10.07.2009 Saat: 11:50

Ağrı Diyadin Kaplıcaları Seyithan Kaya

seyihtan-kaya-diyadin-kaplıcaları

DİYADİN KAPLICALARI ŞİFA DAĞITIYOR
Tabii sıcak Su kaynakları üzerine kurulmuş hamam, ılıca.
Kelimenin aslı kapalı ılıcadır; halk arasında kaynarca, Çermik, ılı su, ısı su, germâbe, Germav, kudret hamamı, hudaî hamam ve âbızenne gibi isimlerle de bilinir. Anadolu'daki birçok coğrafî isim, o yerin yakınında bulunan sıcak su kaynağına eski dönemlerde verilmiş isimlerden gelmektedir; Germe, Germiab (Germav), Germili, Terme, Çermik, Ilıca. Ilıcalar, Kaynarca gibi.

Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Eyyûb'un bir cilt hastalığına yakalandıktan sonra kendisini iyileştirmesi için rabbine niyazda bulunduğu (el-Enbiyâ 21/83) ve Allah'ın ona, "Ayağını yere vur; işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su" diye buyurduğu belirtilir (Sâd 38/42).

Hz. Eyyûb denileni yaparak yerden çıkan su ile yıkanmış ve hastalığından kurtulup gençleşmiştir.

Bu olay, Hz. Eyyûb'un sağ ayağıyla yere vurduğunda yerden sıcak bir suyun çıktığı ve onunla yıkandığı, sol ayağıyla vurduğunda ise soğuk bir su çıktığı ve ondan içtiği, böylece içinde ve dışında hiçbir hastalık kalmayarak iyileştiği şeklinde tefsir edilir (Fahreddin er-Râzî, VII, 208). Mes'ûdî, Eyyûb Tapınağı'nın ve onun içinde yıkandığı kaynağın kendi döneminde dahi ünlü olduğunu ve Şeria'da Neva yakınında bulunduğunu yazar {Mürûcü'z-zeheb, I, 48).

Sözü edilen yerde bugün Eyyûb Hamamı vardır. Hz. Peygamber de âlimleri şifalı sulara benzeterek, "Uzaktakiler gelip onlardan yararlanırlar, yakındakiler ise yararlanmazlar. Bu sırada ansızın su çekilip kaybolur: böylece bir kısım insanlar bundan yararlanmış, diğer bir kısım ise pişman olmuş olur" buyurmuştur. (Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm.I, 474; Zemahşerî, I, 322; İbnü'1-Esîr, 1,445).

Doğadaki Bitki, Madde ve su kaynaklarının çoğu birçok hastalık için şifa kaynağıdır. Tıbb-ı Nebevide doğal tedavi yöntemlerinde bunlara sıkça rastlanır. Yapılan ilmi araştırmalar insan doğası ile topraktaki elementlerin aynı olduğunu ortaya koyarak doğal kaynakların tedavi etme özelliğini ispatlıyor. Zengin kaplıca ve termal su kaynaklarını barındıran ülkemizde de bu doğal tedavi yöntemleri birçok insan için umut kapısı oluyor.

Kaplıca, sıcak yeraltı sularından yararlanmak için yeryüzüne çıktıkları kaynakların çevresine kurulan hamam görünümündeki tesislere verilen isimdir.

diyadin-kaplıcaları

Kaplıca tedavisinin temel unsuru olan "termo mineralli sular" sıcaklıkları ve içerdikleri Mineral özellikleri ile şifa kaynağıdırlar...

Türkiye'deki termal; şifalı sularının kullanımıyla çağdaş ve bilimsel uygulamaların yapıldığı kaplıca merkezleri bulunmaktadır. Bunlar, Özellikle kaplıca turizmi bakımından önem taşıyan kaplıcalar haline gelmişler. Bu gurubun dışında kalanlar ne yazık ki bu şansı yakalayamamış. Diyadin kaplıcaları da bunlardan bir tanesidir.

Çok eski zamanlardan beri şifalı sulardan faydalanılmaktadır. Anadolu'muzun yapısı birçok kaplıcaların teşekkülüne meydan vermiştir.

Türkiye Kaplıca bakımından zengin bir ülkedir. Ve dünya yüzünde en çok kaplıcaya sahip bir memleketiz.

Anadolu'da maden bakımından bir çok kıymetli sularımız ve kaynaklarımız vardır. Diyadin’den, Eskişehir'den Afyonkarahisar'a kadar olan alanda ve Konya çevrelerinde rastlanan mineral sular büyük bir kıymet taşımaktadırlar. Kaplıcalarımızın özellikle Bursa, Diyadin, Yalova gibi ünlüleri Avrupa kaplıcaları kataloguna bile girmiştir.

diyadin-kaplıcaları

Sıcak kaynak sularından faydalanılması ve bunların bir mimari tesisle bütünleştirilerek hamam haline getirilmesi eski bir geçmişe dayanmaktadır. Saint Moritzles-Bains (İsviçre) kaplıcalarına ek binalar yapılırken temel hafriyatında bulunan küvet ve çeşitli bronz eşyanın milâttan önce 2000'li yıllara ait olduğu belirlenmiştir.

