNDA KABE İ ŞERİF VARMIŞ BEN SAĞI TERCİH EDİYORUM SAĞDAN GİDİYORUM KARŞIMDA KABE DURUYOR GİDİYORUM YANİNA İZLİYORUM KABEYİ DERKEN RÜYAM BİTTİ...

Ahmet emin

bu olay olmadan 1 gün önce annemle sözlü sataşmıştım ve ben her namazımdan sonra duamda peygamberimizi görmeyi isterdim o gece ise çölün ortasında bağdaş kurup oturuyordu ve hemen arkasında siyah bir ayak izi vardı ona sen kimsin dediğimde bana baktı ve salavat başladı (hani kurban keserken söylenir ya o işte) ama sonra bana cevap vermeden arkasını dönüp gitti.
onun yaşlı halini görmüştüm ama çokta yaşlı değildi

Her işte bir hayır vardır belkide annemle tartışdığım için bana cevap vermedi peygamberimiz

gülşen

rüyamda efendimiz denizin ortasında bir adada bulunuyordu..bende onun yanına gittim.yanında iki kişi daha vardı..vaaz ediyordu..bende oturup onu dinledim..daha sonra telefonla birini arayıp( rüyada oğlum oluyor ama 40lı yaşlarda,bense evliyim fakat çocuğum yok..)ağlayarak ona efendimizin yanında olduğumu ve vaazını dinlediğimi söylüyordum..ve efendimizin yanına gelirken kabenin küçük bir şekilde olduğunu ve örtüsünü öptüğümü altını açıp taşlarına baktığımı gördüm..

mehmet

çokkgüzel bir rüya rengarenk rengarekti melekler vardı

..........

geçen sene berat kandilinde peygamber efendimiz muhammed mustafa(s.a.s) görmek için dua etmiştim .gece 2 gibiydi sanırım uyuyacaktım gökyüzünden evin 1 km uzaklıgındaki tepenin ardına bir ışık indigini gördüm .koşarak üs kata çıktım daha iyi görebilmek için ama kapıyı açamadım tekrar aşagı indim .kaybolmuştu yaklaşık 20 dk balkonda bekledim sonra içeri geçip uyudum .rüyamda peygammber efendimizin geldigini gördüm balkon kapısından içeri giriyordu ve rüyadan kalıktım başımı dogrulttum yan tarata yatan arkadaşlarıma bakıyordu sonra yüzünü bana çevirdi.sevinç mutluk şaşkınlık anlatamam zaten 2 yada 3 saniye sürdü ve bayıldım kalktıgımda sabah olmuştu öylesine şaşkındım ki .odadaki arkadaşlarımla paylaştım.aslında anlatmıyacaktım ama birisiyle paylaşmam gerekiyordu ve paylaştım şaşırdılar . o kadar güzeldiki onu yaşamak görmek hissetmek .paha biçilemez bir duygu...

alaattin

selamınleykum ben aılemle bırlıkte bılmedıgım bı evde duruyoedum sonra aılemden kımse kalmadı sonra bı cıtırdı duydum arkadamı dondum Efenımız (s.a.v)yanımda galıba oydu bembeyaz saçı sakalı ben sureklı efendımız efendımız dıyordum ve onunde elpencce dıvan duruyordum ona bakamadım ardına.Sonra tanımadıgım kımselerıle yemek yemege oturduk elbıselerı cagrı fılmındekı gıbıydı sonra buyuk bı kapı vardı yemek yemege oturmadan once ben 'efendımız kapıy kapatıyım mı?' dedım bu sefer sarısın bırısıyıd ma efendımız dedıgım kımse sen dur o kapanır dedı bana sonra kpıya donerek bıseyler dedı arapca ve kapı kapandı

fahri salm

ben prygamber efendimizi 10 defa ruyamda gordum hayret her defasinda ayri ayi suretlerde geliyordu 2 defe cocukluk halini gordum 1 defa genclik halini gordum ve 7 defa yaslilik halini gordum lutfen beni aydinlatirmisiniz

muammer

rüyamda hz.MUHAMMET (sav) efendimizi gördüm rüyamda çölde oturuyorduk üstümüz bir çadırla kapalıydı ve arkamızda tertemiz akan zemzem suyu vardır efendimiz beni namaz kılmaya davet etti tam abdest alacaktımki uykudan uynadım
not:efendimizin yüzünü bana hiç dönmedi

sibel

evimizde kalabalık var iki katlı ev ben yukarı çıkıyorum ve peygamberimizin olduğu odaya giriyorum babam ayak ucunda ayakta bekliyo dedem koltukta oturmuş yemek yiyor babam bana neden geldiğimi soruyor bende peygamber efendimizi görmeye geldim diyorum ve ona yöneliyorum peygamber efendimiz kanapenin üzerinde yatıyor üzerinde beyaz bir çarşaf kafasına kadar örtülü ona dönüp ben geldim diyorum peygamber efendimiz de bana yüzünü açıyor eğiliyorum öpmek için babam alnından öpme çarpılırsın diyor peygamber efendimizde bana yüzünü dönderip yüzünü öptürüyor

emine

bir ağaç Efendimizmiş.AĞLIYORDU BİR ARKADAŞIMI BİRKAÇ DEFA İSMİYLE ÇAĞIRDI.BAŞKA BİRİSİ İLE KÜS İDİ.O YANINA GELİP MEDİNENİN GÜLÜ ŞİİRİNİ OKUYUNCA ONUNLA BARIŞTI.

YORUM EKLE

Dikkat: !!! yorumlardan gelen rüyaların tabiri yapılmamaktadır!!! Yorumlar editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

İsim*
Yorumunuz*