1500 kaynakla şifalı sıcak sular yönünden çok zengin bir bölge olan Anadolu'da hemen her sıcak su kaynağının yakınında bir höyük ve yanında bina kalıntıları bulunmakta, bunlardan bazılarının Hititlerden günümüze kadar 4000 yıldır kullanıldığı görülmektedir. Meselâ Ankara'nın 74 km. güneybatısındaki Haymana Kaplıcası'nda (Yaban/Yapan Hamamı)suyun çıktığı yerde bulunan havuz ve dehlizin Hitit mimari eseri olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Romalılar dehlizi uzatarak su dağıtım yolu şeklinde kullanmışlar ve çevresine müstakil banyolar, küçük havuzlar yapmışlardır. Selçuklular döneminde büyük havuz bir duvarla bölünerek çifte hamam şekline sokulmuş, Osmanlılar da bunun erkekler kısmına bir soyunmalıkla yanına bir kadınlar kısmı ilâve etmişlerdir.

diyadin-kaplıcaları

Diyadin Kaplıcaları da ki şifalı sular da diğer şifalı sular gibi çok eskiden beri bilenen ve faydalanılan sulardır. Bu şifalı sulardan eskide halk kendi imkânları ile ilkel havuzlar yaparak faydalanırdı, şimdi ise modern tarzda olmasa bile Belediye kendi imkânları ile özel teşebbüs de kendi kıt imkânları ile betonda havuzlar yaparak hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Çok yetersiz olan bu çalışmalara devlettin katkısı kaçınılmazdır.

diyadin-kaplıcaları

Başlangıçta termal kaynakların şifa verici özelliği farkedilmeden sadece masrafsız sıcak su olmalarından dolayı yıkanma tesislerinde kullanılmaları sebebiyle bütün dünyada buralara "hamam" denilmesine rağmen kaplıcalar işlev ve mimari yönleriyle hamamlardan farklı yapılardır.

Öncelikle kaplıcalarda toprağın derinliklerinden gelen, dolayısıyla magma tabakasına yakınlığı oranında ısınmış, radyoaktiflik ve çeşitli minareller açısından kimyasal zenginlik kazanmış olan tabii sıcak sular kullanıldığı için bu binalar hamamlar gibi sadece yıkanarak temizlenme amacına yönelik değildir.

Termal sulardan bilhassa değişik hastalıkları tedavi edici, şifa verici özelliklerinin fark edildiği Antikçağ'dan beri âzami derecede faydalanabilmek için kaplıca planlarında hamamlara göre bazı değişiklikler yapılmış, meselâ hamamlardaki göbek taşının yerini kaplıcalarda geniş çaplı bir havuz almıştır. Birkaç basamakla içine inilen havuzlar normal bir insan boyu civarında derinliğe sahiptir.

Bir müddetten beri Balneologi ilmine verilen önem, tıbbın diğer dallan derecesini bulmuş, Fakültelerde ayrı kürsü haline getirildiği gibi, ayrı bir uzmanlık dalı olarak da kabul edilmiş Balneologi dernekleri kurulmuş, ve muntazam kongreleri yapılmakta olmuştur.

Türkiye'de 500'den fazla kaplıca bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktadır. Bunların yanında normal suların hasselerinden üstün bin kadar suyun daha bulunduğu ileri sürülmektedir.

Ülkemizde bu 1500'den fazla şifalı su ile birlikte, yaklaşık 6000 mağara halkımıza şifa dağıtmaktadır.

Şifalı sulardan her birinin yüzyıllardan bu yana devam eden özellikleri vardır. Kimi hastalığı tedavi eder, kimi de vücudu gençleştirir.

Bu özellikleri yüzünden Romatizmaya, kalp hastalıklarına ve daha birçok hastalıklara iyi geldikleri için, özellikle ün kazanan sularımız eski ilaç kitaplarına da geçmiştir.

Yurdumuzda yapılmış bir ankete göre, kaplıca veya maden suyu olarak faydalanılabilen ve halkımız tarafından rağbet gören soğuk ve sıcak mineral sularımızın dakikada 5 Litre kapasitesinden büyük 222 adet kaplıcanın bulunduğu tespit edilmiştir.

ŞİFALI SULARIN ÇEŞİTLERİ
ÇERMİK: Doğal şekilde yerden çıkan ve genel olarak yıkanmak amacıyla kullanılan şifalı sulara, halk Çermik adını vermiştir. "ILICA ve KAPLICALAR" bu tasnife girer.

ILICA: Açık çermik anlamına kullanılan "ILICA" içine girilip yıkanılan bir gölcüğe ya da kaynayan bir birikintiye denir. Bunların ortak yanları, duvarla çevrilmiş bile olsa, üzerlerinin açık olmasıdır.

KAYNARCA: Anadolu halkının (KAYNARCA) adını verdiği şifalı sular, yine üzerleri açık olan ve sıcaklığı 30 dereceyi geçen sulardır.

KAPLICA: Üzeri kapalı olarak bir çeşit hamam haline getirilen şifalı sulardır. Romalıların başlattığı bu tarz, bugün memleketimizde ve dünyada çok bulunmaktadır.

İÇME: Özellikle soğuk olan suların içilmesi yoluyla mide ve bağırsak hastalıkları ile bazı diğer iç hastalıklara karşı şifa verici olarak kullanılan sulardır.

ŞİFALI SULAR VE KAPLICA TEDAVİLERİ
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ekonoloji ve Hidroklimatoloji Profesörü Dr. Nurten Özer, şifalı sular aracılığı ile tedavi için şöyle diyor:

Şifalı sularımızı özellikle sıcak olanlarını üç ayrı gruba ayırabiliriz. Yerdeki yağmur ve Kar sularının emilerek Toprak altına inmesiyle tekrar yer yüzüne çıkan ve orada mineral yüklendiği için şifa verici bir hale gelen ilk grup.
Magatik olarak nitelendirilen ikinci grup da, bu birincisinden daha değişik şekilde oluşur. Yerin çok derinliklerinde, yüksek Basınç altında Jüvenil Hidrojenle atmosferik olarak oksijenin birleşmesiyle bu sular, toprak çatlaklarından yeryüzüne çıkarken çeşitli kimyasal değişikliklere uğrar. Bu sular çoğunlukla radyoaktiftirler.

Karışık ya da "Miks" olarak nitelendirilen üçüncü grup ise, "Balineoterapi" diye isimlendirilen ve önce adlarını verdiğimiz iki grupla birleşen şifalı sulardır.

Kaplıca tedavisi olarak isimlendirilen bu yöntem işte bu 3 gruptaki şifalı sularla yapılır. Kaplıca tedavisinin etkisi, adi su ile yapılanlardan farklıdır. 20 dereceden az olmayan bir sıcaklıkla ve bu suların 1 gramdan fazla madensel Tuz taşıması ve belirli değerlerde Karbondioksit, kükürtlü Hidrojen ve Radon gazı taşıması adi suya göre üstün bir şifa kaynağı olmasıdır.

Kaplıca tedavisi Romatizma ve iltihaplı romatizmalı hastalıklar başta olmak üzere, dolaşım, solunum, sindirim hastalıkları ile kronik olmayan kadın ve çocuk hastalıkları için büyük şifa verici bir kaynaktır.

Termal suların bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, karbondioksit gazı içermesi ve toplam mineralizasyonun 1 gr/lt olması nedeniyle şifa özelliği taşımaktadır. Cilt hastalığı, özellikle romatizma, nevrit nöroloji, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme hastalıkları, siyatik ve bolizma bozukluğu gibi hastalıklarının tedavisinde yararlanılmaktadır.

Sularımızda şifa özelliğini artıran Lityum, Stronsiyum, Brom, İyod, Arsenik ve Bor Bikarbonat, kalsiyum gibi dünyadaki sularda çok az bulunan elementler de yer almaktadır.

Şifa kaynağı olduğu bilimsel olarak ispatlanan ve Her derde şifa, Diyadin kaplıcaların araştırmalara konu olduğu ve bu araştırmalarda suda Sodyum, kalsiyum, arsenik, bromür, karbondioksit ve bikarbonat içermektedir. Ortopedik ameliyatlar sonrası tedaviler, eklem ve mafsal ağrıları, kireçlenmeye romatizmal hastalıklar, gastrit, ülser, mide kasılmaları ve yanmaları, kronik idrar yolları enfeksiyonları, vücuttaki yaraların kısa sürede iyileştirilmesi ve damar daralmalarının gevşemesinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, içlerinde bikarbonat, kalsiyum, kükürt, hidrojen, sülfür ve karbondioksit bulunan Yılanlı ve Davut kaplıcalarında az miktarda Magnezyum vardır. Kaplıcalar, deri hastalıkları ile enfeksiyonlara bağlı hastalıklarda, üst solunum yollarının kronik yangılarında, buharla solumanın iyileştirilmesinde etkilidir. Romatizma, nevrit, nöroloji ve kadın hastalıklarına iyi gelir.

Diyadin Kaplıcaların alanı, Ağrı İli’nin güneydoğusunda bulunan Diyadin ilçe Merkezinin 5 km. güneyinde yer almaktadır. Kaplıca bölgesi birbirinden kopuk olarak bulunan Yılanlı, Davut ve Köprü kaplıcaları olmak üzere geniş bir alana yayılmıştır. Ayrıca son yılarda bu kaplıcalara ilave olarak özel müteşebbisler tarafında daha bakımlı daha tertipli birden fazla kaplıca havuzu ve tesis inşa edilmiştir Kaplıca alanının içinden geçen Murat Nehri, görsel ve rekreatif açıdan önemli bir doğal değer kazandırmaktadır.

Diyadin kaplıcaların alanı deniz seviyesinden 1925 m. yüksekliktedir.

Davut çermiği, Davut köyü yolu ve çayı üzerindedir. Bitişiğinde seralar yapılmıştır.

Diyadin'e götürülen termal suyu Davut ile Köprü çermiği arasında ki boş arazide çıkmaktadır.

Köprü ve Davut kaplıcaları yeniden düzenlenmiş, tesisleri geliştirilmiştir. Erkeklerle bayanların banyo salonları ayrı ayrıdır.

Yılanlı kaplıcası son yıllarda kullanılmadığından termal binası, kafeteryası, Otel kısmı tahrip edilmiştir.

Köprü kaplıcası (çermik), Murat nehri ve Doğal köprü bitişiğinde olup suyu en çok sıcak (77–78) ve mineralli olandır.

Çeşitli hastalıkların tedavisinde yardımcı olan kaplıcaların, yaz aylarında da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Romatizmadan solunum yolu rahatsızlığına, kalp damar hastalıklarından kadın hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisine yardımcı olan bu doğal şifa kaynakları, " Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" olarak hizmet vermesi gerekmektedir.

Kaplıcalara her mevsimde gidilir ancak, bölgemizde ikliminin sertliği nedeniyle, ayrıca kaplıcada kaloriferli otellerin olmayışı yüzünden insanlarımız, kaplıcalara çoğunlukla yaz aylarında gitmeyi tercih etmektedir.

İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde Ağrı'nın en kalabalık ve hareketli geçen yerlerinden biri Diyadin kaplıcalarıdır Yaz günlerinde kaplıcalar, İl genelinden ve İl dışından gelen insanlarla dolup taşımaktadır

Ayrıca Diyadin şehir merkezine getirilen kaplıca suyu ile faaliyet gösteren termal otel, açık ve kapalı havuzları ile saunası ile her odada bulunan şifalı suyu ile kafeteryası ve spor tesisi ile tam bir şifa ve dinleme merkezi olmuştur. Bu konforlu ve harika termal otel de, şifa kaynağı ola Diyadin çermikleri gibi tanıtılmamış ve insanları bu güzelliklerden mahrum bırakılmıştır.

Her şeye rağmen burayı bilen insanlar, bundan faydalanmaktadır.

diyadin-kaplıcaları

Altında Koca murat suyunun aktığı, üstünde ise 80 derece şifalı sıcak suların metrelerce yukarıya doğru kristalvari doğal fıskiyelerle fışkırdığı bu harika yer gibi başka bir yer var mıdır şu darı Dünyada? Bu kadar güzelliğin bir arada bulunmasına imkân ve ihtimal vermiyorum.

Ne hazindir ki bu büyük zenginliği anlatan ve tanıtan ne bir kaynak ne bir kitap nede bir broşür mevcuttur. Bunlar mevcut olmadığı gibi hiçbir yetkili bu güzelliğin ve eşsiz değerin farkında değildir.

Yeryüzüne çıkan sıcak sularda ki; kükürt, kireç ve benzeri maddeler taşlaşarak üst üste biriktiğinden travarten oluşturmuştur. Bu traverten o kadar muazzam bir şekil almıştı ki görenler hayranlıkla seyir eder gözleri kamaşırdı. Tabi ki kör olmayan duman bürünmeyen gözler. Fakat gözün de renk körlüğü ve beyninde özürlü olanlar için ise bir yığın taş, çakıl VB, basit bir kayalık. Onlara göre basit bir kayalık olmasa basit bir su havuzuna heba edilir miydi, yoksa Allah'ın yerimi veya suyumu tükenmişti?

Bu satırları okurken hiç alakası olmayan bu sözler nerede çıktı diye merak etmişsinizdir? Merakınızı gidermek için konuyu hemen açıklayım;

Efendim; Dönemin belediyesi, Köprü çermiğinde, yeni bir havuz açmak için bu işi görebilecek onlarca yer var iken ve bunca sulara rağmen, fıskiye şeklinde metrelerce yukarıya doğu şifalı suyu fışkıran traverter’ın üzerine güzelce.! Bir havuz yaptırır. Ondan, sonra üstüne üstlük birde pamuk kaleyi andıran şelalenin de üstünü toprakla güzelce! Bir kapattırır.

Buyurun size harika bir hizmet...!

Siz olsaydınız bu durum karşısında ne yazardınız ? Her halde aynı şeyi yazardınız.

Merak ettiğim bir konu daha vardır. Acaba bu katliamı yapan Belediyenin başında ki zevata bu aklı veya fikri veren hangi sivri veya geri zekâlı herifti. (okuyucudan bu cümleden dolayı özür diliyorum)

Yazarken sinirimden ellerim titriyor, kalemi tutmakta zorlanıyorum. Nasıl titremesin, bir düşününüz. Hiçbir emek, hiçbir uğraş, hiçbir bedel ödemeden ve hiçbir mecburiyet yok iken Cenabı Hakkın kudreti ile belki iki asır, belki üç asır da ancak, bu doğa harikası Pamukkalemiz, İnci kalemiz ve göz bebeğimiz Dünya harikası traverten şelalesi bir hiç uğruna bir su havuzu uğruna elleri kırılası cahil insanlar tarafından beş Dakika işinde kepçelerle buldozerlerle yerle bir, edilmiştir. Azıcık vicdanı olan ve aklıselime sahip olanın elleri değil vicdanları bile titrer.

DİYADİN KAPLICALARININ ÖZELİKLERI:
KAPLICA SUYUNUN TAHLİLİ:
SUYUN YAPISINDA GENEL OLARAK;

1.KALSİYUM
2.BİKARBONAT
3.HİDROJEN
4.SÜLFÜR
5.KARBONDİOKSİT
6.KÜKÜRT
7.SÜLFAT
8.MAGNEZYUM
SUYUN RADYOAKTİVİTE ETKİSİ FAZLADIR.

SUYUN TEKNİK NİTELİKLERİ:
SICAKLIK : 40 C
RADYOAKTİVİTE : 1,3 -1,6 EMAN
PH : 7.00

ENDIKASYON (BANYO TEDAVİSİ)

1. ROMATİZMA
2. NEVRİT NÖROLOJİ
3. DERİ-CİLT HASTALIKLARI
4. MİDE-BAĞIRSAK VE BÖBREK RAHATSIZLIKLARI
5. SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI
6. KADIN HASTALIKLARINA TAVSİYE EDİLİR.

TIBBİ DEĞERLENDİRME:
1. KAPLICA SUYUNDA 2–3 GR. CİVARINDA TOTAL MİNERALİZASYON BULUNMAKTADIR.

2. TOPRAK KALEVİLİ, BİKARBONATLI VE SULFATLI MADEN SUYUDUR.

3. KÜKÜRDÜ HİDROJEN VE KARBONDİOKSİT İHTİVA EDER. TERMALİTESİ 40–53 C ARASINDA DEĞİŞEN SICAK SUDUR.

4. DIŞ TATBİKLERDE; KARBONDİOKSİTİN VE TERMALİTENİN SEDATİF VE VAZODİLATATÖR ETKİLERİ BEKLENİR.

5. KÜKÜRTLÜ HİDROJENİN İSE CİLT VE ENDİKSİYONLARA BAĞLI ROMATİZMAL SENDROMLARLA KEZA ÜST TENEFFÜS YOLLARININ AKINTI KRONİK İLTİHAPLARINDA BURUN YOLU İLE ETKİSİ GÖRÜLÜR.

6.KRONİK ENFEKSİYON VE CİLT HASTALIKLARINDA KARBONDİOKSİT BAKIMINDAN VAZODİLATATÖR VE SEDATİF ETKİYİ TAMAMLARLAR

DİYADİN KAPLICALARI, ŞİFALI SULAR SIRALAMASINDA DÜNYADA 7. SIRADA GELMEKTEDİR. AMMA NE YAZIK Kİ SAHİP ÇIKILMAMIŞ VE TANITILMAMIŞ. DOLAYSIYLA NE BÖLGE İNSANI BU NİMETTEN YETERİNCE FAYDALANMIŞ NEDE ÜLKE İNSANI.

Kaplıcada tedavisinde şunlara dikkat edilmelidir. Kaplıca bir hamam değildir. Şifa gücüne sahip yeraltı su kaynağı ve birer Sağlık yurdudur. Bu nedenle, o kaynaktan fışkıran suların nasıl ve nerelerde kullanıldığını oralara gidenlerin biraz olsun bilip öğrenmelerinde her zaman yarar vardır. Kaplıcada sabun ve benzeri temizleyici kullanılmamalıdır, çünkü Tedavinin etkisini azaltır. Sıcak havuza yavaş yavaş girmeli, su içinde olabildiğince hareketsiz kalmalıdır.

Seyihtan Kaya
Mali Müşavir
Doğubayazıt

Paylaşmaya ne dersin ?

0

Geçmişte Yayınlanan Benzer Haberler


Pamukkale'mi isterim - Seyithan Kaya (Diyadin Kaplıcaları)

Geçen hafta sonu Diyadin Köprü Kaplıcası'na gitmiştim. Çevreyi Dolaşırken özellikle çok sevdiğim Pamukkale'yi andıran traverten şelalesinin yıkıma uğramadan önceki o muhteşem görünümü düşünürken dalıp gitmişim. Bu duygular içindeyken bir çocuk sesiyle irkildim.


Seyithan Kaya Adaylık Başvurusunu Yaptı

Mali Müşavir Seyithan Kaya AK Parti aday adaylığı için müracaatta bulunarak Ağrı bölgesinde ilk başvuran aday adayı oldu.İleriki günlerde aday adaylığı hakkında basın toplantısı düzenleyecek olan Kaya, Ağrıyla ilgili plan ve projelerini açıklayacağını söyledi.


Diyadin Kaplıcaları'na Sahip Çıkalım

Geçen hafta Anadolu Ajansı Muhabiri Cemil Karip, güzel fotoğrafları ile haber yaptığı ve "Doğu'nun Pamukkale'si" dediği DİYADİN KAPLICALARI'nın, şifalı olma özelliği yanında, kış görüntüleriyle de doğa harikası olduğunu bir kez daha hatırlattı.Diyadin ilçesinde


Milletvekili Aday Adayı Seyithan Kaya Projelerini Açıkladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Aday Adayı Malimüşavir Seyithan Kaya Projelerini açıkladı. Değerli Ağrılılar; Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.. Kıymetli, hemşerilerim, Siyasilerin bir amacı vardır. 0 da siz değerli Ağrı halkına layıkıyla hizmet edebilmektir.


Sen Hiç Ağrı da Abdigor köftesi yedin mi? (Seyithan Kaya)

SANA BİR SUALİM VAR? SANA BİR SUALİM VAR? Aziz gardaş sana bir sualim var;Kartal yuvası, yemyeşil dağların doruğunda Âşıkların sevdalarını balıklı gölüne yazdın mı?Bin derde deva kırmızı pulu alasını yedin mi? Tendurek, gırdehol, Ağrı ovasında gök
sponsorlu bağlantılar

Haber Yorumları

Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 10-07-2009 14:19:47

iyide sahip çıkan varmı

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 11
Beğendim:12
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 10-07-2009 14:44:18

Diyadinin tek geçım kaynağı, dünyada 7. Türkiyede şifa bakımından 1.sırada olan Diyadin kaplıcalarının özeliklerını bu kadar ilmi vr teferuatlı bir şekilde ele aldığın için Diyadinlilar adına sana teşekur ediyorum. Bölgenın, İlin ve Özelikle Diyadinin sorunlarını dile getiren yazılarının 8-9 yıldır gazetelerde,gazete sitelerınde, Kendi sitenden ve bir müdetdırde çeşitli internet sitelerınden memnunyetle ve taktırle takip ediyorum. Ve seni kutluyorum Sayin Seyithan bey Belki hiç bir Diyadinli yetkilinin hayal edemedığı Diyadin için bölge için hayatı öneme sahip sorunları ortaya koyursun bununla kalmıyorsun çözüm yolarınıde gösterıyorsun.Örneğin kaplicalar Yap işlet devir et modelı önerin, Jeotermal kaynakları Ağrı ve diğer ilçelerıne beli bil bedel mukabilinde ısıtma amaçlı verılmesı, sınır ticaretı, Açık pazarı,benzeri önrilerın bir gün eminimki yeklilerın o noktaya getırecek amam çok zaman kayıp olacak.Senin gibi bir kaç duyarlı insanımız daha olsaydı inaniyorumkı sorunlar bu kadar büyümezd.Tekrar tekrar teşekurler sayın Seyithan kaya..........EMİN

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 12
Beğendim:11
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 10-07-2009 15:06:49

yaw faydalı olsa ne olur küçück havuz mikrop yuvasına dönmş lavabolar diyadin insanı tarladan çıkıp gelip sabunla şampuanla suyun içinde banyo yapıyor otelinki güzel oda ayda yılda bir açık bu kaynak ağrıdan diyadinden başka nerde olsa müthiş türist ve gelir kaynağıydı ama sağolsun insanımız sırf daha fazla kazanmak masraf yapmamak için 4 duvar arasına küçük bi havuz yapıp su doldurmuş girişte parayı alıp gerisine karışmıyor olmaz böle...allahını seven oraya bi düzenleme getirsin...

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 10
Beğendim:14
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 10-07-2009 18:53:15

ÖNCELİKLE BU KONULARI BURAYA TAŞIDIĞINIZDAN DOLAYI TEBRİK EDERİM GERÇEKTEN AĞRI VE DİYADİN İÇİN BİR SERVETTİR AMA MALESEF BİZ BU SERVETİMİZE SAHİP ÇIKAMIYORUZ YANİ BÖYLE TARTIŞMALARLA BİRİ BİRİMİZİ SUÇLARCA TAVIR YAPMAYALIM BİZ BUGÜN BURDA BUNLARI DİLE GETİRİYORSAK SA BİZİM İÇİN BUGÜN ÖNEMLİ BU KAPLICALARIN ELDEN GEÇMESİ LAZIM AMA BÖYLE DEĞİL BUNU ÖNCE AĞRININ ADINA YAKIŞACAK BİR ŞEKİLDE DÜZENLEMEMİZ LAZIM ÇÜNKÜ GERÇEKTEN ÇOK PİS BİR KERE HAVUZA GİRİLMEDEN ÖNCE İNSANLARIN DUŞ ALMASI LAZIM BENİM AĞRIYA İSTANBULDAN MİSAFİRİM GELDİ DUYMUŞ KAPLICA VAR DİYADİNDE GÖTÜRDÜM AMA GİRMEDİ NEDENİ İSE HAVUZUN PİS OLMASI BAKIMSIZ OLMASI SOYUNMA ODALARININ OLMAMASI SAYIN VALİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ BU GÜZELİĞE HEP BERABER SAHİP ÇIKALIM

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 11
Beğendim:11
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 10-07-2009 20:03:35

bakımsızlıktan çürüyo o tesisler yıkılıp yerine dinlenme tesisi sosyal aktiviteler gerçekleştirileceği yerler yapsalar daha iyi kazanç sağlanırilçe açısından ama nerde yılardırağrıya su taşınacakk dedieler başarmaılar bi türlü içimizden geçen doal gazdan faydalanamadığımız gibi bu yardım kömürleri zehirleyici kenti mahf etti insanımız bilgisiz tamam ya 5 vekil tmm yapmadınız hiç birşey bari şu suyu çekin kente onuda yapamıyosanız tesis yapın orda barii ben ne die bilirimkii 21 . nin dikatine o hep burda ya bakarsın bu sefer görmemezlikten gelmez tşkler adminim duyarlılık

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 9
Beğendim:10
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 10-07-2009 23:39:01

evet şifa dağıtıyor ama önce oraya ciddi bir düzenleme yapılması gerekiyor nedenini arkadaşımız çok basit yaşanmış bir örnekle anlatmış peki dünya sıralamasında yer alan bu doğal güzelliğin bu kadar sahipsiz olmasının nedeni nedir kanımca tek suçlusu yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarıdır bu durumu yukarıya bildirmişler mi bilmiyorum ama belediye başkanımız kaymakam bey sayın valimiz köy köy dolaşıp sorunlarla ilgilenmeleri çok güzel fakat bu kadar şifalı memleket için yan gelir olacak bir kaynağı siz kesin düşünmüşsünüzdür fakat faaliyete geçirmeniz adına söyluyorum birkaç tane havuz yapıp ordaki halkı bilinçlendirip reklamları biraz daha çoğaltırsanız daha iyi olmaz mı bu memleket için
HAT

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 11
Beğendim:13
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 11-07-2009 3:10:44

İlçemizin.Doga güezliyini tanıtmak güzel mutluluk verici bir okadrda sahipelenmek gerek çok namusait bir Düşünce.olsa gerek. ama.bir okdarda şifalı bu boşa akıp giden sularımız yani dünyada 7 nci.sırda.olan sularımızı deyerlendirmek bizi aşar yöre halkı olarak. imkanlarımız elvemez.vermiyorda turizime yararli ilçemize ülkemize katıkada bulunmak ta olan bu sularımızın deyerini bilen bizden önce bizi temsil eden vekilerimiz öncülük yapalar bizi onurlandırır bir okadarda kendileri ihya ederler bu.münsabetlen onları iş başina davet ediyorum.saygılarımlan

İZMİRDEN C YAŞLI

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 11
Beğendim:13
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 11-07-2009 8:59:19

sahipsiz bir yerin genelde kurnaz sahipleri olur.. şimdiye kadar kim bu yönetime gelmişse sadece etrafındaki kişilere bu kaplıcaları mal etmiştir.. bakıyoruz işte her kaplıcanın özel bir sahibi var ve kendilerine göre işletiyorlar fare deliği kadar bir yerde onlarca insan yıkanıyor bence bu şifadan çok hastalığa yol açar büyük bir havuz yapılsa hem reklam güzel olur hemde ŞİFA kelimesi doğru olur.. yoksa bu fare deliği kadar küçük bir yerde 30 kişi yıkanıyorsa kimse bunu ciddiye almaz.. saygılar

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 7
Beğendim:13
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 12-07-2009 14:33:51

Değerli arkadaşlar ,
Kimse yorum yazma veya kendisini yorma zahmetinde bulunmasın. Bu memleketin kaderi hiç bir zaman değişmiyecektir.Buna kesinlikle herkesin inanması lazım. Çünkü 5 tane iktidar partisi milletvekili olan hele hele 1 tanesi de Diyadinli olarak bu memlekete hizmeti getirmediyse bundan sonra hiç gelmiyecektir. Kaplıcaların şifası bir yana köy yollarından beter bir yolu var. Yani yol olmadan nasıl gidipte şifa bulacan. Şimdi gelecek seçime az kaldı siyasiler artık yola koyulmak üzre. Bol keseden atıp bu zavallı halkı kandırıp tekrar 5 yıl sora görüşmek üzre HOŞÇAKALIN diyecekler. YAZIKLAR OLSUN.

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 254
Beğendim:183
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 13-07-2009 13:48:16

seyithan beyi bu önemli konuyu kaleme aldığı için içtenliğimle tebrik ediyorum.çünkü çok önemli konu değerli dostlar rehavete ümitsizliğe kapılmayın karanlığa küfretmektense bir meşale yakmalıyız yazarımız gibi duyarlı insanlar olduğu müddetçe her zaman ümitvar olalım tohum toprağa ekildi şuan dinlenme sahfasında bir neşru nema bulur filiz verir allahın izniyle yazarımızın önemli konulara sürekli parmak basmasını temenni eder değerli halkımıza en içten saygılarımı sunarım bursadan abdullah başaran

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 8
Beğendim:16
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 13-07-2009 18:59:33

BU ALLAHIN BİZE BAHŞETİĞİ BİR DOĞA GUZELİĞİDİR BİZ BU GUZELİĞİ HİÇ BİR ZAMAN HEM TOPLUM OLARAK HEMDE BİZİ YILARDIR ANKARADA TEMSİL EDEN VEKİLERİMİZ TARAFINDAN BİR YAPILANDIRMA BİR TURİZİME YARARLI OLACAK HALE GETİRME MANTIĞI TAŞIMADIK. BU SUYUN KAYNAĞINDAN FABRİKALAR AÇILIP BİR SURU AİLE İŞ SAHİBİ OLABİLİRLER. GUNDUZ İŞİNDE AKŞAM EVİNDE YEŞİL KARTA MUHTAC OLMADAN, SİGORTALI, EVİNE AŞ GÖTUREBİLECEK NEDEN OLMASIN Kİ YETERKİ HERKES BİRAZ DUYARLI OLSUN M ÇETİN

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 7
Beğendim:9
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 14-07-2009 14:12:33

kardeşim böyle ele almışın da nedense hiç bakımsızlığına ,sahip çıkılmayışına ve böylesine eşsiz bir yerin şöyle 4 yıldızlı yada 5 yıldızlı belediye tesisleriyle değerlendirilmeyişine değinmemişin.benim güzel diyadinim hep siz ve sizin gibi vurdumduymazlar yüsünden gelişememektedir.ama aslında sadece bu kaynaklar diyadini ağrının en güzel ilçesi yapmaya yeter bence diyadin halkı artık bu gidişe bir dur demeli ve diyadinimin gelişmesinin önüne taş koyan bütün kişileri engellemeli yeter artık diyadinim ve onun güzel halkı diyadindeki tezgah kurmuş bütün yiyicilerden diyadini kurtarmalı.

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 6
Beğendim:6
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 15-07-2009 11:17:25

seyithan kaya diyadin kaplıcalarını tanıtdığı için tşk edriz
saygılar

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 6
Beğendim:12
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 15-07-2009 16:24:21

" kardeşim böyle ele almışın da nedense hiç bakımsızlığına " Diye başlayan yorumcu kardeşim! Seyithan bey ;kaplıcaların yararlarına değinirken bir nevi tanıtmak istemiş.Bu katkısından dolayı kendisine teşekkür etmek gerekir.Kaplıcalardaki düzensizliği düzeltecek imkanı vardı da yapmadımı?Orayı işletenlerin bu konuda duyarlı olmaları gerekir.Bölgenin insanı kaplıcayı şifa kaynağından ziyade bir hamam olarak kullanmaları da gelenek haline gelmiş.Bunu da kimse yadırgamamalı.Civar köylerde oturanların evlerinde yakanabilecekleri bir banyoları varmı? Allah o garibanların haline acımış ta öyle bir imkanla bir nevi mükafatlandırmış.Her ailede on kişi yaşıyor hangi birine su ısıtma imkanı olacaktı?Bütün bu olumsuzluklara rağmen yine de karamsar olmadan orayı iyi kullanmak için herkesin birşeyler yapması gerekir.Özellikle dışardan "bu işten şifa ummak niyeti ile gelenlere" ayrı bir havuz yapılabilir.Bu da çok zor değildir.Bu konuyu çiçeği burnunda yeni başkana iletmek gerekir.Umarım o da bu uyarılara dikkat eder.Belediyenin bu işi yeniden ele alması gerekir.Bir birimizi iyliğe ve güzelliğe davet ederken kırıcı olmamaya dikkat edelim.Hiç birimiz kusursuz değiliz.İnsanız.kusurumuz hatamız olacak ama hizmet yarışında da bizim göremediğimiz bir şeyi bize hatırlatana da kızmamalıyız.Şunu da unutmayalım ki Diyaden için ne yaparsak yine azdır.Hani vizyon tele de başka ne diyordu"Bir yeri seversen orası dünyanın en güzel yeridir.Sevmesen değildir" dediği gibi ben de diyorum ki kem ne derse desin "Diyadin dünyanın en güzel yeridir"Selam ve dua ile bütün Diyadin'liler Allah'a emanet olun.

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 8
Beğendim:131
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 16-07-2009 15:10:02

seyithan bey kardeşim bu güzel hizmetinden dolayı emeğine ve ellerine sağlık.yazdıklarının tamamına katılıyorum.bu kaplıcaların 20 sene önceki hali ile şimdiki hali arasında pek fark yok .eskidende pis,ilkel ve bakımsızdı şimdide aynı şekilde aynı şekilde pis, ilkel ve bakımsız sular şifalı olsada böyle pis bir yerde şifa bulmak olsa olsa züğürt tesellisi olur.20 senede çok şey değişti ama diyadin kaplıcarında zerre kadar değişiklik olmadı duvarların sıvaları dökülmüş boyasız hele tuvaletleri pis ve iğrenç. mermer,karo fayans tuvalet taşı, lavabo ve boyadan bihaber işleticilerle bu iş bundan fazla ileri gitmez.bakıyorsun hepsi tıklım tıklım parada kazanıyorlar ama hiç biri bir kuruşluk yatırım dahi yapmıyor. burada yanlış giden bir şey var bu işleticiler ya işletmeciliği bilmiyorlar yada başka kaplıcaları görmenişler.bence önce işleticilerin eğitimden geçirilmesi sonra diyadin belediye başkanı bu tesislerin tamamını 10 günlüğüne kapatacak hepsini toplayıp batıdaki tesisleri ve kaplıcaları tek tek gezdirecek.yoksa bu kaplıcalar başka türlü adam olmaz.

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 6
Beğendim:13
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 20-07-2009 14:51:31

böyle bir yeri şimdiye kadar hiçkimse nasıl olurda tanıtmaz. bu yüzden izmirli bir meslekdaşı olarak seyithan kaya beye teşekkürler.diyadinde yerel gazeteler ne güne duruyor. mühüm olan yöreye gelir getirici bu tür işlemlerden yeterince faydalanmak. özellikle seracılık da ayrı bir düşünülecek gelir kaynağı olabilir. yakın çevrelerdeki konutlar da bir türlü çeşitli şekilde faydalanabilirler. bir şey daha var : bence buranın adını da katkılarından dolayı diye koymak lazım.yakışırda. selamlar, sevgiler.

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 9
Beğendim:9
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 10-08-2009 18:04:27

AYNI TAS AYNI HAMAM......

Ben 20 yıldan fazladır diyadinden uzaklardayım..hiçte yolum düşmedi..sakın özlemedinmi diye sormayın,vallahi çok özledim..ama ne yapçan şartlar öle icap ediyor..doğduğun yer değil,doyduğun yer derelerya işte bizimkide o mesele...seyithan beyin kaplıcalar ile ilgili yazsını okudum..çokda beğendim..bakıyorumda germav resimlerine değişen birşey yok gibi..hala eskiden olduğu gibi dört duvar aralarında yapılmış birkaçtane bakımsız kaplıca evleri..bu kadar güzel sıcak sularımız varken bunu değerlendirmemek olmaz..ben izmirde balçovada bile o kadar şifalı suyu görmedim..ama allah bize vermiş biz kıymetini bilmiyoruz..şunu söylemek istiyorum..kaplıcalarımızı değerlendirelim..en başta reklamını çok güzel bir şekilde yapalım..yani bütün türkiyeye diyadin kaplıcalarının var olduğunu gösterelim..başlıktada yazdığım gibi,diyadin eski tas eski hamam gibi kalmasın...bu kaplıcalar diyadinin tek kurtuluş reçetesidir..seyithan kaya beye tekrar bu konudan ötürü teşekkürlerimi sunarım..Halil Altıntaş/İZMİR

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 10
Beğendim:9
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 12-08-2009 14:00:20

germavın resimlerini görunce guygulandım bundan 20 sene önce şevket dayının arabasıla akşam uzeri germava gidiyorduk yalnız resimlerde görduğum ve 20sene evel görduğum germav aynı germav sayın miletvekilleri ve sayın belediye başkanım ve sayın valim no olur bu güzeliğe hep beraber sahip çıkalım saygılar REŞAT MERİÇ izmir

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 12
Beğendim:9
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 26-08-2009 16:24:11

Diyadin kaplıcaları gerçekten dünyada değil 7.sırada dünyada birinci sıradadır ne yazıki unutulmuştur zamanında bakılsaydı şimdi herkez diyadin kaplıcalarından bas ederdi ne yazıkki mevsimi geldiği zaman dile gelir ondan sonra kaderine terk edilir yetkililerden el atmasını isterim.İ.G.

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 7
Beğendim:10
Ziyaretçi tarafından 5 yıl önce eklendi 09-11-2009 19:56:12

salıklı bir su şıfalı bir su ayrıca ziyaret yeri

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 10
Beğendim:9
ömer polat tarafından 4 yıl önce eklendi 28-09-2010 22:52:02

ÖnceLikLe.Ben t.dağda oturmaktayım.Ve BunLaRı. Buraya.KoyaRak .Çok MutLu .ve Gurur DuyDUm SizinLe. Ve Özen Göstermenisİ isteRİZ.ve DoğaL.yapıLaRImıZa... DestekTe buLunaLım.bu Sıcak suyu.Kıymetini biLsek Bütün DÜnya .Bise HayRet.KaLıcak.

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 8
Beğendim:10
sebnem kale tarafından 4 yıl önce eklendi 30-11-2010 10:50:11

Cocuklugum diyadin kaplicalarinda gecti,bugun 40 yasin uzerindeyim donup baktigimda degisen hicbirsey olmamis,bu ulke bu zenginliklere sahipken nasil dusmani olmasin.Devir cehalet devri degil bos bos yazip cizmenini de anlami yok, proje uretelim bu kadar yorum hic birsey ifade etmiyor ve okumuyorumda,LUTFEN PROJELER YARATALIM VE BOYLE BIR SITE KURULSUN VE HERKES ORASI ICIN KALICI COZUMLER GETIRSIN. Butun insanlar gelip sifa bulsun simdi fransadayim benim burda bircok ulkeden ve dinden arkadaim dostum var diyadindeki kardesim gibi baskalarida gelip faydalansin bizlerde dostlarimizi oraya yonlendirelim. bu ulkenin ekonomisini yukseltilelim,araya fesat fitne koyanlara kanip silahlarina yatirim yapip birbirimizin gozunu cikarmiyalim, hangi ulkede yasiyorsan dilinin ogreneceksin. yahudilerin yaptigi sey bu, Bu nedenle takdir ediyorum hic fakir veya temizlikci bulamasin.Onun icin kendilerini farkli goruyorlar, bizler temizlikc i olarakmi dogduk hayir biz tenbel davranarak kendimize zarar veriyoruz. ben 7 yilda yabanci dili ogrenip bir suru insan tanidim. Yasadigimiz ulkenin dilini ogrenecegiz,projeler yartacagiz bulundugumuz yeri cennete cevirebiliriz,

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 10
Beğendim:10
özkan tarafından 2 yıl önce eklendi 14-06-2012 12:55:53

ben her yıl mutlaka giderim diyadın kaplıçasına gerçekten suyuna diyeçek yok ama ne yazıki varlık içinde yokluk yaşıyoruz yani yeterinçe bölge halkı önem vermiyor bu doğa harikasın. inanıyorum böyle önem verirler.Ve bölgeye ekonomisine büyük katkı sağlar

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 3
Beğendim:4
semra öz tarafından 2 yıl önce eklendi 08-08-2012 3:01:15

gercekten faydası cok var bende simdi bu siteyi okudum tebrik ederim sayın seyithan kaya bey

Bu yorumu Beğendiniz mi?
Beğenmedim: 3
Beğendim:5

Yorum Ekle

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz.


BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

[ | Ağrı Müftülüğü | Ağrı Barosu | Ağrı silahlı kavga | Ağrı Cezaevi | Ağrı Cumaçay | İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı Bayram | Ağrı Gürbulak | Ağrı TOKİ | Ağrı Kaçakçılık | ]
Bağlanıyor
ANKETLER Genel Seçimlerde HDP, Yüzde 10 Barajını Aşabilir mi?
Evet, kesinlikle barajı aşacaktır
Evet, barajı zor da olsa geçebilir
Hayır, barajı zorlar ama geçemez
Hayır, barajın altında oy alır
Fikrim Yok

Sonuçlar Anketler

Toplam Oy: 7835